Marie Duží

* 11. 10. 1948 Ostrava

Po maturitě na gymnáziu v Opavě (tehdy SVVŠ) vystudovala v l. 1966–71 odbornou matematiku na Přírodovědecké fakultě MU (tehdy UJEP) v Brně. Poté pracovala až do r. 1985 na Ústavu výpočetní techniky v Ostravě jako programátorka-analytička. R. 1982 získala na MU titul RNDr. v oboru teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů. V l. 1982–85 absolvovala na VUT v Brně postgraduální studium v oboru teorie databází a zpracování dat. Od r. 1985 pracovala v ČKD Tatra Praha jako databázová administrátorka. V r. 1990 se stala odbornou asistentkou na Ústavu výpočetní techniky UK v Praze, v l. 1992–94 působila jako odborná asistentka na ČVUT Praha, poté 1994–96 jako analytička v Exact Holding B.V., s.r.o., Delft a 1996–2001 jako odborná asistentka na Slezské univerzitě v Opavě. Od r. 2001 pracuje na Katedře Informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě, jako externí docentka působí na Fakultě informatiky MU v Brně a na katedře logiky FF UK v Praze. V r. 1992 obdržela na FÚ AV ČR titul CSc. v oboru logika, v r. 2002 titul docent v oboru informatika na VŠB-Technické universitě v Ostravě, kde také v r. 2015 úspěšně prošla profesorským řízením.

V prvním období své činnosti (1971–89) se převážně věnovala analýze, návrhu a implementaci informačních systémů pro řízení výroby ve stavebnictví, později ve strojírenství. Již tehdy se zajímala o logiku, ale k vlastní vědecké činnosti a publikování se dostala až po r. 1989. Především ji zaujala „transparentní intenzionální logika (TIL)“ Pavla Tichého, kterou aplikovala v praxi. Zapojila se do skupiny vyvíjející databázový model HIT, který byl po teoretické stránce založen právě na TIL. Od r. 1990 až dosud se věnuje hlavně rozvoji a aplikacím TIL. Její vlastní vědecký přínos spočívá zejména v definování třech druhů kontextu, v nichž se může daná TIL konstrukce vyskytovat, tj. extenzionální, intenzionální a hyperintenzionální. Algoritmus rozpoznání kontextu je nutnou podmínkou pro vývoj a implementaci důkazového kalkulu pro TIL, čili extenzionální logiky hyperintenzí a intenzí, ve které jsou všechna klasická dedukční pravidla platná, a to v každém kontextu, pouze musí být správně aplikována na objekt příslušného typu. V kontextu extenzionálním je to hodnota dané funkce, v intenzionálním celá funkce a v hyperintenzionálním konstrukce této funkce. Dále přispěla k vývoji substituční metody pro práci v hyperintenzionálním kontextu, a to zejména definicí a uplatněním tzv. pravidla beta-konverze hodnotou. Vyvinula vlastní teorii analytické informace založené na TIL, pomocí které navrhla řešení paradoxu inference. V neposlední řadě se věnuje i zpracování přirozeného jazyka, jeho logické analýze.

V roce 2008 obdržela cenu rektora VŠB-TU Ostrava za přínos k rozvoji vědy a výzkumu na univerzitě. V roce 2011 AV ČR udělila M. Duží, B. Jespersenovi a P. Maternovi za knihu Procedural Semantics for Hyperintensional Logic, Foundations and Applications of Transparent Intensional Logic cenu Za vynikající vědecký výsledek.

Z publikací M. D. (seznam je dostupný z: http://www.cs.vsb.cz/duzi):

Bibliografie:
Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Foundations and Applications of Trasnsparent Intensional Logic (B. Jespersen, P. Materna), Berlin 2010;
TIL jako procedurální logika (průvodce zvídavého čtenáře Transparentní intensionální logikou), 2012.

Skripta:
HIT Method of the Database Design (F. Krejčí, P. Materna, Z. Staníček), VUT Brno 1986;
Konceptuální modelování (datový model HIT), Silesian University Opava 2000;
Constructions, dostupné z: http://til.phil.muni.cz/text/constructions duzi materna.pdf, 2000;
Matematická logika, VŠB-TU Ostrava 2002;
Logika pro informatiky a příbuzné obory, VŠB-TU Ostrava 2012.

