Pavel Baran

* 25. 4. 1957 Ostrava

Po maturitě na gymnáziu ve Frýdku-Místku (1976) studoval filozofii a historii na FF MU (1976–81); PhDr. 1981. Od r. 1986 působí na FÚ AV ČR. Věnuje se především filozofické problematice hodnot a hodnocení. Na počátku 90. let se v rámci obnovení činnosti Filosofického ústavu AV ČR podílel na založení pracovní skupiny Morální a politické filosofie, jíž se stal v roce 2000 vedoucím. Současně se dlouhodobě věnoval organizaci vědecké práce ve Filosofickém ústavu AV ČR. Od roku 2005 působil ve funkci ředitele Filosofického ústavu AV ČR. Od roku 2013 působí jako místopředseda AV ČR pro oblast sociálních a humanitních věd. Od roku 2014 je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

V rámci své pedagogické činnosti působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, poté na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2013 vyučuje na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší do současnosti (zejména politickou filosofii, systémy politických teorií a filosofii v českých zemích).

Bibliografie:

Sborníky:
Norm, Pflicht, Verantwortung, Werte, Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Hamburg 1990;
Hledání nové integrující ideje, Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti, 1991;
Dobrý den Josefu Zumrovi, Po cestách naléhavosti myšlení, 1995;
Odpovědnost. Axiologie. Praha: Karolinum, 1996;
Diagnóza neklidné doby. Předmluva, M. Beck Matuštík: Neklid doby. Filosofické eseje o radikálním zlu a jiných úzkostech dneška, 2006;
Sami sobě na stopě. Humanitní vědy dnes a zítra, ed. D. Krámský, 2007.

Časopisecké příspěvky:
K problému relativizace života jako hodnoty, Poznámky k ontologickým předpokladům marxisticko-leninské teorie hodnot, K dějinám diskuse o místu teorie hodnot a povaze hodnot v marxisticko-leninské filozofii, FČ 1985;
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik jako pramen společenskovědního a historického poznání, AUC – PhH 1991;
Nad odkazem Milana Mráze, Aithér 2011, č. 5 (rozhovor P. B. s K. Boháčkem).

Překlady:
Camus, Dworkin, Garaudy, Gehlen, von Hayek, Kolakowski, Levi-Strauss, Marcel, Maritain, Ortega y Gasset, Patočka, Sartre, Schmitt (hesla z Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen, ed. J. Nida-Rümelin, Stuttgart 1991),
◦ N. Z. Čavčavadze: Kultura a hodnoty, 1989;
◦ Filosofie současnosti, 1995;
◦ K. O. Appel: Anglo-americký „komunitarismus“ ve světle etiky diskursu, FČ 1995;
◦ Etika autonomie a autenticity, eds. A. Bakešová, J. Velek, 1997 (s. 59–84).

jg