Co jste asi nevěděli:

 

 

A co vymyslí ne-filosofové:

Ot. Uveďte alespoň dvě díla I. Kanta.
Od. Kritika soudnosti I, Kritika soudnosti II.

Ot. Jaký společný motiv je ve filosofii Schopenhauerově a Nietzscheově?
Od. Spojení s křesťanstvím - vliv křesťanství.

Skepticismus je poznání skepse, co lidi vidí na skepsi, jakým způsobem
se dá poznat skepse.

Z testů postupové zkoušky

Empedoklés - "válka a svár"

Aristotelovo dělení věd:

Ot: Jakou pozici zastávají sofisté v gnoseologii?

Které novoplatónské filosofy znáte?

Ot. Jak chápal vztah filosofie a teologie Tomáš Akvinský?

Ot. Na základě jakého pojmu dokazuje Boží existenci Anselm z Canterbury?

Ot. Vysvětlete argument třetího muže.

 

Proč se Sartrově ontologii říká negativní?

Kdo z franc. materialistů důsledně rozvíjí mechanický materialismus?

Kterým tématem se Kant dotknul ontologie?

Co spojuje a odlišuje Bergsona a Einsteina?

Jak je řešen hlavní problém Descartova dualismu?

 

Na odpovědi, ve které se mělo objevit jméno Heidegger  (fundamentální ontologie) se podepsal špatný zrak a neznalost, zněla:

Hegelovy přispěvky k ontologii:

Filosofové, kteří  na přelomu 19. a 20. st. mluví o čase:

A Augustiunus a čas?

A mezi objevy 19. století, které ovlivnily filosofii patří:

gnoseologická pozice sofistů:

Z přijímacích testů r. 2002

Letošní test pro přijímací zkoušku z filozofie mnoho příležitostí k perlení neposkytl. Přesto některé odpovědi poskytují alespoň příležitost k zamyšlení.

Přiřaďte k objevům příslušné osobnosti vynálezců či objevitelů:

parní stroj Watson, Edison, Stephenson, Pascal, Fulton  
telefon Jára da Cimrman, Edison, Wilhelm Tell, Siemens, Darwin  
bacil tuberkulózy Pasteur, Purkyně, Mendělejev, Heyrovský, Janský, Bernard, Mendel, Nakažený, Tuberkulosis  
bleskosvod Th. Jefferson, A. Hamilton, Prokop, Leonardo da Vinci, Křižík, Purkyně, Newton, bratranci Veverkové, Gregor, Koperník, Jozef Murgáš  
penicilin Pasteur, Nobel, Penicilin, Fermini, Mendel  

Uveďte české ekvivalenty pojmů:

axiologie Věda o imunitě  
ontologie Věda o rakovině  
epistemologie Rozdíl mezi dobrem a zlem, nauka o dopisech, nauka o listech náboženského charakteru, věda o kulturním prostředí  
Noetika Nauka o nadpřirozených, nevysvětlitelných věcech, literární disciplína zabývající se novotami, nauka o původu  
Estetika Nauka o správném chování  

 

Uveďte český význam řeckých filozofických termínů:

Eudaimoniá Duše, dobrota, děje  
Areté Duše, umění, letecká dopravní společnost, upevnění, překážka, jištění, s bohem války Áres = válčení, nenávist  
Agapé Duše, rozkoš, masožravá rostlina  
Alétheia Duše, pralátka, číst duše, nebe  
Telos Duše, slovo, lid, bůh, tělo, povídka, říkat, z lat. Telum = střely, záblesky, peklo  

Jaroslav Hašek napsal v novinách větu: „Někteří národně-socialističtí poslanci jsou lumpové.“ Byl žalován a odsouzen k omluvě. Napsal tedy do novin: „Někteří národně-socialističtí poslanci nejsou lumpové.“ Uveďte, jaký výrok měl logicky správně užít k vyvrácení původního výroku:

- Všichni národně socialističtí poslanci jsou řádní (poctiví) lidé.

- Část, menší část národně socialistických poslanců jsou lumpové.

- Mnozí národně socialističtí poslanci nejsou lumpové.

- Omlouvám se národně socialistickým poslancům za větu, kterou jsem uveřejnil v novinách.

Také jsme se dověděli, že Niels Bohr a Miles Davis byli sportovci a Adolf Loos průvodčí.

Asi má pravdu uchazeč, který (když měl uvést autora práce Vůle k moci) uvedl, že vůle je víc než intelekt.

Nemá ale pravdu jedna z uchazeček, která na závěr testu napsala: Asi jste se museli hodně nasmát. Já bych se smála taky……..No, možná spíš brečela. Ale jedno vám slibuji – už sem opravdu nepolezu. Nesmáli jsme se, spíš jsme také brečeli.

 

Z přijímacích testů r. 2001

Překlad:

"I seek Good" cried wandering madman of Nietzsche famous parable. But in response to his own rhetorical question, he proclaimed throughout  the marketplace taht creator of world order in the Christina West was dead.

