Anna Hogenová

* 23. 10. 1946 Fláje, okr. Teplice

Roz. Tomanová. – Základní školu i gymnázium absolvovala v Žatci. Na gymnáziu měla velmi dobré učitele – Zdeňka Svěráka, Karla Heidenreicha, Oldřicha Hlada ad. Po maturitě studovala na FTVS UK (1964–69) tělesnou výchovu a češtinu a na FF UK (1973–77) občanskou nauku; PhDr. 1979 (dizertace Hodnota a skutečnost). Na katedře filozofie FTVS UK přednáší filozofii a etiku. V r. 1985 získala titul CSc. (na základě práce K teoretickým a ideologickým důsledkům podstatného ve fenomenologii E. Husserla a R. Carnapa) a v r. 1992 se habilitovala (Poznání a fenomenologie).

Zabývá se trvale fenomenologickou problematikou (evidence, podstata, poznání, tělo, pohyb aj.). Řadí sem témata: Aletheia – odkrytost pravdy, tj. fenomén distance, blížení, husserlovské vnitřní vnímání času s jeho retencionální, urimpresionální a protencionální výbavou, protence smrti a její vliv na autenticitu a neautenticitu prožívání, implikace existencionálního typu, úloha prožitku, hry, tvořivosti, olympijská filozofie v souvislosti s ideálem Kalokagathii, Arété, Epifanie; péče o duši – Epimeleia a péče o tělo – Technai jako základ Kalokagathii; fenomén těla ve smyslu Sóma, Sarx, Péxis; tělesné schéma (fenomén Merleau-Pontyho) jako jednotící zdroj kinestesí a percepce; tělesné rozumění, implikátní a explikátní významy v tělesné komunikaci; vyjevování v souvislosti s úlohou pozadí, horizontu, referentu; dialektika kontextu a textu, pozadí a jevu; ukazování jako problém pohybu atd.

Bibliografie:
Etika a sport, 1996;
Čas jako problém, 2011;
Nesmíme pospíchat, 2014.

Sborníky:
K fenomenologickému pojetí pohybu, O Edmundu Husserlovi, (Muzeum Prostějovska) 1991;
Die Bewegung als das Phänomen, Proceedings ICHPER Europe – 6th Congress, Prague 1992, 1992;
K fenoménu prožitku, Stav a perspektivy kinantropologie, (FTVS UK) 1993;
Noeze, noemata a vzdělání, Filosofie výchovy. Sb. z konference v Plzni, 1993;
Intencionalita a problém ideje university, Universita: ideál a skutečnost, 1994;
K fenomenologickému pojetí tělesnosti a prožitku, Filosoficko-sociologická dimenze tělesné kultury, 1995;
Pohyb – problematika zjevování, K problematice těla, Problematika pohybu a těla, (PedF OU) 1995;
K heideggerovskému pojetí pravdivého a nepravdivého, Martin Heidegger a problémy myšlení, ed. M. Pauza, 1996;
K problematice pohybu, těla, vítězství a prohry, Nejen o pohybu a těle, ed. A. H., 1996;
The Ideal of Sport and Postmodernismus, Women and Sport, Biuletyn Olimpiady Filozoficznej 13, 1997.

Časopisecké příspěvky:
On the phenomenological concept of motion, AUC 1992, č. 2;
K fenoménu lži, K problematice těla a tělesnosti, Filozofia (F) 1994, č. 9;
Poznámky k lidské tvořivosti, F 1995, č. 9;
Já jako problém, Studia pedagogica 11, (PedF UK) 1995;
Multikulturalität (Wo hört Europa auf), Kontakte 14, 1996;
Cartesius und die Naturwissenschaften, Funktions-Krankheiten des Bewegungsapparaten 7, (Jena – New York) 1996;
Aletheia ako théma, Filozofia 1997.

a