Václav Bělohradský

* 17. 1. 1944 Praha

Po maturitě v r. 1961 studoval na FF UK do r. 1967 nejprve češtinu a historii, později filozofii a češtinu, diplomovou práci psal o markýzi de Sade; PhDr. 1969. V r. 1968 zahájil vědeckou aspiranturu na katedře filozofie FF UK, v r. 1970 odešel do emigrace, působil na Filozofickém institutu Antonia Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem sociologie na univerzitě v Janově a spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a s domácím disentem. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd UK. V roce 2013 V. Bělohradskému prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy o stát.

V návaznosti na Husserla a Patočku pokládá např. v eseji Krize eschatologie neosobnosti (K Patočkově pojetí evropského dědictví) za základ univerzální srozumitelnosti a sdělitelnosti světa osobně žitou zkušenost. Evropská civilizace je podle B. založena na diarchické struktuře, na nezrušitelném napětí mezi legitimností (osobním vědomím, přirozeném světě, komunikaci s druhými lidmi) a legalitou (institucemi, aparáty, idealizacemi světa, státní racionalitou). Krize evropské civilizace, „pozdní doba“, věk banálnosti znamená redukci legitimnosti na soukromý názor a mínění, na psychologii a redukci legality na moc aparátů. Legitimnost jednání přestává být problémem osobního vědomí a stává se problémem technickým. Politická racionálnost a budování racionální společnosti jsou založeny na imperativu neosobnosti, na představě dokonalého neosobního zákona a státu. Kritiku této eschatologie neosobnosti přináší solidarita paralelní polis a disidentské úsilí o lidská práva, které odkazuje na přirozený rozum a přirozený svět a obnovuje diarchii legitimity a legality jako základ evropského dědictví. Kultura neunikne unifikaci plynoucí z konfliktu mezi civilizací a kulturou, mezi relativizací hodnot, tradičních mravních systémů, technikou, pragmatismem, utilitarismem, odnárodňováním na jedné straně a organickou, přirozenou a národní kulturou na straně druhé, ale vytváří jako sebezáchovné hodnotové minimum úctu k užitku jako předpokladu naší vzájemnosti a smysl pro nezrušitelný rozdíl mezi cizí a vlastní verzí světa. Řada jeho příspěvků, úvah a rozhovorů např. pro Literární noviny, Mladou frontu Dnes, Mladý svět, Proglas, Lidové noviny, Reflex, Týden ad., shrnutých do knih Přirozený svět jako politický problém (Eseje o člověku pozdní doby), Kapitalismus a občanské ctnosti a Mezi světy & mezisvěty (filosofické dialogy) představuje B. jako filozofa podněcujícího diskuse a polemiky a hledajícího způsoby, jak prosadit filozofii v mediálním věku. Svůj metaforický mediální rétorický a literární styl obhajuje úsilím o veřejný status filozofického slova na „planetárním elektronickém tržišti“, filozofie podle něho patří na „agoru“, má zajišťovat kvalitu veřejného prostoru, vytvářet podmínky pro smysl slova a produktivnost dialogu. Proti akademické filozofii staví pojetí filozofie jako velkého evropského literárního žánru, rozvíjeného jako sdílená životní praxe, jako osvobozující odstup od samozřejmosti světa, jako unikání z vědecké a ekonomické racionality. Poté, co podle B. byly rozváty historické světy, nahrazuje obraz platónské jeskyně podobenstvím o chladných mezisvětech, v nichž jsme rozdělali ohně, k nimž přisedáme, posloucháme a vyprávíme, a metaforicky je toto vyprávění u ohně filozofií. Svým pojetím pravdy a smyslu se řadí k postmoderním myslitelům a k diagnostikům postmoderní doby a společnosti. Pravdu pokládá za životní formu, dohodu mezi lidmi, která platí, protože je prospěšná a užitečná. Smyslem filozofie je probudit v lidech smysl pro konvenčnost všeho smyslu. Za způsob porozumění pokládá přijetí fragmentárního vztahu k textům a obrazům, pozici postmoderního intelektuála spojuje s vytvářením souvislého prostoru mezi fragmenty a vnímáním švů ve vlastních doktrínách, idejích a osobnosti. Postmoderní stanovisko spojuje s přesvědčením, že konflikty naší doby lze řešit rozvracením objektivních a univerzálních verzí světa, překonáním vlády ideologie jako mýtu, že pochopení a přijetí určitého systému idejí změní situaci lidí ve světě. Upozorňuje na nebezpečí „člověka bez skrupulí“, který je schopen všeho a který pokládá za skutečnost jen svou verzi světa. Univerzálnost západní civilizace chápe jako pluralitu a heterogennost režimů řeči, jimiž popisujeme svět. Postmoderní obrat charakterizuje dvěma imperativy a třemi postuláty: filozof nesmí být na straně věčných pravd, ale na straně smrtelného, ohroženého těla; smysl se nenalézá, ale vynalézá, je to použití vět a činů; každý popis světa je hodnocením světa; skutečnost není před námi, ale mezi námi, je to médium, které nás spojuje nebo rozděluje; neplatí, že vědění je moc, ale teprve určitá moc nad věcmi a bytostmi produkuje vědění. Postmoderní situaci vyznačuje podle B. nejen radikální pluralita a multikulturalismus, ale otázka „proč říkáme my“ a z čeho pramení relevantnost naší výpovědi. Proti víře v možnost „čistých systémových řešení“ vyjadřuje přání „žít ve špinavější části světa“, snahu sofisticky ukazovat, že za vznešeností hodnot stojí zájmy lidí, jejich vůle říkat něco o sobě a o světě při různých příležitostech různým lidem. Své prokapitalistické přesvědčení vyjadřuje pojmy-principy vlastnictví, svoboda, jednota v konfliktu, individualismus, antikonformismus a otevřenost trhu. Jako liberální myslitel chce otřást „českým archaismem“, obavami z relativismu, pragmatismu, z neomezené svobody slova, z heterogenní a neřízené společnosti, za základní rys liberalismu pokládá sdílení principů, když cíle jsou soukromé. Dospívá ve jménu biocentrické filozofie až k odmítnutí antropocentrického přeceňování moci symbolů a kultury a k potřebě odstupu od „my“ jako základu nového svobodnějšího společenství.

