Slovníky

Stanford Encyclopedia of Philosophy 

The Oxford Companion to Philosophy.

 

Filosofický slovník. (2. díly) Svoboda, Praha 1985

Filosofický slovník. Olomouc 1998

Judaismus - křesťanství - islám. MF Praha 1994

Lexikon der Renaissance. Leipzig 1989                 

Stručný filosofický slovník. Svoboda, Praha 1966

Totok Wilhelm: Handbuch der Geschichte der Philosophie (Díl III Renaissance) V. Klostermann, Frankfurt 1980 (Bibliografie původní i sekundární literatury, srovnávacích studií; přehledně uspořádáno do oddílů: novověk obecně, novověká filosofie obecně, estetika, antropologie, teorie poznání, výchova, vzdělání, etika, filosofie dějin, logika, metafyzika - ontologie, filosofie přírody - přírodní vědy, právní učení, učení o státu, filosofie náboženství - teologie, filosofie řádu, dějiny vědy)

 

Přehledy

Špelda, Daniel. Renesanční a novověká filosofie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 185s.Skripta se zabývají renesanční, raně novověkou a osvícenskou filosofií. Poskytují poučení o filosofických systémech a myšlenkách od Petrarky po Condorceta. 

Burke, Peter: Italská renesance, MF, Praha 1996; I. část, kap. 2. Historici: objev sociálních a kulturních dějin; III. část, kap. 8. Vidění světa: některé hlavní rysy; kap. 9. Společenský rámec; 10.                                                   Kulturní a společenská změna, 11. Srovnání a závěry.

Cetl, J./Horák, P./Hošek, R./Kudrna, J.: Průvodce dějinami evropského myšlení. Pyramida, Praha 1984 (Dante Alighieri, Marsilius z Padovy, Francesco Petrarca, Jan Hus, Petr Chelčický, Mikuláš                                                               Kusánský (139-172), Petr Horák: Počátky novodobého Evropského myšlení a “nové vědy”; J. Kudrna: Marsilio Ficino a florentský novoplatónismus, Niccoló                                                               Machiavelli, Erasmus Rotterdamský, Martin Lutherm; Mikuláš Kopernik, Thomas More (Horák); Theophrastus Paracelsus, Michel de Montaigne; Giordano Bruno,                                                               Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Hugo Grotius (Horák); Jan Ámos Komenský.

Floss, P.: Mikuláš Kusánský. Život a dílo, Praha 1977

Formování novověké filosofie. Svoboda, Praha 1989 (Oddíl II, Kap.1, Renesanční myšlení a jeho zvláštnosti (134-145), kap. 2. Přechod od renesance k novověku jako kvalitativní zvrat ve vývoji                                                   filozofického myšlení. René Descartes (146-155), kap. 3. Humanistický program obrody člověka, Erasmus Rotterdamský (155-163), kap. 4, Protestantská víra a racionální                                                   poznání (163-184); oddíl III, kap. 2, Politicko-právní výsledky reformace - Ulrich von Hutten, Erasmus Rotterdamský, Martin Luther (207-245); Část 2, Revoluce ve vědě                                                   a filozofické teorie o světě, poznání a člověku, kap.2, Vědecká revoluce v 16.-17. stol. (388-412), kap.3. Přírodovědné poznatky o člověku a filozofie 16.-17. stol. (412-                                                 430); oddíl III, Nová gnozeologie a logika, Kap. 2, Nová logika a její filozofické zdůvodnění (517-538), kap. 3, Skepticismus 16.-17. stol.(539-584

Gorfunkel, A.Ch.: Renesanční filozofie. Svoboda, Praha 1987

Heinrich Richard: Einführung in die Philosophie der Renaissance

Cassirer Ernst: Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, 1927

Dyroff, A. (vyd.): Renaissance und Philosophy (1-13), Bonn 1908-1920

Burckhardt, J.: Kultura doby renesanční v Itálii, Praha 1912 (or. 1860)

 

Knihovna renesančního myšlení 

Ediční řada Reflexe , Dějiny idejí nakladatelství Vyšehrad; edice Europa nakladatelství Academia

 

Prameny:

Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení. Svoboda, Praha 1981

Antológia z diel filozofov IV. Humanizmus a renesancia, Bratislava 1969

Kusánský Mikuláš: O učenej nevedomosti, Bratislava 1979

Dante Alighiery: O jedinovládě (1942), Božská komedie (1952), Nový život (1945)

Nicoló Macchiavelli: Kníže (1900), Vladař (1940), Úvahy (1900), Vlády a státy (1939), Úvahy o vládnutí a vojenství. Naše vojsko, Praha 1986

Erasmus Rotterdamský : Důvěrné hovory (1917)

Agrippa z Nettesheimu: Kabala (1922), Okultní filosofie neboli magie (1913)

Ullrich von Hutten: Dialogy (1909)

Ďábel a papež. Výbor ze středověkých latinských satir (1953)

Dopisy tmářů (1953)

Giordano Bruno: Dialogy , Praha 1956

 

Obraz renesančního světa:

Interpretace Boccaccia a Danta in Sloterdijk, P.: Na jedné lodi, Votobia, Olomouc 1997

Bachtin, M. M.: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Odeon, Praha 1975

Blumenberg, H.: Die Genesis kopernikanischen Welt, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1975

Delumeau, J.: Strach na západě ve 14.-18. století, I, Argo, Praha 1997

Elias, N.: Über de Prozess der Zivilization (2 Bd.), Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1976

Foucault, M.: Slová a veci. Bratislava 1987, kap. II, Próza sveta , str. 55-103, kap.1, Štyry príbuznosti

Francastel, P.: Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. stol. Odeon, Praha 1984

Huizinga, J. Podzim středověku. Studie o životních a duchovních formách ve 14. a 15. stol. ve Francii a Holandsku. Or. 1961

Kuhn Thomas S.: The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought, 1957

Todorov T.: Dobytí Ameriky. MF, Praha 1996

 

O tom, že se v renesanci mění skutečně životní styl se můžete přesvědčit zde.

Odkazy

 

Istituto e Museo di Storia della Scienza (digitalizované staré tisky, virtuální prohlídky objektů, online přístupné texty....)

Texty humanistů a anglicky psané texty z let 1477 - 1799 naleznete v elektronické edici Renascence Editions

Historie kartografie

The Internet Medieval Sourcebook

Centre for Reformation and Renaissance Studies

Gateway to the Middle Ages and Rennaissance

Renaissance Quarterly,