SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY
STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS

b 45, 1998

Obsah 

ČLÁNKY 
Jaroslav Hroch: Problém rozumění a transcendentální fenomenologie E. Husserla [The Problem of Understanding and E. Husserl's Transcendental Phenomenology]
 • Petr Horák: L'intellect et la volonté: la théorie pure du droit et la raison éuropéenne [Intelekt a vůle, čistá teorie práva a evropský rozum]
 • K problému informace
  Josef Šmajs: Informace jako potenciální kategorie filosofie [Die Information als eine potenziale Kategorie der Philosophie]
 • Jiří Cejpek: Informace jako psychofyziologický jev a proces
 • Jiří Sekerák: Poznámka ke sporu o genetickou a epigenetickou informaci
 • TomᚠLajkep: Úvaha o informaci a jejím významu
 • Zprávy
  Josef Šmajs má starosti (Josef Krob)
 • Radim Brázda: Agora filosofů zbavená
 • Karel Veselý: Synergetika - formování obrazu světa
 • Recenze
  M. Forschner: Über das Handeln im Einklang mit der Natur (I. Holzbachová)
 • B. Fajkus: Současná filosofie a metodologie vědy (I. Holzbachová)
 • Cz. Głombik: Impulsy i zbliżenia (S. Navrátilová)
 • Mała encyklopedia filozofii (J. Zouhar)
 • D. C. Dennett: Druhy myslí - K pochopení vědomí (M. Dokulil)
 • K. R. Popper: Knowledge and the Body-Mind Problem (M. Dokulil)
 • M. Král: Kam směřuje civilizace? (J. Šmajs)
 • SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY
  BRNĚNSKÉ UNIVERZITY

  Vydala Masarykova univerzita, Brno, 1998
  Odpovědný redaktor: Ivo Pospíšil
  Redakční rada řady filozofické (B): Josef Šmajs (předseda),
  Jan Zouhar (výkonný redaktor), Josef Krob

  Sazba: Dan Šlosar, LVT FF

  Zpracováno editorem Microsoft Word, písmem New Times True Type
  Vytisklo Vydavatelství MU, Brno, Areál Kraví hora
  AA - 9,07 VA - 9,12

  Náklad 170 výtisků - Vydání 1., 1998

  55-978B-98-02/58-35/FF

  ISBN 80-210-1994-8
  ISSN 0231-7664
  File translated from TEX by TTH, version 3.00.
  On 17 Jun 2001, 16:06.