Etela Farkašová

* 5. 10. 1943 Levoča

Po získaní maturity na JSŠ v Bratislave (1957–60) študovala matematiku, fyziku na Pedagogíckom inštitúte v Trnave (1960–64) a filozofiu, sociológiu na FF KU v Bratislave (1966–72). Od r. 1972 pôsobí na katedre filozofie FF KU, najprv ako odborná asistentka a od r. 1982 ako docentka (habilitovala sa v r. 1980 prácou z teórie poznania); od r. 1993 vykonáva funkciu zástupkyne vedúceho katedry. Bola členkou redakčnej rady časopisu Filozofia (1986–90), výboru Slovenského filozofického združenia (1992–96), pri ktorom viedla sekciu feministickej filozofie. Od r. 1995 je členkou Vedeckej rady FÚ SAV v Bratislave, Národného komitétu pre filozofiu, od r. 1992 členkou Medzinárodného výboru pri NEWW (Network East-West Women). Od r. 1985 bola členkou Zväzu slovenských spisovateľov, po jeho zániku sa stala (od r. 1990) členkou Spolku slovenských spisovateľov. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných konferencií (Berlín, Varna, Amsterdam, Viedeň, Göttingen, Lund), ako aj filozofických podujatí v Prahe, Brne, Ústí nad Labem, Bratislave. V šk. r. 1995–96 pôsobila ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity.

Dlhodobo sa venuje teórii poznania, predovšetkým problematike zmyslového a racionálneho, empirického a teoretického poznania, takisto skúma vzťah vedy a umenia, resp. socio-kultúrnu podmienenosť vedeckého poznania. V posledných rokoch sa presunul jej bádateľský záujem aj k feministickej filozofii, predovšetkým k epistemológii. Venuje sa aj esejistickej a literárnej tvorbe, v poviedkach a novelách tematizuje najmä život súčasnej ženy v našej spoločnosti; spolupracuje s rozhlasom a televíziou, prekladá z nemeckého a anglického jazyka.

Bibliografie:
Teória poznania (s V. Černíkom, J. Viceníkom), 1980.

Sborníky:
Novyje funkcii nauki, Ličnosť v socialističeskom obščestve. Filozofskije aspekty formirovanija, Moskva 1981;
Dialektické protirečenie v umeleckej reprodukcii skutočnosti, Dialektické protirečenie – jadro dialektiky, 1984;
Dialektika suščnosti i javlenija v chudožestvennom izobraženii, Suščnosť i javlenije, Kiev 1987;
Veda, vedecký svetonázor a tvorivosť myslenia, Svetonázor v živote človeka a spoločnosti, 1987;
O niektorých jazykových aspektoch interakcie vedy a umenia, Úloha metafory ve vědeckém poznávání a vyjadřování, ed. J. Stachová, 1990;
Feministická filozofia: problémy, perspektívy (s Z. Kiczkovou), Každodennosť ženského sveta: problémy a prístupy, ed. O. Plávková, 1991;
K problematike vzťahu pre-symbolického a symbolického v rodovo-diferencovanom myslení (s Z. Kiczkovou), Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, 1992;
Die Selbstidentifikationsversuche der Frauen in der Literatur, Jenseits der Grenzen, ed. M. Marcelli, E. Waldschütz, Wien 1992;
Spory o kategóriu subjektu vo feministickej filozofii, Konec ontologie? 1993;
Problém intuície v rodovo-diferencovanom myslení, Intuice ve vědě a filosofii, 1993;
Gibt es eine Paralelle zwischen der Nationalen Selbstbestimmung und der Selbstbestimmung der Frau? Frauen in Ost- und Mitteleuropa, Hamburg – Prag 1993;
The Emancipation of Women: A Concept that Failed (s Z. Kiczkovou), ed. M. Funk, M. Mueller, New York 1993;
Obraz rodiny v súčasnej slovenskej literatúre, Rodina ako predmet vedy, 1994;
Jej svet, jej teória? Štyri pohľady do feministickej filozofie, 1994;
Feministische Ansätze in der Diskussion über nationale Identität (s Z. Kiczkovou), Zur Grenzziehung in der ehemaligen Tschechoslowakei, ed. O. Uremovič, G. Oerter, Frankfurt – New York 1994;
Kritika abstraktnej racionality (abstraktného rozumu), Moderná racionalita II. K modelom racionality, 1996;
Teória stanoviska, Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, ed. J. Balážová, K. Kollár, T. Pichler, 1996;
Paralely a prieniky, Bratislava 2015.

Časopisecké příspěvky:
K niektorým otázkam vedeckého predvídania, Philosophica, 1976–77;
Niektoré otázky umeleckej tvorby v diele H. Hrušovského, Philosophica, 1979–80;
K osobitostiam teoretického a umeleckého osvojovania sveta, Philosophica, 1984;
Vzťah empirického a teoretického v spoločenskom poznaní, K niektorým aspektom tvorivého myslenia, Philosophica, 1988;
Die Fehlbarkeit als eine der Dimensionen der Menschlichkeit, Science and Philosophy in Shaping Modern European Culture (SPh) I–II, 1994;
Rethinking the objectivity of science, SPh III, 1995;
Reason and Rationality in contemporary feminist discussions (the crisis of reason and the response to), SPh IV, 1996. – Literární tvorba: Reprodukcia času, 1978;
Snívanie v tráve, 1983;
Nočné jazvy, 1986;
Unikajúci portrét, 1989;
Nedeľné fotografie, 1993;
Deň za dňom, 1997;
Čas odchodov, Soľ zeme. Antológia súčasnej poviedky, 1982;
Fedor, Espresso Eva. Antológia poviedok, 1994;
Tagtägliche Unendlichkeit, Tagtägliche Unendlichkeit. Slowakische Erzählungen, ed. B. Schmitt, 1994;
Zátišie jedného podvečera, Planéta zrychleného pohybu. Antológia poviedok, 1996;
Prelínanie, Zbližovanie. Antológia poviedok rakúskych a slovenských prozaičiek, 1997.

a