Ján Bodnár

* 18. 10. 1924 Hnúšťa-Likier

† 20. 12. 2016

Maturoval v Tisovci (1944). Štúdium filozofie a angličtiny absolvoval na FF KU v Bratislave (1945–48); PhDr. 1949. V r. 1949–53 pôsobil na FF KU, v r. 1953–91 vo FÚ SAV. Hodnosť kandidáta filozofických vied dosiahol v r. 1958, doktora filozofických vied v r. 1967, docenta v r. 1967. V r. 1968 sa stal členom korešpondentom SAV. Externe prednášal na FF KU. Prezídium ČSAV mu v r. 1979 udelilo striebornú a v r. 1989 zlatú plaketu F. Palackého za rozvoj spoločenských vied. V r. 1984 mu Predsedníctvo SAV udelilo zlatú plaketu Ľ. Štúra.

Centrom pozornosti jeho vedecko-výskumnej činnosti boli dejiny svetovej filozofie. Monograficky spracoval dejiny svetovej filozofie 20. storočia ako aj dejiny vývinu filozofie na severoamerickom kontinente. Formou štúdií spracoval filozofický odkaz R. Descartesa, T. Paina, B. Franklina, predstaviteľov existencializmu, A. N. Whiteheada. Osobitnú pozornosť venoval dejinám filozofického myslenia na Slovensku, vplyvu českej filozofie, najmä T. G. Masaryka na formovanie slovenskej filozofie. Od 60. rokov sa sporadicky zaoberal problematikou filozofickej antropológie so zreteľom na rozvoj osobnosti, individuality, morálnej zodpovednosti človeka. V posledných rokoch sa zaoberá vplyvom moderných civilizačných trendov na prírodné a spoločenské podmienky života. Aktívne sa zúčastnil svetových filozofických kongresov v Benátkach, Mexiko-City, Varne, Düsseldorfe, Brightone.

Bibliografie:
O súčasnej filozofii v USA, 1956;
Od realizmu k iracionalizmu, 1966;
Dedičstvo myšlienok, 1983.

Sborníky:
Ideové základy hlasizmu, Prehľad dejín slovenskej filozofie, ed. E. Várossová, 1965;
Heideggerova nová iniciatíva vo filozofii, Existencializmus a fenomenológia, ed. J. B., 1967;
Človek, kto si? 1967;
Filozofická antropológia a problém osobnosti človeka, Moderné prúdy v pedagogickej vede, 1968;
Existenciálna analýza vedomia vo filozofii J. P. Sartra, Existencializmus a fenomenológia, ed. J. B., 1969;
Človek, ako filozofický problém, Metodologické problémy psychológie v socialistických krajinách, 1975;
Filozofia a veda, Filozofia a súčasný vedecko-technický rozvoj, 1976;
J. A. Komenský v dielach slovenských filozofov 17. storočia, J. A. Komenský a slovenská kultúra, 1993;
R. Descartes a idea racionality v novovekej prírodnej filozofii, Descartes a súčasnosť, ed. V. Leško, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Neutrálny monizmus vo filozofii B. Russella, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1962;
Teória organicizmu, úrovní a finitizmu v súčasnej filozofii prírodných vied, OMF 1963;
Filozofická antropológia, ako teória človeka, OMF 1964;
Philosophical Problems of Man and Scientific Humanism, Dialectics and Humanism 1975;
Filozofické predpoklady štruktúrneho bádania, Filozofia (F) 1977;
Globálne filozoficko-metodologické koncepcie a súčasná veda, F 1978;
Ethik der wissenschaftlichen Forschung, Teorie rozvoje vědy 1979;
Filozofické chápanie človeka, F 1988;
Hrušovského ontologická koncepcia bytia, F 1995;
Intuitívny realizmus na Slovensku, F 1996.

Předmluvy:
◦ R. Descartes: Rozprava o metóde, 1954;
◦ A. Schaff: Filozofia človeka, 1964;
◦ Existencializmus a fenomenológia, 1967;
◦ Antológia z diel filozofov IX, VIII, 1968, 1969;
◦ Aristoteles: O nebi. O vzniku a zániku, 1985;
Organizmická filozofia A. N. Whiteheada, A. N. Whitehead: Veda a moderný svet, 1989;
Od problému invencie k dialektike bytia, I. Hrušovský: Dialektika bytia, 1990.

Překlady:
◦ A. N. Whitehead: Veda a moderný svet, 1989.

Literatura:
◦ Kollár, J.: Za J. B., Filozofia 1/2017.

 

a