Ivana Holzbachová

* 30. 6. 1946 Hradec Králové

Po maturitě na SVVŠ v Brně, na Elgartově ul., vystudovala (1963–68) filozofii a dějepis na FF v Brně (diplomovou práci věnovala Werneru Sombartovi). V r. 1969 získala titul PhDr. za práci opět na sombartovské téma a nastoupila jako aspirantka na katedru filozofie a metodologie věd na FF v Brně. Aspiranturu zakončila v r. 1974 na základě práce Spor o vědeckou interpretaci dějin jako zákonitého vývojového procesu. Úvahy z historie filozofie dějin. Od té doby pracovala na katedře filozofie v různých odborných funkcích, protože pedagogická činnost jí byla z politických důvodů zakázána. V roce 1990 se stala docentkou dějin filozofie.

Zaměřuje se především na problematiku filozofie dějin, jak o tom svědčí její práce věnované jednak velkým postavám této disciplíny, jednak jednotlivým problémům z této oblasti. Zájem o otázku vědeckosti historiografie ji přivedl k problémům spjatým s teorií vědy vůbec. Poukazuje na změny, které se udály v pojetí vědy od klasické definice závislé na vzoru mechanistické fyziky po její dnešní pojetí v pracích K. R. Poppera, T. S. Kuhna, S. Toulmina. Domnívá se, že na tomto základě je nutné nově promyslet také vztah přírodních a společenských věd. Kromě publikací odborných vydala také několik překladů (odborné statě a knihy, beletrie) zejména z francouzštiny, ale i z ruštiny, němčiny a španělštiny. Od r. 1990 je předsedkyní brněnské odbočky Jednoty filosofické a šéfredaktorkou revue MU Universitas.

Bibliografie:
Člověk a dějiny, 1981;
Společnost – dějiny – struktura; historický materialismus a škola Annales, 1988;
Filozofické a metodologické problémy společenských věd I–II (s J. Šmajsem), 1982, 1990;
Čítanka z dějin náboženství a ateismu, 1990;
Dějiny společenských teorií, 1996, 22000;
Filozofické a metodologické problémy vědy, 1996, 22000;
Tři studie o francouzské filosofii (s P. Horákem, J. Krobem), 1997;
Věda o dějinách a věda o vědě, O francouzské filosofii (s P. Horákem, J. Krobem), 1999;
Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina, Filozofie po postmoderně, 2001;
Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti, 2011.

Sborníky:
Společnost, dějiny a věda o nich v předválečných a válečných pracích Mirko Nováka, Mirko Novák – filozof a estetik, ed. J. Gabriel, 1982;
Historie a čas, Jiřina Popelová – filozofka a učitelka, ed. J. Gabriel, 1984;
Annales – strukturalistická škola ve francouzské historiografii? Filozofie v dějinách a současnosti, ed. H. Bretfeldová, 1986;
Strukturalistické pojetí člověka a dějin, Ke kritice buržoazního pojetí filozofie, ed. I. H., 1987;
Ekologický problém a společenské vědomí, Příprava člověka k řešení ekologického problému, 1987;
On the Usage of the Term „Paradigm“ in the Social Sciences, The Philosophical Understanding of Human Being, ed. V. Černík, 1988;
Úvod, K problému společenské podmíněnosti vědy, Věda a kultura, ed. I. H., 1992;
K české filozofii dějin, Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, ed. J. Gabriel, 1992;
J. L. Fischer a strukturalismus, 1243–1993, Brno 1993;
J. L. Fischer a krize evropské kultury, Hledání řádu skutečnosti. Sb. k 100. výročí narození J. L. Fischera, ed. J. Gabriel, 1994;
Czech Philosophy of History, Czech Philosophy in the XX Century, ed. J. Gabriel, L. Nový, J. Hroch, Washington 1993;
Filozofie vědy, Mozaika budoucnosti, 1995;
Alexis de Tocqueville, Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes, Popper, dějiny a věda o nich, Popperovo chápání smyslu dějin, Škola Annales a její proměny, Filozofie dějin: problémy a perspektivy, eds. I. H. a kol., 2004;
Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes, Filozofia blizsa życiu, Warszawa 2005;
Základní pojmy Voltairova pojetí dějin, Philosophica XXXV: Osvietenstvo jako spôsob myslenia, Bratislava 2011;
Montesquieuovo pojetí společnosti, 8. kantovský vedecký zborník, Prešov 2011.

