Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada B, filozofická – series philosophica

Studia philosophica

Časopis vychází od r. 1953.

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), řada B (Studia Philosophica, ISSN 0231-7664) je recenzovaný vědecký časopis, který vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín.

The SPFFBU, B (Studia Philosophica, ISSN 0231-7664) is published by the Masaryk University, issued annually since 1953 by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno.It welcomes contributions both in its own specific field or from closely related disciplines.

Odpovědný redaktor / Editor in charge:

Ivo Pospíšil

Redakční rada řady filozofické / Editorial board of Studia Philosophica:

  • Josef Krob
  • Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski Katowice, Polsko)
  • Philippe Goujon (Université Namur, Belgie)
  • Vladimír Leško (UPJŠ Košice, Slovensko)
  • Helena Pavlincová (výkonná redaktorka / Editor)
  • Jan Zouhar (předseda / Chair)

Instrukce pro přispěvatele / Guidelines for contributors:

Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině, a to na disketách nebo na e-mailovou adresu v textovém formátu Word. Současně musejí být na adresu redakce zaslány dvě totožné vytištěné verze, přičemž volný okraj by měl mít šířku minimálně 4cm. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: stati maximálně 15 stran ČSN 88 0220 (úprava rukopisu pro sazbu), recenze, zprávy a informace 5 stran téže normy. Rukopisy statí musí vedle vlastního textu zahrnovat i abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, obvykle v rozsahu 1 tiskové strany.

Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.

Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž nabízejí SPFFBU, řada B, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně tel. čísla, e-mailové adresy či faxu.

Podmínky uveřejňování rukopisu

SPFFBU, řada B (Studia Philosophica) je recenzovaný vědecký časopis, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy jsou oboustranně anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada SPFFBU, řada B, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady SPFFBU, řada B.

Conditions for Accepting Articles

Manuscripts can be submitted in Czech, Slovak, English, German or French. Articles on disc may be in Word format, and discs should be accompanied by two hard copies, margins should be at least 4 cm wide. Texts sent from overseas may, in exceptional circumstances, be sent to the journal by e-mail. Articles should not exceed 15 pages of CSN 88 0220 (typesetting standard), including notes; reviews, reports and information should not exceed 5 pages of the same norm. Manuscripts should be accompanied by an abstract and key words in Czech and English of maximum 1 page.

The journal retains the right to make linguistic corrections to all texts but the author can agree to stylistic or other changes before publication.

Authors must not submit manuscripts anonymously, but should join their full address, including telephone numher or fax number.

Conditions for Publishing Manuscripts

The SPFFBU, B (Studia Philosophica) is a reviewed specialist journal and all contributions must therefore must meet the formal and professional criteria it sets. Manuscripts are reviewed anonymously by two experts. On the basis of this independent review, the Editorial Board of the Studia Philosophica decides if and when to publish the article. The journal will inform the author of the reviewers judgements as soon as feasible. Manuscripts are not returned, there is no financial gratification. The final decision on publication lies with the Editor SPFFBU, B.

Bližší podrobnosti zájemcům na požádání zašle výkonná redaktorka (pavlinco@phil.muni.cz); / Details are available from the Editor (pavlinco@phil.muni.cz).

ISSN 0231-7664

Objednávky přijímá / Distributor:

Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika / Czech Republic
tel. (++420) 549 498 734
e-mail: knihysmilkova@atlas.cz

Obsah jednotlivých čísel