Rudolf Dvořák

* 12. 11. 1860 Dříteň u Českých Budějovic

† 1. 2. 1920 Praha

Do dějin české vědy se zapsal jako orientalista a první profesor východních jazyků na UK. Po maturitě na gymnáziu v Čes. Budějovicích (1879) absolvoval na pražské univerzitě klasickou a orientální filologii. Jako stipendista studoval arabštinu, perštinu, turečtinu, semitistiku, asyrologii a sinologii v Lipsku, kde r. 1883 dosáhl doktorátu filozofie. Jeden semestr byl asistentem indologa a íránisty E. Trumppa v Mnichově. R. 1884 se stal soukromým docentem, r. 1890 mimořádným a r. 1896 řádným profesorem na pražské české univerzitě (v l. 1915–16 byl jejím rektorem). Do r. 1890 byl zaměstnán v redakci OSN (Ottův slovník naučný), v l. 1892–98 byl jeho hlavním redaktorem pro orientalistiku. Od r. 1903 řídil (s profesorem staroindické filologie a srovnávacího jazykozpytu J. Zubatým) Příruční knihovnu orientální filologie, z níž později vznikl orientalistický seminář. Byl zvolen řádným členem KČSN a ČAV (od r. 1913 byl jejím generálním tajemníkem). Od r. 1866 se aktivně účastnil všech mezinárodních orientalistických kongresů.

Vědecky se zabýval poezií perskou (Háfiz), tureckou (Bákí), arabskou (Abdul'Alá, Abú Firás), jazykovědou (např. v habilitačním spise psal o cizích slovech v Koránu), biblistikou. Z filozofického hlediska jsou důležité zejména jeho příspěvky k dějinám čínského myšlení (některé z nich napsal pro Aschendorffovu münsterskou edici spisů o mimokřesťanských náboženstvích). Mnoho hesel ze svých oborů napsal pro OSN. Z řady jeho překladů vynikají Lao-c'ovy knihy o tau a ctnosti (1920). Na tlumočení staročínských zpěvů Š-ťing spolupracoval s J. Vrchlickým.

Bibliografie:
Ein Beitrag zur Frage über die Fremdwörter im Korán, Münster 1884;
Über die Fremdwörter im Korán, 1885;
Číňana Konfucia život a nauka I–II, 1887, 1889;
Chinas Religionen I. Confucius und seine Lehre, Münster 1895;
Lao-tsi und seine Lehre, Münster 1903;
Dějiny mravouky v Orientě I. Konfucius, 1904;
Čína. Popis říše, národa, jeho mravů a obyčejů, 1910;
Žalmy. Podle zásad hebrejské metriky, 1911.

Časopisecké příspěvky:
O myšlenkové povaze Číny, Česká revue 1899;
Čínský filosof Lao-tsi a kniha jeho výroků Tao-te-king, Věstník ČAV 1904;
Konfucius a Lao-tsi. Srovnávací studie z filosofie čínské, ČM 1900;
Slavný básník a myslitel arabský XI. století Abulalá, ČM 1917.

Literatura:
◦ M. Růžička: Prof. Dr. R. D., Almanach ČAVU, 1922;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ F. Tauer: K výročím narození a smrti R. D., Nový Orient 1960;
◦ F. Tauer: R. D. (Zum hundertsten Geburstjahr und vierzigsten Todesjahr), Archiv orientální 1960 (s bibliografií);
◦ P. Kodera: R. D. 140. výročí narození, 80. výročí úmrtí, Akademický bulletin AV ČR, 6–7/ 2000, dostupné z: http://abicko.avcr.cz/archiv/2000/6/obsah/rudolf-dvorak-140.-vyroci-narozeni-80.-vyroci-umrti.html;
◦ A. Lomová: R. D. – první český orientalista a překladatel Tao-Te- ťingu, dostupné z: http://cck-isc.ff.cuni.cz/1pubs/OlgaLomova/DejSin/TaoDvorak.pdf.

jg