Josef Cibulka

* 11. 2. 1926 Plzeň

FF UK vystudoval v l. 1945–49; PhDr. Byl zaměstnán na FÚ ČSAV (1953–58), VŠ chemicko-technologické v Pardubicích (1958–60), VŠ dopravní v Žilině (1960–61), FÚ ČSAV (1961–70), jako dělník, archivář a knihovník (1970–90) a na FÚ SAV v Bratislavě. Ve svých pracích z 60. let hledal „komunikativní půdu“ pro scientistický a antropologický proud evropského myšlení.

Bibliografie:
Přínos Marxova Kapitálu k poznání společenských zákonů, 1962;
Spory o dialektiku, 1968;
Dialektika a ontologie 1968;
Historismus a fenomenologie, 1990.

Sborníky:
K nektorým filozofickým predpokladom logického pozitivismu, Problémy dialektiky, 1968.

Časopisecké příspěvky:
Marxovo pojetí vnitřní rozpornosti společenské zákonitosti, FČ 1958;
O metodě poznání společenských jevů, FČ 1963;
Na obranu dialektiky, FČ 1965;
Význam i jednostrannost fenomenologické kritiky scientismu, FČ 1969;
Kritická síla dialektiky v díle R. W. Adorna, FČ 1970;
O Husserlově filozofii vědomí, FČ 1988;
Kritická a dogmatická tendence fenomenologické filosofie, FČ 1990;
Problém fenomenologické viditelnosti, Filozofia 1992;
O pojetí "hermeneutiky fakticity" u raného Heideggera, FČ 1992;
Hermeneutika vznikajícího bytí. O Figalově interperetaci Heideggera, FČ 1994;
Motiv otevřenosti u Poppera, Filozofia 1994.

Překlady:
◦ G. W. F. Hegel: Dějiny filosofie I–III, 1961–74.

Literatura:
◦ ČBS, 1992;
◦ M. Ransdorf: Nové čtení Marxe, 1996;
◦ Elektronický slovník slovenských filozofov, 2006.

r