Vladimír Cirbes

* 21. 9. 1926 Rybník (okr. Revúca)

† 29. 10. 2006

Po maturite na gymnáziu v Tisovci študoval (do r. 1949) na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. V r. 1950–52 bol vedúcim Ústavu spoločenských náuk na LF v Košiciach, v r. 1952–58 vedúci Katedry marxizmu\–leninizmu pre vysoké školy v Košiciach, v r. 1958–70 vedúci rovnomennej katedry na VŠT a v r. 1970–71 riaditeľ ÚML VŠT v Košiciach. V r. 1971–75 bol podpredseda KNV v Košiciach. V r. 1962 získal vedeckú hodnosť kandidáta filozofických vied, od r. 1963 bol docentom a od r. 1970 mimoriadnym profesorom. V r. 1975 prešiel pracovať do SAV v Bratislave a bol vymenovaný za člena korešpondenta SAV, v r. 1977 za člena korešpondenta ČSAV, v r. 1980 za akademika SAV a v r. 1982 za akademika ČSAV. Naďalej pracoval v mnohých riadiacich funkciách, napr. ako člen predsedníctva SAV (1975–89), podpredseda SAV (1983–89), riaditeľ Ústavu filozofie a sociológie SAV (1979–88), člen prezídia ČSAV (1983–87 a 1988–89) a pod. Za vedeckú, odbornú a pedagogickú prácu bol odmenený medailou Vzorný učiteľ (1965), Čestnou plaketou Ľ. Štúra SAV (1976), Národnou cenou SSR (1980), Čestnou zlatou plaketou F. Palackého za zásluhy v spoločenských vedách (1981), Striebornou medailou SAV (1986); Prezídium ČSAV mu udelilo Striebornú plaketu za zásluhy o vedu a ľudstvo (1986). Výrazne sa podieľal na organizácii vedeckého výskumu SAV a ČSAV. Zúčastnil sa medzinárodných politologických kongresov v Edinburgu (1976), v Moskve (1979), svetových sociologických kongresov v Uppsale (1978), v Mexiku (1982) a na Svetovom filozofickom kongrese v Montreale (1983).

Vedecká a odborná činnosť C. svojou polytematičnosťou bola orientovaná prevažne na filozofickú problematiku, ale zasiahla i oblasť sociológie a pedagogiky. Teoretický a metodologický základ jeho vedeckej činnosti tvorila Marxova dialektika a materialistická koncepcia spoločnosti a človeka. V oblasti filozofie sústredil pozornosť najmä na špecifiká a zákonitosti spoločenských zmien, dialektiky sociálno-ekonomického a vedecko-technického rozvoja, metodologické problémy spoločenských vied (východísk interdisciplinárneho a komplexného výskumu), v oblasti sociologie na problematiku zmeny sociálnej štruktúry na Slovensku a zmien vo vedomí ľudí, teoretické a metodologické otázky sociálneho rozvoja, špecifík sociálnej sféry a otázok sociálneho prognózovania a v oblasti pedagogiky na analýzu mladej generácie, jej výchovy, spoločenského postavenia, technickej tvorivosti, jej adaptability v procese jej zaraďovania do života a pod.

Bibliografie:
Úvod do marxistickej filozofie, 1956;
Vyučovanie fyziky a vedecký svetonázor (s V. Hajkom) 1963, 21974;
Občianske obrady a slávnosti, 1975;
Socialistické Slovensko (ed. a spoluautor), 1978;
Filozoficko-metodologické východiská spoločenských vied (ed. a spoluautor), 1987;
Sociálny rozvoj Slovenska v podmienkach socializmu (ed. a spoluautor), 1989.

Sborníky:
Problematika ideových a politických postojov vysokoškolskej mládeže, Niektoré výsledky sociológie mládeže na Slovensku, 1969;
Die Entwicklung der Soziologie in der ČSSR (s R. Richtou), Jahrbuch der Soziologie und Sozialpolitik, Berlin 1983;
Sociálno-triedna štruktúra a jej funkcie v sociálnom rozvoji, Úlohy sociálneho rozvoja v rozvinutej socialistickej spoločnosti, 1985;
Rozvoj spoločenských vied a pedagogika, O aktuálnych úlohách spoločenských vied, 1985;
Aktivnaja roľ sociaľnoj sfery v realizacii strategii uskorenija, Aktuaľnye problemy perestrojki v SSSR i ČSSR, Moskva 1988;
Theoretical starting of the research of the process of rapprochement of the country and town, Urbanrural relationship the framework of development processes, Roma 1989.

Časopisecké příspěvky:
Za vyššiu efektívnosť filozofického bádania, Filozofia 1985;
Postavenie a úlohy spoločenských vied v kontexte stratégie urýchlenia, Sociológia 1987.
Je autorom takmer 300 štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch, mnohých článkov v rôznych denníkoch a popularizačných časopisoch.

Literatura:
◦ In memoriam V. C., Filozofia 2006, č. 9.

jvi