Jiří Gabriel

* 22. 8. 1930 Baťovo

† 10. 11. 2020 Brno

Narodil se na Podkarpatské Rusi (dnes Ukrajina) v železničářské rodině. Po maturitě na reálném gymnáziu v Moravské Třebové (1950) studoval na FF MU filozofii a dějepis (1950–54); PhDr. 1966. V l. 1954–98 působil na katedře filozofie FF MU, od r. 1990 (po rehabilitaci) jako docent dějin filozofie. Hodnost CSc. mohl získat až v r. 1989 (Náboženství jako problém filozofie). V pedagogické a odborné práci se věnoval dějinám filozofie, zvláště české, a filozofii náboženství, v některých obdobích však musel (jako člen malé katedry) přednášet i logiku, teorii kultury aj. V l. 1960–92 byl výkonným redaktorem filozofické řady (B) SPFFBU. V období 1982–89 zorganizoval několik konferencí k dějinám české filozofie 20. století.

Pokoušel se o osobní syntézu prvků marxistické filozofie (v níž stále spatřuje pozoruhodný pokus o nalezení cesty ke spravedlivé lidské společnosti) s tradicí českého kritického realismu, jíž mu vedle filozofie J. Tvrdého představuje především dílo J. L. Fischera. Dobrou ochranu před přirozeným nebezpečím filozofického dogmatismu nachází v dějinách filozofie, ve sledování vývoje a střetávání filozofických koncepcí skutečnosti i filozofie samé. Dějepisectví české filozofie pokládá za významnou součást české kulturní práce a – v našem prostředí – i za nepřehlédnutelnou složku filozofického vzdělávání. Filozofii náboženství považuje za filozofickou disciplínu, která se snaží – vždy v rámci dané filozofie – řešit otázku povahy náboženského tvoření a pravdivostní hodnoty jeho výsledků. Náboženství samo chápe jako svébytný kulturní útvar (se stránkou teoretickou-naukovou, praktickou-kultovní a sociální-vytvářející speciální organizace), založený na předpokladu objektivní existence nadpřirozena (bytostí, jevů, událostí). Zpočátku měl za to, že vznik, trvání a působení náboženství jsou vázány na jisté sociální vztahy, pak se však ztotožnil s názorem, že „věčným“ zdrojem náboženské víry je především lidská touha po uchování života a jeho hodnot, po nalezení jeho „vyššího“ smyslu. Proti různým odsudkům ateismu namítá, že ateismus je „jen“ jedním ze znaků teorií, které se snaží vyložit všechny své problémy bez odkazů na nadpřirozené síly a jejich působení. Náboženstvím zdůrazňovanou otázku smyslu života přijímá jako „přirozenou“ otázku, co člověk má a může (v určitých podmínkách) činit se svým vlastním životem.

Bibliografie:
Filosofie Josefa Tvrdého. K dějinám české filozofie mezi dvěma světovými válkami, 1982;
Poznámky k Textům k dějinám předmarxistické filozofie (učební text), 1987;
◦J. G. a kol.: Slovník českých filosofů (vedoucí redaktor), 1998;
Poznámky o náboženství. Náboženství jako filosofický problém, 2000;
Ve službě výtvarnému umění. Bronislava Gabrielová (1930–2005), 2006;
Demokracie je diskuse. Česká filosofie 1918–1938 (s J. Zouharem, H. Pavlincovou), 2005;
Česká filosofie za protektorátu (s J. Zouharem, H. Pavlincovou), 2006;
◦ Česká filosofie v letech 1945–1948 (s J. Zouharem, H. Pavlincovou), 2013.

