Oldřich Čálek

* 1. 7. 1946 Loket nad Ohří

† 13. 11. 2019

Původním povoláním je hudebník. V l. 1966–71 vystudoval jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. V období 1971–90 působil jako vědecký pracovník v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, kde se zabýval tematikou těžce zdravotně postižených žáků. Od r. 1990 je zaměstnán v pedagogicko-psychologickém výzkumu. V l. 1971–76 absolvoval psychoterapeutický výcvik. Od r. 1988 psychoterapii provádí soustavně. Pedagogická činnost mu byla umožňována jen sporadicky; od r. 1992 zejména na Vysokoškolském institutu aplikované psychologie v Praze. Od r. 1991 je úřadujícím místopředsedou České daseins-analytické splečnosti. V roce 2005 získal na UK hodnost docenta v oblasti psychoterapie.

Je filozofující psycholog a psychoterapeut. Zaměřuje se na daseinsanalýzu, tj. fenomenologický a hermeneutický způsob psychoterapie a antropologie, vycházející z myšlení M. Heideggera. Svůj původní zájem o filozofii nechává srůst s uměním praktické péče o člověka. Zpočátku (před r. 1989) přispíval k uvedení daseinsanalýzy do českého prostředí tím, že překládal texty jejích představitelů a uveřejňoval je v Psychoterapeutických sešitech. V této činnosti pokračuje překladovými publikacemi. Po r. 1989 vytváří vlastní daseinsanalytické texty, mj. v rámci víceoborových seminářů FÚ AV ČR. Některé z nich vznikají a jsou publikovány při příležitosti akcí Mezinárodní daseinsanalytické federace (IFDA). Předpokládá ustavení hermeneutických věd o člověku, založených na fenoménu smyslu, jež by nahradily nepřiměřený přírodovědecký přístup. Jeho krédo zní: lidská kultura zásadně není pokračováním biologického fungování jinými prostředky. Odmítá pojetí člověka jako animal rationale (včetně tzv. hlubinné psychologie a panbiologizujícího evolucionismu); chce člověka vykládat z toho, co je jedinečně lidské, a ve světle heideggerovského Bytí vůbec. Zejména ho zajímá vzájemný vztah lidské ek-sistence a bytí samého, které nezávisle na nás určuje, co a jak jest. Pro potřeby psychoterapie se snaží domýšlet fenomény existence a existenciality, aby byly s to nahradit pojetí lidského subjektu. Kritizuje pronikání manipulativního „ducha techniky“ do psychoterapie a zdůrazňuje dimenzi etiky jako svobody a odpovědnosti v rozhodování svébytného jednotlivce. Má silně kritický a selektivní přístup k tzv. postmoderně, přičemž odmítá zejména nihilistické a alibisticky demobilizující proudy. Zjišťuje, že nemanipulativně vedená psychoterapie dovoluje, aby se ukázaly jisté nepodmíněné pravdy a nepřekročitelné existenciální meze, které činí člověka člověkem. Sem řadí fenomény tradice a domova ve smyslu starosti o trvale udržitelné předpoklady a možnosti lidství. Psychoterapii vzhledem k jejím antropogenním potenciálům pokládá za další, nový kulturní makrofenomén, řadící se k vědě, filozofii, umění, náboženství, politice apod. Své duchovní naladění se pokouší ztvárnit rovněž v poezii.

Bibliografie:
Skupinová daseinsanalýza, 2005.

Sborníky:
Symbol v psychoterapii, Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, ed. J. Stachová, 1992;
Intuice a porozumění v mezilidských vztazích, Intuice ve vědě a filozofii, ed. J. Stachová, J. Nosek, 1993;
Analogie jako didaktický prostředek, Model a analogie ve vědě, umění a filosofii, ed. J. Stachová, 1994;
Paradoxní vztah moderního člověka ke smrti, Paradox ve vědě a filozofii, ed. J. Nosek, 1996;
Úvod do daseinsanalýzy, Psychoterapie III. Sb. přednášek Psychoterapeutické fakulty, ed. J. Skála, J. Růžička, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Psychologie a přirozený svět, Čs. psychologie 1993;
Domov a výchova, FČ 1994;
Daseinsanalytisch orientierte Gruppenpsychotherapie, Daseinsanalyse 1995;
Co je podstatou tázání, Tvar 1995, č. 10;
Neschůdný Heidegger, Tvar 1995, č. 18;
Už jenom nějaký Lévinas nás může zachránit, Tvar 1997, č. 1.

Překlady:
◦M. Boss: Včera v noci se mi zdálo, 1993;
◦ G. Condrau: Sigmund Freud a Martin Heidegger, 1997;
◦ J. Zizler, L. Rychetský: Lidé žijí jen zlomek své přirozenosti, dostupné z: www.advojka.cz/archiv/2009/4/lide-ziji-jen-zlomek-sve-prirozenosti.

Literatura:

J. Smýkal: Tyflopedický lexikon jmenný; <https://www.apogeum.info/tlex/heslo.php?id=189>

a