Dagmar Čapková

* 13. 9. 1925 Úborsko, okr. Klatovy

† 24. 5. 2016

Rodným jménem Votrubová, manželka J. B. Čapka. – Po maturitě na gymnáziu v Klatovech (1944) studovala v l. 1945–49 angličtinu a češtinu na FF UK; 1950 PhDr. V l. 1949–54 učila na gymnáziích ve Valašských Kloboukách, Holešově, Kroměříži a Hořicích, v l. 1954–56 pracovala jako knihovnice Státní pedagogické knihovny v Praze, kde založila oddělení pro studium života a díla J. A. Komenského, v l. 1956–92 působila jako odborná, později vědecká pracovnice v oddělení komeniologie a dějin pedagogiky v Pedagogickém ústavu J. A. Komenského při ČSAV Praha; 1963 CSc., 1991 DrSc. R. 1992 se habilitovala na FF UK jako docentka pedagogiky, v r. 1995 byla jmenována profesorkou UK. Přednášela na univerzitách v Anglii (Londýn, Cambridge, Lancaster, Oxford) a Americe. Byla čestnou doktorkou univerzity v Bratislavě.

Celoživotním zájmem Č. je dílo J. A. Komenského, ale její práce přesahují i do oblasti filozofie, obecných dějin, dějin pedagogiky a metodologie a mají komplexní teoretický charakter. V komeniologii se zabývala též vztahy filozofie a pedagogiky se zřetelem i k ostatním oborům, zkoumala vývojové stupně pansofie a jejího působení na užší i širší vychovatelské koncepce Komenského, jeho pojetí člověka, jeho metodologii. Určila metodologický význam pansofické metafyziky Komenského, sledovala vývoj k Obecné poradě, kořeny Komenského v domácí i evropské tradici, jeho ohlas v pozdějších údobích na Slovensku i v českých zemích. Podílela se na kolektivních edicích díla Komenského, zejména na reedici Opera didactica omnia (1957, k jubileu 1. vydání v Amsterodamu), na prvním vydání originálu Obecné porady (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1966), prvním překladu Obecné porady o nápravě věcí lidských (1992), osmisvazkovém vydání Vybraných spisů J. A. Komenského v češtině (1958–78), J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (od 1969); sama vydala několik neznámých prací Komenského z rukopisného latinského originálu a neznámých dopisů Komenského a jeho současníků. V dějinách pedagogiky a kultury věnovala největší pozornost humanismu a osvícenství, ale i počátkům komeniologie počínaje Palackým, Masarykově vztahu k české minulosti, jeho filozofii výchovy a filozofii dějin. Byla činná též vědecko-organizačně ve výkonném výboru mezinárodní společnosti pro dějiny výchovy, v mezinárodní redakční radě revue Pedagogica historica, byla předsedkyní Unie Comenius od jejího založení v r. 1990, čestnou členkou německé Comenius-Gesellschaft a kanadské Společnosti Komenského aj.

Bibliografie (z díla):
Předškolní výchova v díle J. A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů, 1968;
Vzdělávání malých dětí v pojetí universálního celoživotního vzdělávání v díle J. A. Komenského, 1972;
Education of Young Childern in the Concept of Universal Life – Young Education in the Work of J. A. Comenius, 1973;
Neznámý deník Komenského, 1974 (samostatná příloha in SCeH 1974);
Některé základní principy pedagogického myšlení J. A. Komenského, 1977;
Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku do konce 18. století, 1980;
Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin, 1983;
Myslitelsko-vychovatelský odkaz J. A. Komenského, 1987;
J. A. Komenský (1592–1670). Přehled života a díla, 1991;
Učiteľ učiteľov. J. A. Komenský a učiteľská profesia, 1992;
J. A. Komenský. Život a dílo, 1992.