Sborníky:
◦ Malý ateistický slovník, 1962, slov. 1962;
◦ Diskutujeme o morálce dneška, 1965;
◦ Stručný filosofický slovník, 1966;
◦ Sociologie náboženství (učební text), ed. J. G., 1974;
Religiozita současné vesnice, Současná vesnice, ed. V. Frolec, 1978;
Otakar Hostinský a česká filozofie, Pocta Otakaru Hostinskému, ed. R. Pečman, 1980;
Problém národa v díle M. Nováka, Mirko Novák – filozof a estetik, ed. J. G., 1982;
K historickofilozofické iniciativě R. Kalivody, Robertu Kalivodovi k šedesátinám od moravských přátel, SI 1983;
Náboženství v životě obyvatel Horních Věstonic (s I. Holým), Horní Věstonice, ed. V. Frolec, 1984;
J. Popelová jako komentátorka a historička české filozofie, Jiřina Popelová – filozofka a učitelka filozofie, ed. J. G., 1985;
Poznámky k tématu V. Helfert a filozofie, Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu, ed. R. Pečman, 1987;
◦ Josef Macháček – marxistický filozof života, ed. J. G., 1987;
Filosofie v Brně v třicátých letech našeho století, České filosofické myšlení v 30. letech našeho století, ed. H. Bretfeldová, 1989;
◦ Antologie z dějin českého filozofického myšlení II, ed. J. Pauza, 1989;
Hoppe – Mareš – Lang, Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. Jahrhunderts III, red. H. M. Schmidinger, Salzburg 1989;
Několik poznámek k filozofii J. Kratochvila, Nad meditacemi věků. Sb. k 110. výročí narození Josefa Kratochvila, spolued. J. G., 1992;
Filozofické myšlení v Německu a v Anglii za života J. S. Bacha a G. Händela, Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla, ed. R. Pečman, 1992;
◦ Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, ed. J. G., L. Nový, J. Hroch, 1992, angl. Washington 1994;
Brněnský filozofický seminář, Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu, 1993;
Ke dvěma českým pokusům o filosofii náboženství (J. Tvrdý, F. Soukup), Náboženství v českém myšlení – první polovina 20. století, ed. J. G., J. Svoboda, 1993;
J. L. Fischer o náboženství, Hledání řádu skutečnosti. Sb. k 100. výročí narození J. L. Fischera, ed. J. G., 1994;
◦ ČF ve 20. století I–II, ed. J. G., J. Krob, L. Nový, H. Pavlincová, J. Zouhar), 1995;
Tři poznámky k tématu J. L. Fischer a náboženství, J. L. Fischer a filozofie XX. století. Sb. prací k 100. výročí narození, ed. J. Štěpán, 1996;
Karel Čapek a pragmatismus, Bratislavské přednášky (ed. J. Šmajs), 2002;
O Edvardu Benešovi v „osmičkovém roce“ 2008, T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu, ed. I. Chovančíková, 2009.