Sborníky:
Conceptual data modelling using Transparent Intensional Logic, Studies in Logic and Philosophy, vol. 4, 1999;
Two approaches to conceptual data modelling, Topics in Conceptual Analysis and Modelling, 2000;
Using Materna’s Theory of Concepts in Conceptual Modelling, Between Words and Worlds. A Festschrift for Pavel Materna, ed. by T. Childers, J. Palomaki, 2000;
Logical Form (P. Materna), Essays on the Foundations of Mathematics and Logic 1, Advanced Studies in Mathematics and Logic, ed. G. Sica, Monza 2005;
'Pi' in the Sky (B. Jespersen, P. Materna), Acts of Knowledge: History, Philosophy and Logic. Essays dedicated to G. Sundholm, eds. G. Primiero, S. Rahman, London 2009;
Presupposition vs. allegation, After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, eds. D. Hlaváčová, A. Horák, P. Rychlý, K. Osolsobě, 2009;
Will a cross-cultural multi-agent system be able to educate us? (A. Heimbürger, Liu Shenghua), Future Educational Technologies, eds. H. Isomäki, P. Häkkinen, J. Viteli, Jyväskylä 2009;
Pojmové postoje, V. Svoboda a kol.: Logika a přirozený jazyk, 2010;
Dowody ontologiczne šw. Anzelma, ed. St. Wszolek, Krakow 2011;
Resolving Topic-Focus Ambiguities in Natural Language, Semantics in Action – Applications and Scenarios, ed. Muhammad Tanvir Afzal, Croatia 2012;
Ambiguities in natural language and ontological proofs, Logic in Theology, eds. A. Olszewski, B. Brożek, M. Hohol, Krakow 2013;
A procedural interpretation of the Church-Turing Thesis, Church’s Thesis: Logic, Mind and Nature, eds. A. Olszewski, B. Brożek, P. Urbańczyk, Krakow 2014.

Časopisecké příspěvky:
Strawsonian vs. Russellian definite descriptions (N. Ciprich, M. Košinár), Organon F, 4/2009;
The TIL-Script Language, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (dále FAIA), Amsterdam 2009;
The Architecture of an Intelligent Agent in MAS (T. Ciprich, O. Frydrych, O. Kohut, M. Košinár), FAIA 2009;
Concepts and Ontologies (P. Materna), FAIA 2009;
Multi-agent knowledge modelling (A. Heimburger, T. Tokuda, P. Vojtáš, N. Yoshida), FAIA 2009;
The paradox of inference and the non-triviality of analytic informatik, Journal of Philosophical Logic 5/2010;
Can concepts be defined in terms of sets? (P. Materna), Logic and Logical Philosophy 2010;
Transparent quantification into hyperintensional contexts de re (B. Jespersen), Logique et Analyse 220/2012;
Extensional logic of hyperintensions, Lecture Notes in Computer Science 2012;
Towards an extensional calculus of hyperintensions, Organon F 2012;
Document Similarity, FAIA 2012;
Elipsa a anaphora, Organon F 3/2013;
Deduction in TIL: From simple to ramified hierarchy of types, Organon F 2013, supplementary issue 2;
Knowledge-base approach to software-process development based on TIL (M. Košinár, J. Kožusznik, S. Štolfa), FAIA 2013;
Procedural isomorphism, analytic information, and β-conversion by value (B. Jespersen), Logic Journal of the IGPL 2013;
Structural isomorphism of meaning and synonymy, Computacion y Sistemas 3/2014;
In memory of Pavel Tichý (B. Jespersen), Organon F 4/2014;
Logical specification of processes (M. Číhalová, M. Menšík), FAIA 2014;
Cross-cultural communication with icons and images (A. Heimbürger, Y. Kiyoki, S. Sasaki, S. Khanom), FAIA 2014;
Communication in a multi-cultural world, Organon F 2/2014;
Questions, answers and presuppositions (M. Číhalová), Computacion y Sistemas 4/2015;
Introduction to special issue on Hyperintensionality (B. Jespersen), Synthese 3/2015;
Transparent Quantification into Hyperintensional objectual attitudes (B. Jespersen), Synthese 3/2015;
Procedurální teorie pojmů, Studia philosophica 2/2015.

a