Egon Bondy

* 20. 1. 1930 Praha
† 9. 4. 2007 Bratislava


Po maturitě (1957) studoval v l. 1957–61 dálkově filozofii a psychologii na FF UK. Kandidátem věd se stal v r. 1967. V l. 1957–62 pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu, 1962–67 jako bibliograf ve Státní knihovně. V r. 1967 odešel do invalidního důchodu. V l. 1993–96 přednášel na FF KU a na jiných vysokých školách v Bratislavě. Vedle filozofického díla má stejně rozsáhlé dílo básnické a prozaické, jež původně vycházelo jen v samizdatech a až od r. 1990 je postupně tištěno. Na konci 40. let byl činný v Surrealistické skupině. V r. 1950 založil (s J. Vodseďálkem) SI edici Půlnoc, v níž také vydával své práce. Od počátku 70. let byl jednou z vůdčích osobností českého undergroundu (některé jeho verše zhudebnila skupina Plastic People of the Universe). Jeho první filozofická práce Otázky bytí a existence (1967) je nezměněnou verzí diplomové práce z r. 1961. R. 1967 vyšla v Nakladatelství ČSAV Útěcha z ontologie, napsaná v r. 1962, r. 1968 Buddha, monografie o zakladateli buddhismu. Další filozofické práce vycházely jen v samizdatu, nyní jsou postupně publikovány pod názvem Filozofické eseje (od r. 1993) v nakladatelství Dharma-Gaia v Praze. SI Poznámky k dějinám filozofie, které zahrnují evropskou i mimoevropskou filozofii od jejích počátků až po sklonek 18. století, vycházely v l. 1977–89; po r. 1990 je vydává nakladatelství Vokno.

Těžištěm B. práce je ontologická problematika. Výchozím problémem je kritika kategorie ontologické substance a pokus o vypracování „nesubstančního modelu v ontologii“, pro nějž se stává důležitou kategorie samovzniku. Už při těchto analýzách je charakteristické propojování problematiky ontologické a axiologické, jež jsou nazírány v komplementární jednotě. Základní pozicí, která je dodržována a jen stále jasněji propracována v celém díle, je ateistická dialektika, úzce propojující prováděnou filozofickou analýzu s dialektickým a historickým materialismem. Souvisí s B. krajně levicovým politicko-společenským stanoviskem, které je častěji vyjadřováno a obhajováno zejména v pracích napsaných v r. 1969 a 1989 a publikovaných jen v samizdatu. Dospívá k hypotéze o „ontologii beze všech determinací“. V průběhu B. celoživotní práce se východiska modifikovala, ale nebyla opuštěna. Systematický zájem o buddhistickou a čínskou filozofii vedl i k zájmu o islámskou a křesťanskou teologii. Později pak dochází k vážnému posunu v tomto směru a práce je obohacena o analýzu některých tradičních teologických kategorií, např. kategorie milosti. Ateistické východisko umožňuje analyzovat ontologický i axiologický obsah těchto kategorií a poukázat na jejich obecnější význam. Během času dospívá práce k tomu, že dosahuje přesnějšího výkladu některých koncepcí indické a čínské filozofie a ukazuje se jejich vnitřní souvislost s evropským myšlením a jejich využitelnost pro další filozofickou práci obecně. V r. 1970 byla v eseji Juliiny otázky (knižně v r. 1993) exponována problematika místa a funkce lidského rodu v rámci pohybu univerza a s tím i problém vytvoření tzv. „artificiálních bytostí“, které znamenají víc než jen „umělou inteligenci“. Tato problematika byla od této doby v B. díle stále reflektována. Díla věnovaná dějinám filozofie jsou psána se značnou podrobností a současně s ohledem na čitelnost pro laiky.

Bibliografie: (do r. 1991 publikoval pod jménem Zbyněk Fišer)
Otázky bytí a existence, 1967;
Útěcha z ontologie, 1967;
Buddha, 1968;
Gottschalk – Kratés – Jao Li, 1991;
Pracovní analýza a jiné texty, 2017.

Poznámky k dějinám filozofie:
I. Indická filozofie, 1991, II. Čínská filozofie, 1993, III. Antická filozofie, 1994, IV. Filosofie sklonku antiky a křesťanského středověku, 1993, V. Středověká islámská a židovská filozofie, Filozofie renesance a reformace, 1995, VI. Evropská filosofie XVII. a XVIII. století, 1996.

Filozofické eseje:
◦ I. Útěcha z ontologie, 21999, 32007, II. Juliiny otázky a další eseje, 1993, 22007, III. Příběh o příběhu: texty z pozůstalosti, 2009, IV. Postpříběh: texty z pozůstalosti, 2013;
Neuspořádaná samomluva, 2002;
O globalizaci, 2005;
Je možná theologia universalis jako výzva k aktivnímu sebenasazení, in K. Skalický, R. Svoboda, F. Štěch (eds.): Čeští svědkové promyšlené víry, 2006.

Z prací beletristických a básnických:
Invalidní sourozenci, Toronto 1981;
Pražský život, Mnichov 1985;
Sklepní práce, Toronto 1988;
Nesmrtelná dívka, Mnichov 1989;
Cesta Českem našich otců, 1992;
Ples upírů, 1995;
Leden na vsi, 1995;
Hatto, 1995;
Básnické spisy I–II, 2014, 2015.

Literatura:
◦ E. B. k 45. narozeninám, SI 1975;
◦ Sb. E. B. k šedesátinám, 1990;
◦ L. Svobodová, V. Sůva: Bondy - básník, filozof, Nové knihy 1990, č. 5;
◦ SZA, 1991;
◦ K. Floss: Hledání řádu, FČ 1991;
◦ KjK, 1991;
◦ M. Machovec: Místo E. B. v dějinách metafyziky, FČ 1994;
◦ J. Brabec a kol.: Slovník zakázaných autorů 1948–1980, 1991;
◦ M. Churáň a kol.: Kdo je kdo v našich dějinách ve XX. století I, 1998;
◦ Martin Machovec: Za E. B. – filosofem a básníkem, FČ 4/2007;
◦ Slovník české literatury po roce 1945, ed. M. Přibáň: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=915;
P. Kužel: Myšlení a tvorba E. B., 2018.

a