Časopisecké příspěvky:
O poznání pojmovém a obrazném, Výtvarná práce 1963, č. 18;
Filosofie náboženství a problém metafyziky u Josefa Tvrdého, SPFFBU 1963, B 11;
O možnostech filozofie. K „nadhoministické filozofii“ J. Jahna, SPFFBU 1965, B 13;
Brněnská pobočka Jednoty filozofické v letech 1921–1965, FČ 1967;
Filozofie Josefa Tvrdého, FČ 1968;
Filosofie na brněnské univerzitě v letech mezi dvěma světovými válkami, Vlastivědný věstník moravský 1968;
G. Vico e la filosofia ceca, J. L. Fischer o sobě a o filozofii, SPFFBU 1970, B 17;
F. M. Klácel a přírodní vědy (s V. Orlem), SPFFBU 1972, B 19;
Za profesorem J. L. Fischerem, SPFFBU 1973, B 20;
Náboženství a jazyk, SPFFBU 1974–75, B 21–22;
Náboženská řeč a podstata náboženství, SPFFBU 1977–78, B 24–25;
Život a dílo filozofa Ludvíka Svobody, Hermetická filozofie a počátky šlechtění rostlin na Moravě (s V. Orlem), SPFFBU 1979–80, B 26–27, angl. Časopis Moravského musea 1981;
Spor o pohádku? Ateizmus 1980;
K 80. narozeninám B. Zbořila, FČ 1982;
Zum Gedächtnis an Mirko Novák (s O. Susem), Lier en boog 1982;
Náboženská teorie jako konstitutivní prvek náboženství, SPFFBU 1982, B 29;
K jednomu ze zapomenutých výročí z dějin české filozofie (J. Kratochvil), SPFFBU 1983, B 30;
Názory na nadpřirozeno v současném náboženském vědomí, SPFFBU 1985, B 32;
Za profesorkou J. Popelovou, SCeH 1986;
Pohyb současného teologického myšlení. Ke Küngově odpovědi na otázku Co znamená být křesťanem?, SPFFBU 1986, B 33;
Josef Macháček o filozofii a filozofování, SPFFBU 1988, B 35;
J. E. Purkyně a filozofie, SPFFBU 1988–89, B 35–36;
◦ VaŽ, Universitas, Religio; O ateismu a morálce, Universitas, revue MU, 1992;
Poválečná brněnská léta J. L. Fischera, SPFFBU, B 47, 2000;
Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku, Studia philosophica (dále SPh), 1–2/2009;
Věnováno Karlu Hlavoňovi, SPh 2/2010;
Tři otázky pro (osmdesátníka) Pavla Maternu (tamtéž);
Dopisy J. L. Fischera J. Gabrielovi, SPh 2/2011;
J. L. Fischer v letech 1945–1948, Studia philosophica, 1/2012;
Brněnská léta Pavla Materny, SPh 2/2015;
Dvacet let bez Lubomíra Nového, SPh 1/2017;
◦ Poznámky k životu a dílu filosofa Mihajlo Rosthara,
SPh 1/2017;
Brněnská léta Jana Steklíka – Janu Steklíkovi na rozloučenou, SPh 1–2/2018;
Filosofický seminář na FF MU v letech 1926–1950 (s H. Pavlincovou), SPh 2/2020.

Edice:
◦ J. L. Fischer: Meditace o čase, 1994 (s J. Krobem a J. Zouharem);
◦ Ivan Vyskočil: Jindřich Kohn – českožidovský humanisticko-ekumenický myslitel, SPFFBU B 41, 1994;
◦ J. B. Kozák: S myslí otevřenou, se srdcem dokořán (tamtéž);
◦ Josef Tvrdý: Zápisky k vlastnímu životopisu, 2002;
◦ František Balcárek: Z deníku vesnického učitele 1868–1889, 2002;
Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů (s J. Zouharem, H. Pavlincovou), 2003;
Filosofie za protektorátu. Vybrané texty z českých filosofických časopisů (s J. Zouharem, H. Pavlincovou), 2006;
◦ Spisy T. G. Masaryka: sv. 8. Moderní člověk a náboženství, 2000, sv. 20. Slovanské studie a texty z let 1891–1889, 2007, sv. 4. Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie, 2012, sv. 5. Univerzitní přednášky II. Dějiny filosofie, 2014 (s H. Pavlincovou, J. Zouharem);
Ve službě výtvarnému umění. Bronislava Gabrielová (1930-2005), 2006;
Josef Král: Masarykova kritická činnost v Athenaeu (s H. Pavlincovou, J. Zouharem), 2012.

Literatura:
◦ L. Nový: Nekrology na živé, SI 1988;
◦ L. Nový: 65 let J. G., FČ 6/1995;
J. Zouhar: Život pro filosofii. J. G. k osmdesátým narozeninám, FČ 3/2010;
◦ Ve službě filosofii. Na počest J. G., SPh 1/2010;
◦ SPh 2/2020 (úryvek z G. deníku a texty pěti autorů k 90. narozeninám J. G.);
H. Pavlincová – I. Holzbachová: Za J. G., FČ 2/2021.

a