 

Heraklovy úkoly: (a jedna super metaperlička: původně jsem zde měl Herakleitovy úkoly)

Z Pandořiny skříňky 
uniklo: smrt
zůstalo: smrt

Encyklopedie je kniha plná dogmat a faktů

Kategorie je skupina filosofů, kteří zastávají určitý názor = tvoří kategorie

Z přijímacích testů r. 2000

 

Zkoušení:

V době helénismu se filosofové začali soustředit na čísla, byl Dekartes ... ne byl to Platón.

opakem a priori je priori a  perly, kterým nezasvěcení asi vůbec neporozumí (třeba na rybníku musí být hladina a voda musí téct, aby byl pohyb).

Přijímací zkoušky 1999:

Data a události:

Vynálezce parního stroje  a století, kdy žil
= Kepler, 19. st.

Augustin napsal „O obci boží“ jako reakci na jistou událost. Jakou?
Vypil 2l mešního vína.

Vysvětlení:

Jaký je název stěžejního díla Böethiova?
= Kdo to byl?
= Výkend filosofie
= Člověk stroj

Princip Ockhamovy břitvy:
= přejížděním ostří po kůži se muži holí
= podříznutí kořenů scholastiky
= je nezbytná, ale vždy pořeže

Vice versa
=  více verzí,
= pravda vítězí

Filosofie jako studijní obor?
Pro obohacení a ukojení sama sebe.

Argumentum ad hominem
= názor ze záhrobí

euthanasie
= nejskvělejší pocity vytržení a reality

univerzálie
= měna

Homo homini lupus
= člověk člověka loupe
= člověk člověku trpaslíkem

Autorství, příslušnost ...

Kdo je autorem libreta k „Ódě na radost“?
E. Krásnohorská

Představitel německé klasické filosofie
M. L. King

Komu je určena Hamletova replika „Slova, slova, slova.“?
Platónovi.

Tři slova: Cizinec, Mor, Pád. Co mají společného?
Jejich autorem je Caligula.

Architekti, kteří ovlivnili podobu meziválečného Brna
Hitler, Heidrich.

Logika:

Syn muže na obrázku je synem mého otce, říká jedináček. Kdo je na obrázku?
= pradědeček

Přijímací zkoušky 1998:

Co je co

Hedonista je spěchající člověk
Hedonismus = člověk, který má rád “dobré” věci.
Asketismus znamená nemít otroky a netýrat zvířata
Altruismus: Zajištění maximálního pohodlí
Smysl je vjem, kterým se učíme poznávat a tím se učit.
Altruismus - ničím se nezabývá.
Asketismus - nevěří v boha.
Asketismus - úskočnost.
Asketismus - mučiti samého sebe.
Nauka o člověku: Personalistika
Nauka o člověku - anatomie.
Nauka o člověku - medicína.
Nauka o člověku - homologie.
Nauka o krásnu - krásnologie.
Nauka o krásnu - filosofie.
Teorie bytí - ensomologie.
Sémiotika - problémy náboženských semitských kmenů.
Teorie poznání - gnostika.
Nauka o morálce - idealismus.
Ekologie: Nauka o přírodních problémech, které vytváří člověk
K čínské filosofii
* Jména dvou nejznámějších směrů čínské filosofie: arabská filosofie, židovská filosofie
* Čínská filosofie: Fenomenologie, strukturalismus
* Dva nejznámější klasické směry čínské filosofie: jing, jang.

Co je filosofie?

* Filosofie řeší základní problémy, ale i takové jako: Jak vznikl svět? Existuje Bůh? Jaký je smysl života?
* U filosofie [ . . . ] nejde o oblast nedostupnou, určenou pouze učencům nebo lidem, kteří raději filosofují než pracují.
* Filosofie je věda o všem. Není nic, o čem není filosofie.
* Filosofie hledá odpovědi na otázky a zároveň hledá na tyto odpovědi protichůdná tvrzení.
* Filosofie je nauka zabývající se poznáním. Poznáním toho, co je pro nás nepoznatelné, nepochopitelné. Poznáním toho, o čem nemáme žádné fakta a k čemu tyto fakta mít nebudeme.
* Filosofie vznikla ze dvou latinských slov: fileó - milovat a sofia - moudrost.
* Filosofie, překládána jako láska k moudrosti či přátelství s tím, co je k zamyšlení, je jméno toho, které, jak s věkem zjišťujeme, označuje to, čím se zabýváme odedávna, co nám dává vědomí nevědomosti a pochybování o tom, co nám bylo předkládáno jako zaručené nebo samozřejmé.
* Filosofie znamená řecky “lásku k moudrosti”. Je-li tomu tak, pak je to láska absolutní, láska, v níž mizí rozdíl mezi ní a nenávistí, * v níž není jasné, kdo je milovaný a kdo miluje. Přichází a bere s sebou duši toho, jenž byl určen a neptá se, zda souhlasí. Je to láska na život a na smrt, krutá, protože nedává nic jistého, jen sebe sama. Některým to postačuje.