Časopisecké příspěvky:
K metodologii raných prací Wernera Sombarta, SPFFBU 1969, C 16;
Racionalismus v díle Wernera Sombarta, SPFFBU 1970, B 17;
Společenský zákon v pojetí Maxe Adlera, SPFFBU 1971, B 18;
K pojetí společenského zákona u Marxe a Engelse, FČ 1971;
K pojetí společenského zákona v současné marxistické filozofii, SPFFBU 1972, B 19;
Gramsciho kritika Bucharinova pojetí zákona, FČ 1972;
Za profesorem Jaromírem Bartošem (nekrolog), SPFFBU 1972, B 19;
O vztahu přírodních a společenských věd, SPFFBU 1973, B 20;
K metafyzickým základům Spenglerovy koncepce dějin, SPFFBU 1974–1975, B 21–22;
Světový názor a obecná teorie dějin, SPFFBU 1974–1975, B 21–22;
Člověk ve strukturalistické kritice antropologismu, SPFFBU 1976, B 23;
Pojetí člověka v americké kulturní antropologii, SPFFBU 1977–1978, B 24–25;
K otázce vztahu „přírodního“ a „společenského“ v člověku, SPFFBU B 1979–1980, B 26–27;
Pierre Chaunu a krize západní společnosti, SPFFBU 1981, B 28;
K pojetí události ve škole Annales, SPFFBU 1982, B 29;
Marc Bloch – historie jako skutečnost a jako věda, ČSČH 1982;
Lucien Febvre a teoretické základy historiografie, SPFFBU 1983, B 30;
Potencialismus nebo historismus? ČSČH 1983;
Škola Annales a marxismus, Charles Morazé a francouzská historiografie I, SPFFBU 1985, B 32;
Charales Morazé a francouzská historiografie II, SPFFBU 1987, B 34;
Filozofie na Kubě, FČ 1988;
Hugh R. Trevor-Roper a struktura společnosti, SPFFBU 1988, B 35;
Nad jedním pokusem o integraci v etnologii, Národopisné aktuality 1988;
K metodologickým východiskům Jana Slavíka, Sborník historický 1989;
Příroda a společnost v díle J.-J. Rousseaua, SPFFBU 1989–1990, B 36–37;
Od historického románu ke globalistice, List pro literaturu 1991;
Příroda a věda o člověku ve francouzském osvícenském materialismu, SPFFBU 1991, B 38;
Alternativní věda a alternativní společnost u Paula Feyerabenda, Universitas 1991;
Metafyzické základy pojetí vědy Henri Berra, Filozofia 1992;
Patří agresivita k lidským univerzáliím? Universitas 1993;
Je historie věda? SPFFBU 1993, J. L. Fischer a strukturalismus, SPFFBU 1993, B 40;
K. R. Popper (1902–1994), Universitas 1994;
Věda a filozofie, SPFFBU 1994, B 41;
Problém relativismu v moderní vědě, SPFFBU 1995, B 42;
Karl Popper (1902–1994), FČ 2/1996;
Stephen Toulmin – objektivnost a relativita vědeckého poznání, SPFFBU 1996, B 43;
Revue de Synthèse Historique v letech 1900–1931, ČČH 1996;
Obraz českých dějin u Voltaira, SPFFBU, 1998;
Francis Fukuyama o konfliktu kultur, SPFFBU, 1999;
Francis Fukuyama o vzniku demokracie, SPFFBU, 1999;
Věda a její společenské a kulturní pozadí, SPFFBU, 1999;
Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina, SPFFBU, 2000;
Ernst Mach a vědecké poznání, SPFFBU, 2001;
Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci, SPFFBU, 2002;
Změna ve vědě. Lze srovnávat T. S. Kuhna a M. Foucaulta?, SPFFBU, 2006;
Společnost očima Emila Durkheima, SPFFBU, 2007;
Durkheimovo pojetí sociologie, SPFFBU, 2008;
Tocquevillovo pojetí dějin a jejich zkoumání, Časopis Matice moravské, 2002;
Annales na konci 20. Století, Časopis Matice moravské, 2003;
Filozofia w Brnie - tradycje i wspólczesnosc, Anthropos, Lublin 2004;
Pojetí role vědy v politice u Emila Durkheima, Studia philosophica 1–2/2009;
Voltairovo pojetí náboženství, Studia philosophica 1/2010;
Jak Voltaire uvažoval o dějinách a jejich výkladu, Studia philosophica 2/2011;
Brněnská Jednota filozofická, Studia philosophica 2/2012;
Tainovo pojetí vědy, Studia philosophica 2/2013;
Tainovo pojetí společnosti a státu, Studia philosophica 1/2014;
Tainova kritika společenské smlouvy, Studia philosophica 2/2014;
Stephen Toulmin, postmoderna a vývoj vědy, Studia philosophica 2/2016.

Překlady:
◦ Formování novověké filozofie, 1989 (Úvod a část 1. oddílu I);
◦ Edgar Morin: Věda a svědomí, 1995.

Edice:
◦ Ke kritice buržoazní filozofie (s kolektivem), 1987;
◦ Věda a kultura, 1992;
◦ Konec ontologie? (s J. Krobem, J. Šmajsem), 1993;
◦ Sociální filozofie (antologie textů), 1994;
◦ Škola Annales a současné pojetí dějin (antologie textů), 1995;
◦ Filozofie dějin: problémy a perspektivy, eds. I. Holzbachová a kol., 2004

a