Martin Hemelík

* 2. 1. 1957 Praha

Po gymnaziálních studiích zapisoval v l. 1976–81 filozofii a ekonomii na FF UK. Studia zakončil obhajobou diplomové práce o filozofii B. Spinozy u profesora M. Sobotky. Po krátkém působení v různých institucích přešel v r. 1983 na VŠE v Praze, kde je nyní docentem dějin filozofie na katedře filozofie. Habilitační řízení absolvoval v r. 1995 na FF UP v Olomouci, a to s prací De Deo (Problém Boha ve filozofii Barucha Spinozy). Po r. 1989 mohl navázat i mnohé zahraniční kontakty. Stal se řádným členem mezinárodních spinozovských společností North American Spinoza Society se sídlem v Baltimore v USA a Spinoza-Gesellschaft se sídlem v Isernhagenu v SRN.

Ve své odborné práci se zaměřuje především na dějiny filozofie, zvláště racionalistické filozofie novověku, s cílem rozvíjet tuto oblast historickofilozofického bádání v českém filozofickém prostředí, které doposud není v tomto směru příliš rozvinuté. Rozhodující část svého zájmu věnuje podrobné analýze filozofického odkazu jednoho z čelných představitelů novověkého racionalismu, holandského filozofa židovského původu Barucha Benedicta Spinozy.

Bibliografie:
Rozum a jistota (Výběr komentovaných ukázek z evropské filosofie XVII. století), 1992;
De libertate. (B. Spinoza a počátky evropského liberalismu), 1995;
Spinoza. (Život filosofa), 1996.

Sborníky:
◦ Úvod do filosofie, L. Benyovszký a kol., 1992.

Časopisecké příspěvky:
Ke Spinozovu pojetí rozumnosti jako zdroje pravého života, FČ 1993;
Amor dei intellectualis, Akord XVII; De Deo. (Ke Spinozovu pojetí Boha), E-logos (Electronic Journal for Philosophy) 1994;
Mors immortalis. (The Question of Death in the Spinozas Philosophy,) E-logos 1994;
De bono, malo, virtuteque. (Ke Spinozovu pojetí mravního hodnocení), E-logos 1995;
De fato humano. (Šabatiánství a spinozismus – dva fenomény XVII. století), E-logos 1996;
De originatione radicali. (K pojetí boha ve filosofii G. W. Leibnize), FČ 1996.

Překlady:
◦ Filosofický slovník, 1994.

a