Vesmír

* Uzavřený model vesmíru: Pod světem je klenba, svět je placatý, uvnitř země je peklo
* Otevřený model vesmíru: C Uzavřený model: O

Čeští filosofové:

V. Klaus, M. Knížák, P. Uhl, M. Horníček, M. Sládek

Zakladatel buddhismu se jmenoval  dalajláma nebo také Mohamed

katarze = brzda
    Katarze = zatracení
    Katarze = výbuch.

analogia entis = nadále analogicky
analogia entis = abecední výpis
prolegomena = vedlejší příležitostný výdělek
hýlé = hlen
terorie bytí = existence
nauka o člověku = anatomie

Dva klasické směry čínské filosofie: Li - Po

Filosofie je mi sympatická také proto, že se při ní, nemusí manuálně pracovat.

Kosmologie zkoumá a užívá ve své podstatě termíny nebeské a vesmírné a jejich různé užití, u kosmogonie je to v podstatě opačně. Navzájem se oba tyto termíny doplňují a zároveň si odporují.

axiologie je nauka o axiomech
Ekologie se věnuje rozprostraněnosti světa        
Autorem Karteziánských meditací je M. Kopernik
J. A. Komenský napsal Velkou dialektiku.

 

Od zkoušek bakalářských a postupových

Správnost je, když člověk dělá, co si myslí.
Překlad Post hoc, ergo propter hoc: Poté, tedy předtím.
Dialektický materialismu? To je samá hmota, která se vyvíjí a žádný pánbůh.

Tak různě:

Scholastika je teorie o škole založené J. A. Komenským.
Začátek napoleonských válek je ovlivněn především nástupem Napoleona k moci.
Etapy napoleonských válek: nejprve velký úspěch, později méně, nakonec velká porážka.
Jako omluva neúspěchu dálkaře u zkoušky: „Víte, já nejsem filosof, já jsem materialista a jenom to učím.“
Pravda je absolutní a koherenční, jsou to výpovědi soudů.
Společnost v případě své existence nemůže existovat bez výroby, protože v opačném případě by zanikla.
Akant je odpůrce Kanta.
Hic Rhodus, hic salta = sůl nad zlato.
Dr. Galén byl lékař, který léčil chudé v době okupace a odmítl léčit generála.
Kritérium pravdy je požadavek pravdy. Určitý požadavek, který pravda požaduje.
Inkunábule je místo, kde dochází k inkubaci.
S větrnými mlýny bojoval Don Quijote de la Saavedra.

 

pro pamětníky z éry marxisticko-leninské filosofie:

K. Marx napsal mnoho vědeckých prací, některé z nich pod pseudonymem B. Engels.
Opice nevyrábí výrobní nástroje, protože má svoje zásady.
První stránka základní filosofické otázky se ptá, co je prvotní, druhá stránka, co je druhotné.
Hmota je to, co můžeme fotografovat.
V díle Svatá rodina jsou Engelsovy názory na postavení ženy v rodině.

o Leninovi:

B. Musolini byl italský fašistický vůdce zavražděný 1943 italským vlastencem V. I. Leninem.
Dialektiku v antice nejvíce rozvíjel Lenin.
V. I. L. se narodil v Rusku, pracoval jako politický pracovník a vedl lidi k povstání.

Z přijímacích testů 1997

Co je

co

kosmogonie světáctví
akcidens přízvuk
nehoda
teleologie pravdosloví
bezbožnost
věda o vzdáleném
esence je to typ člověka, který se stará jen o to,
aby se měl co nejlépe.
Vyšší druh je pak existence.
výtah
příchuť
voluntarismus učení navazující na Voltaira

Kant patřil k deterministům, řekl, že lidská odpovědnost je jako odpovědnost dobře vycvičeného psa. Na vyřčený rozkaz reaguji jeho splněním bez jakékoli otázky na důvod či příčinu.

Sporu o univerzália je spor mezi vlastními a přídavnými jmény u Aristotela.
spor o to, z čeho vznikl svět
spor o to, kdo má převahu hlasů na pražské univerzitě

Autonomní etika je etika stvořená sama od sebe, přírodou.
Heteronomní etika je etika týkající se dvou lidí opačného pohlaví.

Sokrates je člověk.
Sokrates je Řek.
Všichni Řekové jsou lidé.

Marie má ráda jen matematiky. Jan je matematik. Má Marie ráda Jana?

Podle Platónské logiky, kdy Platón říká: Všichni lidé jsou smrtelní.
Sokrates je člověk.
Sokrates je smrtelný, můžeme usoudit, že Marie má ráda Jana.

Induktivně logicky vyplývá ano, deduktivně logicky vyplývá ne.

Ne. Z hlediska logiky není významné, zda má ráda Jana.

Zcela ne. Jestliže má ráda jen matematiky, být Janem, nestál bych o ni, ale to je vedlejší.