Jiří Fiala

* 24. 2. 1939 Uherské Hradiště

† 22. 11. 2012 Brno

Po studiu matematiky na PřF MU v Brně (1956–61; RNDr. 1967) působil v l. 1961–90 jako programátor u Čs. státních drah. Od r. 1990 pracoval na katedře matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK; v r. 1990 získal hodnost CSc., v r. 1995 se habilitoval. V r. 2013 získal in memoriam Cenu VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Zabýval se filozofickými otázkami matematiky, logiky a exaktních věd obecně, filozofií jazyka, logikou a filozofií času, filozofickou problematikou vzdělávání a vyučování, výtvarného umění. Překládal (a vykládal) např. Descarta, Frega, Peana, Wittgensteina, Poppera, Quina, Feyerabenda. Je editorem sborníků Sci-Phi – Scientia et Philosophia.

Bibliografie:
Programovací jazyk Algol a Cobol, 1967;
Implikátní a explikátní řád živé přírody (s Z. Neubauerem), 1986;
Výška, šířka, hloubka, čas. Vybrané meditace filosofické, 2013.

Sborníky:
Od res cogitans k res cogitatum, Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, 2002.

Časopisecké příspěvky:
Kusánovy krásné kvadratury kruhu, Acta FF ZU v Plzni 3/2007;
Vzestup a pád vědecké filozofie Hanse Reichenbacha, Acta FF ZU v Plzni 3/2007;
Filosofie matematiky Karla Vorovky, Akta FF ZU v Plzni 5/2008.

Edice:
◦ Obnova ideje univerzity, 1993 (angl. Rethinking the University, 1995).

Překlady:
◦ K. Jaspers: Úvod do filosofie, 1991;
◦ D. Bohm: Rozvíjení významu, 1992;
◦ L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, 1993;
◦ S. Körner: Filosofie matematiky, Sci-Phi 1–4;
◦ L. Wittgenstein: Poznámky o základech matematiky, Sci-Phi, 5;
◦ P. Davis: Filosofující kočka z Pembroke, 1995;
◦ L. Honnenfelder: Otázka po realitě, 1995;
◦ V. Flusser: Moc obrazu, 1996;
◦ I. Stewart: Čísla přírody, 1996;
◦ K. R. Popper: Logika vědeckého bádání, 1997;
◦ K. Gödel: Filosofické eseje, 1997;
◦ U. Eco: Mysl a smysl. Sémiotický pohled na svět, 2000;
◦ P. K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, 2001;
◦ H. Poincaré: Číslo – prostor – čas, 2010.

Jeho úplná bibliografie za l. 1991–96, včetně překladů a drobných článků, má 150 položek.

Literatura:
◦ J. Murgaš: Vynikající člověk, učitel, filozof a matematik Doc. RNDr. J. F., CSc., Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, 2/2012;
◦ Z. Neubauer: J. F. – učitel vědění, FČ 1/2013.

a