Juraj Cíger

* 17. 10. 1914 Rudno

† 9. 12. 2006

Pôvod mal zo zakladateľov hornonitranskeho baníctva a moravských príslušníkov "Čierného pluku" Matiáša Korvína. Vysokoškolské štúdia absovoval v Innsbrucku, Paríži, Bratislave a Prahe, tu najma vďaka podpore "Radhosťa"; PhDr., MUDr. Pôvodne posobil ako gymnaziálny profesor, pak ako odborný lekár psychiatrickej kliniky a profesor filozofie KU; DrSc. Bol spoluzakladatelom FÚ SAV. Účastnil sa medzinárodných kongresov v Paríži, Düsseldorfe, Varne, Viedni, Vratislavi, Prahe, Budapešti. Výskum vo filozofii spájal s výskumom v medicíně. Orientoval se hlavne na riešení problémov Descartovej filozofie, nemeckej klasickej filozofie, normality osobnosti. Spolu s Violou Cígerovou prekladal francúzske spisy pre Vydavateľstvo Pravda. Bol odborným poradcom pražskej redakcie Dějin francouzské literatury 19. a 20. století (kde v 2. a 3. diele spolupracovala V. Cígerová).

V monografiách a mnohých štúdiách sa zaoberal prolémami evidencie a usporiadanie systému kategorií, vzťahu medicíny a filozofie, etiky, noogenézy predovšetkým celostnej štruktúry, vzťahu skutočnosti, evolúcie a jej viruletného základu, typickou štruktúrou osobnosti druhu, jej stupňovania, Descartovou kritickou exegézou. Vychádza sa z evidencie prisno dubitatívneho vedomia, ktoré nie je negáciou, z kritickej istoty jeho podstatnej koncepčno-predmetnej štruktúry a konzekventnej univerzalizácie. Zisťuje principiálnu konzistenciu s exaktnou vedou 20. storočia a Hegelovej konkrétnej koncepčnosti.

Bibliografie:
Základy infinitezimálnej logiky a jej axiómy, 1949;
Problémy vedomia, 1968;
Normalita a mravnosť osobnosti. Monografický náčrt vedeckej etiky, 1970;
Vzťah biologických a spoločenských zákonitostí vo fyzickom a psychickom vývoji človeka, 1971;
Úvahy o osobnosti, 1981;
Logika a norma osobnosti, 1984;
Duševné zdravie v tisícročí Slovenska (s J. Pogádym), 1991;
Enigmatický Descartes. Analyticko-dokumentárna monografia, 1997;
Enigmatický Descartes. O principech univerzální vědy, 1999.

Sborníky:
Všeobecná teória osobnosti, typológia, psychická hygiena, Všeobecná psychiatria a základy medicínskej psychológie, ed. Guensberger a kol., 1960;
Filozofia a osobnosť. Problém normality osobnosti, Človek a osobnosť, 1968;
Poňatije substancii u Dekarta i Spinozy, Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy, Sofia 1975;
Zum Problem der Wertorientierung, Moralische Werte in der Klassenauseinandersetzung, Halle 1976;
Die Dialektik der ethischen Kultur, Ethik und Werte des Socializmus, Halle 1978;
Das Problem der wissenschaftlichen Ethik und die Persönlichkeits-Beschreibung in der Psychiatrie, Ethische Werte in der Wissenschaft I, Halle 1980;
Základné radikály pozitivizmu, jeho historických podôb a dedicov, Kríza buržoázneho vedomia a súčasná filozofia, 1982;
Úkazy psychotroniky a problém ich vedeckej kontroly a výkladu, Psychotronika a zdravie, 1984;
Civilizačná podstata a problém koncepčnosti, Zb. I. kongresu slovenskej filozofie, 1996;
Problém Descartovej enigmy, Zb. Descartes a súčasnosť, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Problém existenčného kontinua ako reálnej identity, Philosophica slovaca (PhS) 1946;
Trochu pravdy o "Rozprave", PhS 1947-48;
Descartova filozofia, jej výmer, zmysel a súhrn, Filozofický zb. Matice slovenskej 1948;
K interpretácii Descartovho diela, Otázky marxistickej filozofie (OMF) 1966;
Enigmatický Descartes, Leibniz a renesančná metodologická tradícia, Filozofia (F) 1967;
La philosophie de l'homme et la normalité caractériologique, Philosophica FF KU 1969;
Filozofia a osobnosť, F 1969;
Descartes philosophe inconnu, Philosophica (Bratislava) 1969;
Logika vzniku kategórie obsažného celku u Descarta, Zb. Ústavu marxismu-leninizmu KU (ZÚML), 1971;
Tendencie vývoja dialektiky u F. Engelsa, ZÚML 1973;
Dialektické súvislosti medicíny a filozofie u Descarta, F 1973;
Descartes und die wissenschaftliche Revolution des XX. Jahrhundert, Philosophica FF KU 1975;
Von Descartes zur wissenschaftlichen Revolution des XX. Jahrhundert, ZÚML 1977;
Bewußtsein und Grundkategorien der Persönlichkeit, ZÚML 1978;
K problematike animálneho a humánneho, Základné kategórie dialektiky, F 1978;
Celostnosť, jej logika a význam pre medicínu, Lekársky obzor (LO) 1981;
Človek z hÂadiska medicíny, F 1981;
Civilizácia a osobnosť, F 1982;
Všeobecné problémy vedeckého zákona v humnánnej medicíne, LO 1982, 1983;
Problém výskumu psychiky v medicíne z hÂadiska psychofyzickej jednoty, Základné problémý etiky, jej výskum v medicínsko-psychologickej praxi, LO 1984;
Hodnotové vedomie v integrite osobnosti, Bratislavské lekárske listy 1989, č. 5;
Meisenheim an Glan. Das Problem der Noogenese der wissenschaftlichen Kategorien, Hegel Jahrbuch 1995.

Předmluvy:
◦ G. Politzer: Filozofia a mýty, 1976;
◦ H. Wallon: Od činu k mysleniu, 1982;
◦ R. Descartes: Principia, 1986, 1987.

Literatura:
◦ J. Sivák: Slovenský neokartezián J. C., Filozofia 2/2006;
◦ M. Zigo: Za profesorom J. C., Filozofia 2/2006;
◦ Z. Plašienková: Eticko-psychologická rovina chápánia mravnosti a osobnosti v myslení J. C., in Kontexty a podoby morálky nedávné minulosti, ed. V. Gluchman, 2007;
◦ V. Leško: Cígerov Descartes alebo zápas o filozofiu, Z. Plašienková: Rozkrývanie perspektiv praktickej filozofie v tvorbe J. C. a E. Farkašovej, in Podoby filozofovania včera a dnes, eds. E. Lalíková, M. Szapuáková, 2009;
◦ Z. Plašienková: Enigmatický Cíger, Filozofia 10/2010.

(a)