Jana Balážová

* 1. 8. 1952 Martin

† 7. 10. 2004 Bratislava

Po ukončení štúdia filozofie a angličtiny na FF KU v Bratislave v r. 1976 nastúpila do FÚ SAV. V r. 1984 obhájila kandidátsku dizertáciu Tvorivá aktivita subjektu vo vedeckom poznaní. O rok neskôr získala doktorát na FF KU. V r. 1992 bola zvolená za predsedkyňu Slovenského filozofického združenia, v ďalších voľbách v r. 1994 za tajomníčku SFZ.

Svoj vedecký záujem spočiatku smerovala na problémy tvorivosti v poznávacom procese, špeciálne vo vedeckom poznaní. Neskôr sa preorientovala na štúdium filozofie dejín so špeciálnym dôrazom na koncepciu anglického mysliteľa R. G. Collingwooda, výnimočného predstaviteľa anglosaskej školy, ktorá nadlho ovplyvnila smerovanie filozofie dejín v anglofónnom kultúrnom regióne. V ostatných rokoch simultánne pracuje aj na filozofických problémoch teórie národa.

Bibliografie:

Sborníky:
Návrat k tradíciám – Tradície v súčasnom obraze národno-emancipačných úsilí, Open Society/Otvorená spoločnosť, 1993;
The Idea of Nation in Contemporary Europe, VII International AMALDI Conference, How to Reduce Threats to Peace and General Security, Jablonna (Poland) 1994;
Slovaks on the Road to National Self-Determination, Language, Values and the Slovak Nation, Washington, D.C. 1994;
◦ J. B., K. Kollár, T. Pichler: Súčasné podoby filozofie a filozofování na Slovensku, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Niektoré aspekty tvorivej aktivity subjektu vo vedeckom poznaní, Filozofia (F) 1983;
Mimologické faktory tvorivého vedeckého poznania, F 1984;
Vývinové tendencie „kritickej“ filozofie dejín v anglosaskej jazykovej oblasti, Logika vedeckého objavu a jej súčasní oponenti v anglosaskej filozofii vedy, Filozofické konfrontácie, Štúdie/Pramene, 1987;
Problém invencie a vývinu v ranej tvorbe Igora Hrušovského, F 1988;
Chápanie človeka v Collingwoodovej filozofii dejín, F 1989;
Collingwoodov metodologický individualizmus vo filozofii dejín, F 1992;
Ľudský rozmer filozofie dejín R. G. Collingwooda, F 1995;
Primordialistická koncepcia národa Štefana Polakoviča, F 1995.

a