František Albert

* 29. 4. 1856 Žamberk

† 22. 7. 1923 Potštejn

V r. 1884 vystudoval medicínu na univerzitě v Innsbrucku. Dlouhá léta byl lékařem v Kostelci n. Orlicí. Byl stoupencem realismu stejně jako jeho bratr Eduard Albert (1841–1900), světoznámý chirurg, autor čtyřsvazkové Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre, který také propagoval českou kulturu v německém prostředí a z Vídně pomáhal T. G. Masarykovi přeměňovat realismus jako původně vědecké snažení v hnutí politické. F. A. – lékaře chudých – provázel po celý život zájem o písemnictví (sám byl autorem příběhů ze staré Prahy Skřítkové), přírodní vědy, psychologii a filozofii. Zkušenost válečného konfliktu jej přivedla k závěru: „Světová válka znamená pro myslící lidi katastrofu kapitalistické soustavy světové; vítězná revoluce ruská, zrodivší se v troskách jejích, znamená nejen přesunutí moci z rukou kapitálu do rukou dělnictva, nýbrž s tím zároveň i naprostý převrat všeho myšlení o člověku, o společnosti lidské, o poměru lidstva k ostatní přírodě, krátce toho, co jmenujeme světový názor“ (Rudé právo 21. 11. 1920). Svou vlastní světonázorovou proměnu provedl radikalizací původního realistického programu hlásajícího „pravdu, kritičnost, mravnost a pokrok“. Zápas o pravdu z rukopisných bojů přenesl do zápasu o „pravdu o sovětském Rusku a o zneužití čs. legií“ (v tom polemizoval zvláště s E. Rádlem). Kritičnost k rakousko-uherským politickým poměrům rozvinul v kritiku třídní propasti v čs. poválečné společnosti. Mravnost nábožensky chápanou usvědčoval na husitských pramenech, zvl. na Chelčického Síti víry, ze zastírání třídních rozdílů; pokrok výchovou a sociálními reformami začal podmiňovat odstraněním třídní společnosti. Ve své světonázorové proměně rozšířil svůj přírodovědecký materialismus o materialismus historický. Kantův apriorismus přijímal tak, že prostor v představě má původ v motorických dějích nervových, ale přitom zdůrazňoval úlohu subjektu v poznávacím procesu. Zejména v úvaze O historickém materialismu požadoval hlubší zkoumání duchovního procesu společnosti podmíněného způsobem výroby; kladl důraz na zprostředkující články, kterými jsou jednotlivé vědy; vytyčoval rozpracování teprve vznikající sociální psychologie, dále psychologie podvědomí budované psychoanalytickou školou, a konečně i sociální psychopatologie. S touto marxistickou filozofickou orientací vstoupil v lednu 1921 do sociálnědemokratické levice, s níž pak spoluzakládal KSČ.

Bibliografie:
J. E. Purkyně, 1887;
O vzniku a vývoji náboženství, 1906;
K odhalení pomníku J. A. Komenského v Kunvaldě, 1910;
Skřítkové, 1912;
Dra F. A. Sebrané spisy. Životem, dějinami, přírodou, ed. J. Píč, B. Šmeral, 1924;
Humanita, ed. J. Píč, 1961.

Sborníky:
◦ Sovětské Rusi, 1921.

Časopisecké příspěvky:
◦ Besedy Času (1913–14);
◦ Čas (od 1908);
◦ Česká stráž (1918);
◦ Národní listy (od 1910);
◦ Osvěta lidu (1910);
◦ Právo lidu (1920);
◦ Rudé právo (od 1920);
◦ Pochodeň (1921);
◦ Komunista (1921).

Překlady:
◦ R. G. Ingersoll: O bibli, bájích a zázracích, 1924;
◦ Ch. de Coster: Hrdinné, veselé i slavné příhody Thylberta Ulenspiegla a Lamma Godzaka ve Flandřích i jinde, 1933 (pův. Národní listy 1910).

Literatura:
◦ -il (A. Novák): Skřítkové, LN 10. 11. 1912;
◦ J. Píč: Dr. F. A., Proletkult 1923;
◦ D. Filip: Komunard beze jména, Čs. samostatnost 12. 3. 1924;
◦ -jč (J. Čecháček): Sebrané spisy F. A. Životem, dějinami, přírodou, Rudé právo 20. 4. 1924;
◦ J. Prošek: O F. A., překladateli Costerova Ulenspiegla, Panorama 1933;
◦ J. Píč: Život a dílo dr. F. A. (též bibliografie), in F. A.: Humanita, 1961;
◦ S. Strohs: Marxisticko-leninská filozofie v Československu, 1962;
◦ Dopis dr. B. Šmerala prof. J. Píčovi, FČ 1965.

ss