Eva Foglarová

* 29. 5. 1941 Nový Jičín

† 14. 11. 2009 Praha

Po maturitě na JSŠ v Novém Jičíně byla rok zaměstnána v jičínské Okresní lidové knihovně. V l. 1960–64 studovala na FF UK knihovnictví, filozofii a historii; titul PhDr. získala v r. 1968. V září 1964 nastoupila jako asistentka na nově vzniklou katedru filozofie FF UP v Olomouci. Zde pracovala do února 1978, kdy zánik katedry (její začlenění do Ústavu marxismu-leninismu UP) ji vedl k odchodu na FF UK, do oddělení estetiky katedry dějin umění a estetiky. Od r. 1987 působila jako docentka na katedře estetiky pražské FF.

Ukončování studia spojené s volbou tématu diplomové práce bylo u ní doprovázeno váháním mezi orientací na dějiny filozofie (byla žačkou prof. J. Popelové) a etikou. Diplomovou práci věnovanou otázce smyslu života (jejím vedoucím byl prof. M. Machovec) založila na průzkumu hodnotové orientace různých skupin obyvatelstva. Dějiny filozofie a etika byly pak dominantní v jejím pedagogickém působení v Olomouci. V souvislosti s pedagogickou činností a tematikou kandidátské práce, věnované estetice F. Palackého (1982), začalo však u ní převažovat zaměření historickofilozofické. Na FF UK přednášela především dějiny evropské a české estetiky. Své práce publikovala nejčastěji ve sbornících pracovišť a konferencí. Středem jejího zájmu se staly zvláště osobnosti z dějin české filozofie a estetiky, např. F. Palacký, M. Novák, J. Popelová, O. Sus.

Bibliografie:
Estetika Františka Palackého, 1984.

Sborníky:
Kantův vliv na Palackého liberalistické myšlení, Pocta Františku Palackému, 1979;
Vztah filozofky prof. J. Popelové k umění a estetice, Jiřina Popelová – filozofka a učitelka filozofie, 1984;
K pojetí dějin české estetiky Olega Suse, Oleg Sus redivivus, 1994;
Od krásných věd ke krásovědě. Příspěvek k počátkům české estetiky, Estetika na rozcestí, 1997;
◦ Filosofka Jiřina Popelová. Sb. ke 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí významné české filosofky, 2005;
Estetika Františka Palackého, Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku, 2005;
Estetik a filosof Jaroslav Hruban, Otakar Zich – Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy, 2008.

Časopisecké příspěvky:
Františka Palackého Přehled dějin krásovědy a její literatury, AUC – PhH 1980;
K pojetí dějin české estetiky u prof. Mirko Nováka, Estetika 1982;
Traplova monografie o Klácelovi a Klácelova Průklesť ku ladovědě, AUPO 29-2000;
Estetik Jaroslav Hruban, žák Otakara Hostinského, Studia theologica 3/2005;
Matka příroda v estetice Josefa Durdíka a Otakara Hostinského, Krása – krajina – příroda, ed. K. Stibral & O. Dadejík, 2009.

a