Bibliografie:
Interpretazioni italiane di Wittgenstein, Milano 1972;
Regionamento, azione, societa. Sociologa della conoszenza in Vilfrede Pareto, Milano 1974;
Il mondo della vita: un problema politico, Milano 1981;
Krize eschatologie neosobnosti, London 1982, 1984;
Myslet zeleň světa. Rozhovor s K. Hvížďalou, 1985, 1991;
La vida come problema politico, Madrid 1988;
Přirozený svět jako politický problém, 1991;
Kapitalismus a občanské ctnosti, 1992;
Mezi světy & mezisvěty, 1997, 22013;
Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby, 2007, 22014.

Sborníky:
Rivoluzione e burocrazia (ed.), Roma 1979;
Hostina, ed. V. Havel, Toronto 1989;
Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti, 1999;
Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci, 2010;
Etika řeči. Intelektuál a jeho věc, Intelektuál ve veřejném prostoru, ed. P. Hlaváček, 2012;
Něco se muselo stát. Nová kniha proměn, ed. V. Cílek, 2014;
Lidská práva: (ne)smysl české politiky?, ed. J. Přibáň, 2015.

Časopisecké příspěvky:
Kritika banálního zla, Studie 1977, č. 56;
Krize eschatologie neosobnosti (K Patočkově pojetí evropského dědictví), Studie 1979–80, č. 66, 67, 68;
Mitteleuropa: rakouská říše jako metafora, Proměny 1981, č. 18;
Přirozený svět jako politický problém, Proměny 1984, č. 21;
Příchod doby cikánské aneb Evropou se jen potulovat, Svědectví 1989, č. 88;
Člověk bez skrupulí, ČM 1991;
Postkomunismus i v SSSR, Přítomnost 1991, č. 9;
Kultura, trh a pravdy, Antiduch na Karlově mostě, Naléhavější než pravda, LtN 1992;
Říkejme si Čerwuiši: Pokus o definici intelektuála, LtN 1994, č. 51–52;
Hranice mezi kým, čím a kde, LtN 1996, č. 1;
Nápisy na mohylách, LtN 1996, č. 38;
Demokracie bez apokalypsy, LtN 1997, č. 17;
◦ Sešity (1969 člen redakční rady), Tvar, Mladá fronta Dnes (seriál statí 1991), Lidové noviny (předseda ediční rady);
◦ Eseje, úvahy a novinové články V. B. z let 1998–2014 na int. adrese www.tady.cz/hawkmoon.

Předmluvy:
Evidence a norma, J. Patočka: Kacířské eseje o filosofii dějin, Mnichov 1980;
Člověk bez skrupulí, sb. Přirozený svět jako politický problém, Edice Expedice 1984.

Literatura:
◦ Víra. Rozhovor s V. B., Mladá fronta Dnes 21. 4. 1990;
◦ K. Hvížďala: V. B., Lidové noviny 2. 6. 1990;
◦ ČBS, 1992;
◦ ČF ve 20. století, 1995;
◦ K. Hvížďala: Vzpoury II. Rozhovory (V. B., Schwanzenberg, Sidon), 2012.

jz