Vladimír Bakoš

* 23. 1. 1949 Bratislava

† 18. 12. 2009

Absolvoval FF UK v Prahe (1972); tamtiež PhDr. 1976 (dizertácia Karel Havlíček a Ľudovít Štúr. Pokus o nárys niektorých otázok ich diela a činnosti). Kandidátskú dizertačnú prácu Pozitivistické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období (K vplyvom českej pozitivistickej filozofie v slovenskej kultúre) obhájil na FÚ SAV v r. 1979. V r. 1992–95 pôsobil vo funkcii podpredsedu SAV a koordinoval činnosť vedeckých pracovísk sociálnych a kultúrnych vied SAV.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti venoval pozornosť širokej oblasti kultúrnych a myšlienkových dejín so sústredením na dejiny slovenského myslenia v 20. storočí s osobitným zreteľom na otázky slovensko-českých vzťahov. Svoj výskum pôsobnosti a odozvy českej filozofie a vedy na Slovensku s osobitným zreteľom na podoby pozitivistického myslenia publikoval v monografii Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období 1918–1938 (1988). V práci ukázal na špecifický ráz českého myslenia pozitivisticko-realistickej orientácie (J. Tvrdý, J. Král), v ktorom je zreteľný pokus korigovať ortodoxný pozitivizmus českej i európskej proveniencie (v chápaní metafyziky, ontológie i noetiky). V tomto smere zapôsobilo české myslenie aj v slovenskom prostredí, či už na žiakov J. Tvrdého (P. Brosz, K. Kattoš, S. Štúr), alebo kritických oponentov (I. Hrušovský). Dielu a mysleniu uvedených postáv ako aj vplyvu T. G. Masaryka (na S. Štúra, A. Štefánka), resp. ideí novopozitivizmu (u I. Hrušovského), venoval osobitnú pozornosť. Práca predstavuje prínos predovšetkým z hľadiska vecného a faktografického zmapovania problematiky. Vlastné skúmanie zložitého procesu formovania podôb slovenského myslenia v prvej polovici 20. stor. sumarizoval v monografii Kapitoly z dejín slovenského myslenia (1995). Popri problematike pôsobnosti českého filozofického myslenia na Slovensku a jeho odozvy v slovenskom prostredí a problematiky scientistickej iniciatívy vo vývine slovenskej vedy a filozofie v desaťročí 1937–48 (osobitne aktivity Spolku pre vedeckú syntézu a filozofického scientizmu Igora Hrušovského), predstavuje vlastné jadro práce výskum problematiky národa a nacionalizmu: ideových konfrontácií národného konzervativizmu s masarykovsky inšpirovaným pokrokárstvom, Masarykovho chápania slovenskej otázky, podôb ideológie čechoslovakizmu, kresťanského nacionalizmu ako štátotvornej ideológie Slovenského štátu, Tisovej koncepcie národa a nacionalizmu, dvoch koncepcií národa – ako etnicko-kultúrneho spoločenstva a štátno-politického (teritoriálneho) celku – a ich premietnutia v dvoch podobách nacionalizmu, resp. v diametrálne odlišných kultúrnych a myšlienkových orientáciách. Metodologicky je v jeho prácach znateľný príklon k pozitivistickej metóde v historiografii. Pri interpretácii dobových názorových koncepcií sa prejavuje jeho úsilie dať viac prehovoriť reči historických faktov a potlačiť vlastnú názorovú intervenciu do ich výkladu, aby sa nedopustil nadinterpretácie, ktorá sa v duchu a záujme vládnucej ideológie marxizmu-leninizmu vyžadovala viac-menej aj od historikov filozofie. Zatiaľčo ohraničenia spomenutej metodologickej a interpretačnej zdržanlivosti sa prejavili najmä v prvej jeho uvedenej monografii, v druhej sú jeho analýzy zreteľne uvoľnenejšie, ale pritom primerane interpretačne korektné a bádateľsky dôkladné. Obe práce (a rad štúdií) sa pokúsili revitalizovať tradičný kultúrno-historický prístup v slovenskej historiografii.

Bibliografie:
Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období (1918–1938), 1988;
Kapitoly z dejín slovenského myslenia, 1995;
Umenie v službách totality, 1948–1956: sondy do problematiky, 2001;
Avantgardistický projekt modernity (z dejín slovenskej vedeckej a umeleckej avantgardy), 2006.

Sborníky:
Der Verein für die wissenschaftliche Philosophie in Bratislava, Der Aufstieg der wissenschaftlichen Philosophie, ed. R. Haller, F. Stadler, Wien – Berlin – Prag 1993;
Nation, Nationalism and Culture, Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien, ed. E. Schmidt-Hartmann, 1994;
Two Concepts of the Nation and Two Forms of Nationalism, Language, Values and the Slovak Nation. Slovak Philosophical Studies 1, ed. T. Pichler, J. Gašparíková, 1994;
Interdisciplinary research in the social sciences: issues of context, management, policy and methodology, Methodological Challenges of Interdisciplinary Research in the Social Sciences, ed. J. Gašparíková, V. B., M. Fillay, C. H. Prinsloo, 1996;
Filozofické iniciativy Igora Hrušovkého, ed. V. Bakoš, 2009;
O vzťahu filozofie, umenie a vedy, eds. M. Palenčár, M. Taliga, 2009.

Literatura:
◦ Elektronický slovník slovenských filozofov, FČ 2010, č. 1 (nekrolog).

a