Luděk Brož

* 2. 5. 1922 Praha

† 20. 8. 2003 Praha

Maturoval na reálném gymnáziu v Praze-Vršovicích v r. 1941, v době uzavření vysokých škol (1941–45) navštěvoval ilegální kurzy synodní rady českobratrské církve evangelické (ČCE). Po válce začal pod vlivem B. Hrozného studovat semitskou filologii na FF UK (1945–46) a zároveň na Husově ETF teologii (1945–49); v l. 1946–47 pobýval na univerzitě ve Štrasburku. Od r. 1949 byl tajemníkem synodní rady ČCE pro vzdělávání laických církevních pracovníků a pro nekonfirmované, 1960 obhájil na ETF doktorát teologie (Petr Martyr Vermigli), 1972 se zde habilitoval pro obor systematické teologie a zároveň byl pověřen vedením katedry, od r. 1976 byl profesorem. R. 1986 získal čestný doktorát teologie na univerzitě v Ženevě, r. 1988 pobýval jako hostující profesor na univerzitě v Dubuque (Iowa). V l. 1988–90 byl děkanem ETF, 1990 odešel na odpočinek. Redigoval Kostnické jiskry (1946–49) a souběžně edici Jednoty bratrské Bratrská škola. V r. 1958 založil a do r. 1990 řídil teologický čtvrtletník Communio viatorum, vydávaný Ekumenickým institutem Komenského ETF, 1969–90 byl odpovědným redaktorem, později ředitelem nakladatelství Kalich, od r. 1991 redigoval nezávislý čtvrtletník pro otázky kultury a společnosti Metanoia, od r. 1993 i jeho českou mutaci (Česká metanoia).

Ve filozofickém uvažování B. inspiroval odkaz M. Bubera, L. Wittgensteina, C. Lévi-Strausse a P. Ricoeura, teologicky navázal zejména na své učitele-novozákonníky Oscara Cullmanna a J. B. Součka, na antidogmatické momenty v díle J. L. Hromádky a Karla Bartha, i na moderní katolictví (Y. Congar, M. Chenu). (Barthovi věnoval monograficko-biografickou práci Cesta Karla Bartha). Pod těmito myšlenkovými vlivy pojímal systematickou teologii jako kulturně-sociální antropologii, jako nauku o porozumění a komunikaci (Teologie jako reflexe víry). V Evangeliu dnes naznačil úkoly „přiměřenější interpretace evangelia“ v sekularizovaném světě a do teologických výpovědí vnesl moderní hermeneutické, sémantické, lingvistické a logické prvky; zároveň obrátil pozornost k palčivým společenským, kulturně politickým a civilizačním problémům, které byly na konci 60. let naléhavě pociťovány (jako člen synodní rady zajišťoval pomoc pro Lambaréné, Dakar, Kamerun a Indonésii a osobně poznal skutečnost „třetího světa“). Zájem o sociální témata ho po odchodu z fakulty přivedl k vydávání čtvrtletníku Metanoia.

Bibliografie (z díla):
Zahradník skrytého semene: Václav Kleych, 1945;
Evangelium dnes, 1974 (The Gospel Today, 1984);
O společenství služby. Soubor esejů o českobratrské evangelické cestě, 1981;
Slovo – člověk – svět (s J. B. Součkem), 1982;
Cesta Karla Bartha, 1988.

Sborníky:
Teologie jako reflexe víry, Ročenka KEBF 1975;
Teologie první prosby, Ročenka KEBF 1990.

Časopisecké příspěvky:
K závislosti Kralických na starších verzích české bible, Theologia Evangelica 1949;
Utrakvismus Matěje z Janova, Teologická příloha KřR 1953;
O toleranční patent, KřR 1956;
A New Evaluation of the Theology of the Unitas Fratrum, Communio viatorum (CV) 1958;
Setkání s Afrikou, KřR 1963;
Theologie v kontextu literatury, KřR 1964;
Církev – čekárna budoucnosti, KřR 1971;
Alvez's Programme of Radical Utopianism, CV 1972;
Europäische Theologie im Kreuzfeuer, Theologie als Reflection des Glaubens, CV 1973;
Mýtus a mýtické myšlení, KřR 1973;
Theological Reflection in Support of Liberation, CV 1976;
Vstup nových kultur do světové civilizace, KřR 1976;
Comment comprendre? Herméneutique et pardon, CV 1977;
The Task of Communication: The Gospel Today, CV 1979;
Phänomen Wojtyla, CV 1981;
Symbols, Culture and Mythopoetic Thought, CV 1982;
Acculturation – inculturation, deux thémes de la théologie africaine, CV 1984;
„Filozofie“ našeho časopisu, Česká metanoia 1993;
Podivuhodná religiozita F. Kafky, Feminismus a nová představivost, Česká metanoia 1994, aj.

Překlady:
◦ G. Casalis: K. Barth. Život a dílo, 1967;
◦ K. Barth: Uvedení do evangelické teologie (s S. Vernerem), 1988 (v jednom svazku s Cestou Karla Bartha).

Edice:
◦ O společenství služby, 1981;
◦ Svědectví a služba, 1986.

Literatura:
◦ ČBS, 1992;
◦ 75 let EBF v Praze, 1994;
◦ M. Opočenský: Dopis L. B. k 2. 5. 2002;
◦ Evangelický týdeník (ET), 15/2002;
◦ J. Smolík: Odešel prof. L. B., ET 31/2002.

hp