Ivan Chvatík

* 15. 9. 1941 Olomouc

Po maturitě (1958) absolvoval Fakultu jaderné a technické fyziky ČVUT (Ing. 1964) a začal pracovat v oddělení logiky počítačů v Aritmě (1964–67). V l. 1967–89 působil jako vedoucí technického oddělení výpočetního střediska Továren strojírenské techniky v Praze. Od r. 1969 byl externím aspirantem na FF UK u prof. Jana Patočky. Po Patočkově nuceném penzionování v r. 1972 aspiranturu přerušil a věnoval se organizování jeho bytových seminářů a přednášek. Bezprostředně po Patočkově smrti r. 1977 ukryl jeho filozofickou literární pozůstalost a začal ji s přáteli zpracovávat. Do r. 1989 vydal v samizdatu 27 svazků Archivního souboru prací Jana Patočky, za což v r. 1990 obdržel se svými spolupracovníky Pavlem Koubou, Miroslavem Petříčkem jr., Radimem Paloušem a Janem Vítem cenu ČSAV za r. 1989. Kromě překladů Patočkových německy psaných textů publikoval v samizdatu v r. 1984 sborník překladů z děl Martina Heideggera Konec filosofie a úkol myšlení, přetištěný v r. 1985 nákladem spolku Athenaeum v Oxfordu. Nově přepracovaný text těchto překladů vydal znovu r. 1993 v edici Oikúmené. V r. 1983 zahájil práci na překladu Heideggerova stěžejního díla Sein und Zeit. Ve spolupráci s týmem oponentů (Jiří Němec, Pavel Kouba, Miroslav Petříček jr.) vydával hotový text postupně v podobě samizdatových sešitů; do r. 1989 vyšlo 17 sešitů, celá kniha vyšla v r. 1996. V l. 1985–89 vedl bytový seminář nad četbou Heideggerova díla Sein und Zeit. V lednu 1990 založil s Pavlem Koubou Archiv Jana Patočky při FÚ ČSAV a od té doby také rediguje vydávání Patočkových děl. Od jara 1990 pracoval rovněž jako vládní zmocněnec pro založení Středoevropské univerzity. Až do zrušení její pražské pobočky byl tajemníkem Pražské nadace pro Středoevropskou univerzitu. Od podzimu 1993 je náměstkem ředitele Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR, jehož součástí je také Archiv Jana Patočky. Od podzimu 1993 vede seminář k Heideggerovu spisu Bytí a čas na FF UK. V r. 1997 obdržel pamětní medaili Jana Patočky, kterou AV ČR vydala „u příležitosti 90. výročí narození a 20. výročí úmrtí Jana Patočky k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců“.

Bibliografie:
Příběhy slavných vil renesančního Říma (s J. Máchalovou), 2019;
◦ Úsilí rozumět. Filosofické klopýtání od Patočky k Platónovi
, 2020.

Sborníky:
Solidarita otřesených, Laudatio, Sb. k padesátinám Z. Neubauera, 1992 (New York 1993);
Úvaha o posvátnu, O posvátnu, 1993.

Časopisecké příspěvky:
Záruka smrti, Kritický sborník (KS) 1995;
Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizi Evropy, Reflexe 1996;
Jak to vlastně bylo, KS 1996;
Péče o duši I, Veřejné uvedení 1. svazku Patočkových Spisů, KS 1996;
Heidegger po czesku, Edukacja filozoficzna 1997;
Kacířské pojetí evropského dědictví v pozdních esejích, Reflexe 2004.

Edice:
◦ Edice prací J. Patočky vydaných po r. 1990: Kacířské eseje, s P. Koubou, úvod I. Dubský, 1990;
◦ Náš národní program (Česká vzdělanost v Evropě, Náš národní program a dnešek, Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano, Filosofie českých dějin), s P. Koubou, 1990;
◦ Negativní platonismus, s P. Koubou, 1990;
◦ Sókratés. Přednášky z antické filosofie, s P. Koubou, 1991;
◦ Tři studie o Masarykovi (Masarykovo pojetí duševní krize evropského lidstva, Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, Kolem Masarykovy filosofie náboženství), s P. Koubou, 1991;
◦ Platón. Přednášky z antické filosofie, s P. Koubou, 1992;
◦ Přirozený svět jako filosofický problém, s P. Koubou, doslov J. Patočky k franc. vydání z autorského rukopisu př. I. Ch., I. Santar, doslov M. Petříček jr., 3. vyd. 1992;
◦ Evropa a doba poevropská (doplněno studií Osnova dějin), s P. Koubou, z něm. př. V. Koubová, 1992;
◦ Co jsou Češi? s P. Koubou, z něm. př. V. Jochmann, 1992;
◦ Úvod do fenomenologické filosofie. Ze záznamů přednášek na FF UK v r. 1969–70 sestavil J. Polívka, ed. I. Ch., J. Polívka, 1993;
◦ Aristotelés. Přednášky z antické filosofie, 1994;
◦ Nejstarší řecká filosofie. Filosofie v předklasickém údobí a před sofistikou a Sókratem. Přednášky z antické filosofie, s P. Koubou, 1996;
◦ Péče o duši 1, s P. Koubou, in Sebrané spisy J. Patočky 1, 1996;
◦ Jan Patočka: Bibliografie 1928–1996, se spoluprac., 1997;
◦ Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie, 2009.

Překlady:
◦ M. Heidegger: Co je metafyzika (s před.), 1993;
◦ M. Heidegger: Básnicky bydlí člověk, 1993;
◦ M. Heidegger: Konec filosofie a úkol myšlení, 1993;
◦ Už jenom nějaký bůh nás může zachránit. Rozhovor M. Heideggera s časopisem Spiegel, FČ 1995;
◦ I. Schüssler: Pobyt a bytí u Martina Heideggera I, Reflexe 1995;
◦ M. Heidegger: Bytí a čas, s P. Koubou, J. Němcem, M. Petříčkem jr., 1996;
◦ I. Schüssler: Pobyt a bytí u Martina Heideggera II, Reflexe 1996;
◦ M. Heidegger: Fenomenologické interpretace k Aristotelovi, FČ 1996;
◦ M. Heidegger: K jednomu verši z Mörikeho, KS 1996.

Literatura:
◦ M. Ajvaz: K jubileu I. Ch., FČ 4/2021.

a