Josef Dastich

* 27. 2. 1835 Čimelice

† 31. 3. 1870 Praha

Narodil se v rodině sedláře. Po absolvování gymnázia v Písku (1885) studuje filozofii a přírodní vědy na Karlo-Ferdinandově univerzitě (1855–59). Nejvíce jej ovlivnil herbartovec prof. R. Zimmermann, jenž se stal i jeho hlavním příznivcem a osobním přítelem. V r. 1861 se habilitoval na podkladě nepublikované práce Schiller's Leistungen in der Philosophie, namentlich in der Aesthetik. Tento rok se stává památným tím, že v něm na pražské FF zahájil filozofické přednášky v češtině, tentokrát již definitivně, bez dalších násilných přerušení. R. 1863 vydává své největší dílo Základové praktické filosofie ve smyslu všeobecné ethiky, v němž 12 let před J. Durdíkem podává i první český soustavnější výklad herbartovsky pojaté estetiky. Recepce Herbarta je tu zcela ortodoxní: „poměr krásy k dobru ten jest, že je dobro jakoby krásou vůle“. Mravověda, tj. etika, je součástí všeobecné estetiky (spolu s „krásovědou“, tj. estetikou v užším slova smyslu). S ostrou ironií odmítá „idealistické“ navázání na Kantovu etiku (u Fichta, Schellinga, Hegela) ve prospěch „exaktního“ přístupu opírajícího se o „realistický“ moment Kantova myšlení. Míní tím etiku Herbartovu, jejíchž proslulých pět mravních idejí bez výhrad přebírá. Herbartovská „exaktnost“ vyhovovala jeho přírodovědné orientaci. Primát mu přísluší také v česky psané Filosofické propedeutice (1867). K Formální logice a Empirické psychologii připojil tu i Úvod do studia filosofie, v němž přihlíží k obdobným „úvodům“ Herbartovým, Zimmermannovým i Lindnerovým. Neuvádí však jen do herbartismu, nýbrž do filozofie vůbec. Podnikl i řadu studijních cest. V Heidelberku byl na stáži v psychofyziologické laboratoři prof. H. Helmholtze, v Göttinkách u prof. H. R. Lotze, v Curychu u prof. I. A. Ficka. Byl ve stálém písemném styku s předními německými herbartovci T. Zillerem a F. H. T. Allihnem a zejména se svým učitelem a přítelem Volkmannem. Přestože se u svých studentů těšil velké oblibě (patřil k nim především estetik Hostinský, ale i básník Zeyer, historici Goll a Kalousek, astronom a fyzik Seydler, osobitý "libomudrun" Jakub Hron z Metánova ad.), nestal se nikdy ordinářem (mimořádným profesorem byl od r. 1866). Udržoval nepřestajný kontakt i se svými někdejšími žáky učícími na gymnáziích, pro něž vydával u Kobera časopis Krok. Nebyl nějakým originálním myslitelem, nicméně měl velké zásluhy o šíření filozofického vzdělání v našich zemích, kromě jiného i intenzivní osvětovou činností, a hlavně pak učil naši filozofii mluvit česky. Jeho příspěvek k českému metafyzickému, noetickému, etickému, estetickému, logickému a psychologickému názvosloví je zřejmě jeho největším přínosem. – V rukopise zůstala práce Grundlegung der Aesthetik als Formwissenschaft durch Kant, Herbart und Schiller z r. 1861.

Bibliografie:
Rozbor filosofických náhledů Tómy ze Štítného o pojmu krásy a o poměru víry k rozumu, 1862;
Základové praktické filosofie ve smyslu všeobecné ethiky, 1863;
Filosofická propedeutika, 1867.

Časopisecké příspěvky:
O poměru zkoumání empirického k bádání filosofickému, ČČM 1861;
Metaphysik und exacte Naturforschung, Zeitschrift für exacte Philosophie, 1864;
O vzájemnosti fysických sil, Živa 1864;
Život a věda, několik slov o imponderabiliích, O původu klamů a mamů smyslových, Krok (K) 1865;
Něco z fysiologie a psychologie lidské mluvy, K 1866;
Úvaha o knize Dra Aug. Smetany Der Geist, sein Entstehen u. Vergehen, K 1866;
Über einen besonderen Fall von Rothblindheit (Daltonismus) vom psychologischen Gesicht, Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1867.

Literatura:
◦ V. Tille: J. D., Květy 1870;
◦ J. D. (nekrolog), Zeitschrift für exacte Philosophie 1870;
◦ J. Durdík: Kallilogie, 1872;
◦ J. D., OSN, 1893;
◦ Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, 1899;
◦ J. Král: D. o Schillerovi, ČČM 1905;
◦ F. Krejčí, J. Novák: Z dopisů J. D., ČM 1901, 1906;
◦ B. Lifka: J. D., Otavan 1923;
◦ České herbartovské vyznavačství, Zábův sborník 1925;
◦ A. Stašek: Vzpomínky, 1926;
◦ A. Bocková: D. filosofická hesla v Riegrově slovníku naučném, ČM 1935;
◦ J. Král: ČsF 1937;
◦ Lexikon české literatury 1, 1985;
◦ I. Tretera: J. F. Herbart a jeho stoupenci, 1989;
◦ Antologie, 1989.

it