Marina Čarnogurská

* 11. 6. 1940 Bratislava

Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku a Bratislave (1957) a štúdia filozofie a sinológie na FF UK (1969) a po ukončení internej ašpirantúry na katedre filozofie FF KU v Bratislavě (1972) mala až do r. 1990 znemožnené profesionálne pôsobenie vo filozofii i obhájenie svojej dizertačnej práce Vývoj a špecifiky konfuciánskej filozofie v období Bojujúcich štátov. Napriek tomu sa systematicky venovala výzkumu i prekladu čínskych filozofických textov, z čoho väčšinu publikuje až teraz. Od r. 1990 pôsobí ako vedecká pracovníčka Kabinetu orientalistiky SAV. Od r. 1996 je členkou predsedníctva Slovenskej filozofickej spoločnosti.

Je dnes popredná odborníčka na výskum klasickej čínskej filozofie a prekladateľka najdôležitejších čínskych konfuciánskych a taoistických filozofických textov. V r. 1992–94, s podporou prestižnej tchajwanskej štátnej nadácie Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange (v konkurze, ktorej sa v kategórii európskych vedeckých grantov umiestnila na 1. mieste) preložila kompletné filozofické dielo čínskeho „Aristotela“ Ďalekého Východu, starovekého konfuciánského filozofa Sün-c'a; táto práca je súčasťou obsahliejšieho filozofického projektu výskumu starovekej konfuciánskej filozofie. V súčasnosti sa venuje aj studiu klasickej čínskej nesubstančnej ontológie a pokusu o definovanie novej teórii bytia na nesubstančnom ontologickom základe, čo dnes, vo veľmi kritickom období ďalších orientácií moderného európskeho filozofického myslenia, sa môže stať jednou z ciest pri hľadaní optimalného svetonázorového východiska.

Bibliografie:
Sün-c, syntetik filozofického myslela období Bojujúcích štátov, 2000;
Konfucius. Rozhovory a výroky (Lun Jü), 2002;
Lao c´a proces vzniku Tao Te Ťingu 1–2, 2009, 2013.

Sborníky:
Přirozený svět a jeho odraz v myšlení čínského starověku, Kulturní tradice Dálného Východu, 1960;
Vplyv pôvodných regionálnych podmienok na vznik pravekých čínskych, indo-európskych a hebrejských svastických znakov, O čínské filozofii, literatuře a umění, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Evropa a Čína, dva diametrální světonázorové modely? DaS 1968;
Paradoxy maoistickej interpretácie Konfucia, Nové slovo 1976;
Bipolárna prírodná dialektika jin-jang a počiatky vývoja teórie bytia v starovekej čínskej filozofii, Filozofia (F) 1991;
Existuje gnozeologicky apriorný „ontologický bod“ Univerza ako teoreticky možný iniciátor jeho bytia? FČ 1995;
„Partnerský“ alebo „dominantný“ model teorie bytia ako výstižnejší odraz ontologickej reality? F 1996;
Otázka smrti a interpretácia posmrtného života v klasickej čínskej filozofii, F 1996;
Kam spěje na Zemi ohrožená a všechno ohrožující kultura? LtN 1996;
Úskalia súčasnej nemeckej iniciatívy v hľadaní „pravej tváre“ i ďalšej cesty moderného filozofického myslenia, F 1996;
O potrebe synergického efektu v synteze intelektuálneho dědičstva všetkých svetových civilizácií, F 1997.

Překlady:
◦ A riekol Majster... (Výber z klasických čínských konfuciánskych textov), 1977, 1990;
◦ Lao-c': Tao Te ťing (s E. Bondym), 1993, preprac. vyd. 1996;
◦ Múdrosť Starej Číny, (ed.) 1995;
◦ Činské odpovede, 2006. Abstrakty v The Philosopher's Index: 1. Primeval Swastika Signs – the Proof of Original Dialectical Orientations of Human Beings in the World, 1994;
◦ 2. Is There an Epistemologically A priori „Ontological Point“ in the Universe as a Theoretical Initiator of its Existence? 1996;
◦ A publication of the Philosopher's Information Center, Ohio USA.

Literatura:
◦ Č. M. – slovenská sinoložka, filozofka a prekladatelka klasickej činštiny (profil a bibliografie), dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Marina_%C4%8Carnogursk%C3%A1.

a