Sborníky:
Význam některých starších tradic vzdělávání v českých zemích, D. Č., V. Pařízek: Význam některých starších tradic vzdělávání v českých zemích, 1969;
Some Questions of the Integrity of Education and the Development of Man in Consultatio Catholica, Consultationes de Consultatione, 1970;
Comenio e la tradizione culturale boema, Comenio o della pedagogia, Roma 1974;
Některé základní principy pedagogického myšlení J. A. Komenského, Komenski a wspólność, Warszawa 1977;
Rozwój pansoficzno-pedagogicznych projektów Komenskiego podczas jego pierwszego pobytu w Lesznie, Polsko-czeskie sympozjum komeniologów, Leszno 1978;
Pansofie jako základ obecné i speciální metodologie výchovně vzdělávací soustavy Komenského, Vplyv pokrokového dedičstva J. A. Komenského na vývin socialistickej pedagogiky a školstva, 1980;
Komenský – osvícenství – Matej Bel, Pedagog Matej Bel, 1985;
Grudzüge der Theorie menschlicher Aktivität bei Komenský, Comenius: Erkennen – Glauben – Handeln, ed. K. Schaller, Sankt Augustin 1985;
The Writings of J. A. Comenius and Seventeenth Century Thought, Symposium Comenianum 1986, 1989;
Some important Ideas in Comenius's System of universal Education through the whole of man's life, Scientific and Technological Innovations and Education for the World for Tomorrow, 1989;
Masaryk a Komenský, Československé školství, učitelstvo a T. G. Masaryk, 1990;
Comenius in Europa des 17. Jahrhunderts, Johannes Amos Comenius und die Genese der modernen Europa, Bayreuth 1992;
Masaryk a Komenský, Masarykův sborník VIII, 1993;
Ke Komenského pojetí humanity, J. A. Komenský a slovenská kultúra, ed. P. Hrnčiar, J. Pšenák ad., 1993;
El legado de Juan Amós Comenio. Rescate y perspectivas, Juan Amós Comenio. Obra, Andanzas, Atmósferas. En el IV Centenario de su nacimiento (1592–1992), ed. E. Aguirre Lora, Mexico 1993;
Některé interdisciplinární aspekty Masarykovy sociologie, Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie, ed. I. Chovančíková, 1994;
Comenius and his Ideals: Escape from the Labyrinth, Samuel Hartlib and Universal Reformation. Studies in intellectual communication, ed. M. Greengrass, M. Leslie, T. Raylor, Cambridge 1994;
Descartes and Comenius. Two conceptions of the Man and the World, Colloquium Comenius and Descartes, Amsterdam 1997.

Časopisecké příspěvky:
The Idea of Panhistoria in the Development of Comenius' Work Toward Consultatio, Acta Comeniana 1970;
Some Comments on the Interrelation Between Comenius's Concept of History and his Concept of Education, Acta Comeniana 1972;
Vztah obecného a zvláštního v pedagogickém myšlení Komenského, SCeH 1983;
Pansofie a Komenského pojetí činnosti, K otázkám studia filozofie v díle Komenského, SCeH 1985;
Dílo Komenského a myšlení 17. století, FČ 1987;
Podněty Komenského pojetí celku v univerzálním vzdělání, SCeH 1987;
Zu den Beziehungen zwischen J. A. Komenský und Wolfgang Ratke, Jahrbuch für Erziehung und Schulgeschichte (Berlin) 1987;
The Reception given to the Prodomus pansophiae and the Metodology of Comenius, Acta Comeniana 1987;
D. Erasmus Rotterdamský, J. V. Andreae a J. A. Komenský v úsilí o mír a lidství, SCeH 1988;
The Philosophical Significance of the Work of Comenius, Acta Comeniana 1989;
Obecná porada a osvícenství, SCeH 1989;
Consultatio catholica de Coménius comme essai d'unifer la culture, Acta Comeniana 1991;
Některé antropologické aspekty Komenského pojetí vědy, FČ 1992;
Vztah vědy a víry u Komenského, SCeH 1994;
Schaller a svět Komenského, K pojetí tolerance v české reformační tradici, SCeH 1995.

Edice:
◦ J. A. Comenii Opera didactica omnia 2, 1957;
◦ Consultatio de Consultationes, 1970;
◦ J. A. Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských 1–3, 1992.

Literatura:
◦ J. Pešková: Prof. PhDr. D. Č., DrSc., sedmdesátiletá, SCeH 1995;
◦ F. Hybl, Životní jubileum prof. dr. Dagmar Čapkové, DrSc., SCeH 2010, č. 83–84;
◦ M. Steiner, FČ 4/2016 (nekrolog).

hp