Jan Březina

* 25. 2. 1930 Milkov

† 8. 7. 1994 Šternberk

Po absolvování Opletalova státního gymnázia v Litovli (1949) studoval v l. 1949–53 na FF v Olomouci filozofii a češtinu; v r. 1953 získal titul PhDr. V l. 1953–70 působil jako středoškolský profesor v Uničově (v 60. l. jako ředitel tehdejší SVVŠ), v l. 1970–90 ve Šternberku. Od konce 50. let přednášel externě filozofii v rámci marxismu-leninismu na UP. Po vyloučení z KSČ v r. 1970 byl zbaven funkce ředitele a byla také přerušena jeho spolupráce s vysokou školou. V 70. a 80. l. se věnoval filozofii jen soukromě, v rukopise zůstaly některé jeho překlady z německé filozofie. Intenzivně se v té době věnoval dílu Jana Patočky, o němž později napsal několik studií, jež po r. 1990 vyšly v různých sbornících. Od r. 1990 působil na obnovené katedře filozofie na FF UP (přednášel dějiny antické filozofie); v r. 1993 se habilitoval a byl jmenován docentem.

Ve svých studiích o Patočkovi se zajímá hlavně o jeho vztahy k některým filozofickým osobnostem (zvl. k E. Husserlovi a T. G. Masarykovi), ale i o některé problémy jeho filozofie, např. o problém trojího pohybu nebo české národní filozofie. B. nehodnotí Patočku jen jako žáka Husserlova, ale pokouší se u něho najít i myšlenky, které u Husserla nebyly dostatečně tematizovány a které naopak Patočka v návaznosti na Heideggera a Finka považoval za významné, např. pojem existence pojaté jako trojí pohyb. Ve studii o osvícenství se B. dotýká i některých otázek postmoderny, kterou nechápe jako pouhé zřeknutí se jednotného výkladu světa, ale jako stav „mezi“, tj. jako zkoušení a hledání nových prostředků a postupů. Ve studii In margine filosofie J. L. Fischera obhajuje Fischerovu filozofii proti některým námitkám, jež proti ní formuloval Jan Patočka, a ukazuje J. L. Fischera jako filozofa evropské úrovně, především pro jeho analýzu krize evropské civilizace, kritiku kvantitativní koncepce univerza a koncept strukturálního řádu.

Bibliografie:
Postavení logiky ve výchovném a vzdělávacím systému na gymnásiu, 1980;
Pokus o českou národní filosofii a jeho ztroskotání, 1993;
Einige Worte zur Faustproblematik, Ellwangen 1993. In margine filozofie J. L. Fischera, AUPO, Philosophica II, 1994.

Sborníky:
Der Versuch einer tschechischen Nationalphilosophie und sein Scheitern, Intentionalität – Werte – Kunst (Husserl, Ingarden, Patočka), ed. J. Bloss, W. Stróżewski, J. Zumr, 1995;
◦ Filosofický slovník, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Logika na gymnáziích, Matematika a fyzika ve škole 1979;
Patočkův pojem existence, Muzeum Prostějovska 1991;
Některé aspekty filosofie osvícenství, AUPO 1993.

Překlady:
Úvod do řeckého metafysického myšlení, F. Nietzsche: Filosofie v tragickém období Řeků, 1993.

lv