Jaromír Červenka

* 17. 1. 1903 Třebíč

† 1983

Po studiích na UK působil jako středoškolský profesor v Košicích a v Prešově. V r. 1929 si svou aprobaci rozšířil o filozofii na FF KU v Bratislavě (rigorózní práce: Zásluhy stoiků o logiku). Po válce se stal soukromým docentem na FF UK.

V souladu se svou původní aprobací se dlouho zabýval především antickou filozofií a logikou. V l. 1941–47 uveřejnil v ČM řadu recenzí nových překladů z antické filozofie. Rovněž své výklady o Nietzschovi spojoval s antickou látkou. V poválečném období věnoval pozornost zejména J. A. Komenskému, studiu jeho přírodní filozofie a metafyziky (se zřetelem k dobovým proudům přírodní filozofie, středověkým a renesančním koncepcím metafyziky). Svými komeniologickými monografiemi a studiemi, publikovanými zejména v Acta Comeniana. Archivu pro bádání o životě a díle J. A. K. (SC) a Studiích Comeniana et Historica (SCetH) se zařadil k předním českým a slovenským komeniologům.

Bibliografie:
Friedrich Nietzsche. Studie o jeho imoralismu a jeho předzvěstech v řecké filosofii, 1942 (také Filozofický zborník Matice slovenskej II, 1942);
Aristoteles a myslitelia reformácie v 16. a 17. storočí, 1948;
◦ Příprava ke kritickému vydání spisů J. A. Komenského: Literární činnost J. A. K. v Blatném Potoce, Lešně a Amsterodamu ve znamení rozvoje jeho pansofické koncepce, 1965;
Die Naturphilosophie des J. A. Comenius, Praha – Hanau 1970.

Časopisecké příspěvky:
Pesimistický motiv v Epikurově filosofii, ČM 1933;
Starověký předchůdce Nietzschův. Theodoros z Kyrény, ČM 1934;
Rozkoš v pojetí stoické filosofie, ČM 1934;
Schopenhauer jako předchůdce Freudovy sexuální teorie, ČM 1935;
Theophrastus Bombastus Paracelsus. Stručná skizza jeho života, spisů a filosofie, ČM 1941;
K problému logiky o více hodnotách, ČM 1945;
Základy pansofické myšlenky u J. A. Komenského, FČ 1969;
Přírodní filosofie v Komenského Pansofii, ČM 1970;
Problematika Komenského metafysiky, SCeH 1973;
Die Weltenschichten bei Campanella und Comenius, Acta Comeniana, 1979, sv. 4 (28);
Mundus possibilis: ein Versuch der Analyse des Eintrittsgradus der Pansophie, Acta Comeniana, 1985, sv. 6 (30).

Literatura:
◦ Bibliografie k dejinám filozofického myslenia na Slovensku do roku 1965;
◦ K otázkám studia filozofie v díle Komenského, Acta Comeniana 1987;
◦ D. Čapková, J. Č. (1903–1988), Acta Comeniana, 1991, sv. 9 (33);
◦ M. Steiner, Čtyři komeniologické portréty, 2004.

jg