Jan Horský

* 13. 4. 1940 Špinov, okr. Žďár nad Sázavou

V r. 1962 ukončil studium fyziky a matematiky na PřF MU v Brně. Hodnost kandidáta matematicko-fyzikálních věd získal v r. 1970 na MFF UK, hodnost DrSc. v týchž vědách na MFF UK v r. 1980. Docentem teoretické fyziky na PřF MU byl jmenován v r. 1973, profesorem v r. 1981. Americký biografický institut ho jmenoval "Man of the Year 1997".

Teoretickou fyzikou se začal zabývat od poloviny svých univerzitních studií; zejména ho zajímaly dvě oblasti moderní teoretické fyziky: speciální a obecná teorie relativity. K vlastnímu promyšlenějšímu a hlubšímu obrazu světa dospíval postupně studiem vzájemně hodně odlišných filozofických názorů. Z antických filozofů ho nejvíce ovlivnil Seneca, především některými svými Listy. Z filozofie novověké je mu blízký B. Spinoza, ze soudobé K. Popper.

Ještě v 60. letech bylo u nás třeba studentům i širšímu okruhu zájemců vysvětlovat fyzikálně-filozofický obsah speciální relativity. V Brně byla situace ještě o něco složitější vzhledem k místním důvodům. Bylo proto nejvýše nutné především kvalifikovaně popularizovat, psát, přednášet. Tento směr H. působení vrcholí dvěma vydáními jeho překladu díla B. G. Kuzněcova Einstein – život, smrt, nesmrtelnost. Ve vědecké práci H. přechází od speciální teorie relativity k obecné teorii relativity (Einsteinově teorii gravitace). Přirozený prostor k zobecňujícím úvahám filozofického charakteru je zde snad ještě větší. Z hlediska jeho vlastního přínosu je třeba připomenout alespoň dva milníky: V r. 1975 v Brně organizoval první Československé mezinárodní symposium o obecné teorii relativity a gravitaci. Přítomnost velmi významných relativistů ze světa, majících zájem i o širší filozofické souvislosti, dovolila řadě našich starších i mladých zájemců navázat příslušné kontakty. Druhý milník souvisí s odborným zájmem pochopit i obecnější obsah Machova principu. Stal se iniciátorem mezinárodní konference Ernst Mach and the Development of Physics, která se konala na UK v r. 1988. V jejím rámci se uskutečnila řada setkání a byly zde prodiskutovány i širší filozofické aspekty související s Machovými a Einsteinovými názory. V poslední době H. zaujaly obecnější otázky vědy, konkrétně pak vztah mezi intenzitou pěstování vědy na univerzitách a pokračujícím spotřebitelským stylem života lidské společnosti. Rád se věnuje i recenzím filozofických děl s fyzikálně filozofickou tematikou. – Svůj zájem o relativistickou fyziku a o odpovídající filozofické úvahy a závěry odvozuje od českých relativistů starší generace – F. Závišky, F. Nachtikala, V. Votruby a M. Brdičky.

Bibliografie:
Základy speciální teorie relativity, 1965;
Úvod do teorie relativity, 1975;
On the Principles and Problems of general Relativity, 1975;
Kvantová mechanika, 1978.

Sborníky:
The Mach Principle and the Inverse Variational Principle (s J. Novotným), E. Mach and the Development of Physics, 1991;
Jak jedna řešení s druhými do souvislosti přišla, O tvořivosti ve vědě, politice a umění, 1993;
Le temps et la question d'origine – le mythe, la philosophie et le principe anthropique (s J. Krobem), Cosmic Space: scientific, philosophical and cosmological approaches, St. Petersburg 1994;
Učitel na universitě a věda, University na prahu nového tisíciletí, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Základy teorie relativity, Rozhledy matematicko-fyzikální (RMF) 1963–64;
The Energy-momentum tensor of a static geavitational field, Czech. J. Phys. 1964;
Albert Einstein, RMF 1965;
Úvod do obecné teorie relativity, Pokroky MFA 1966;
Akademik Landau zemřel (s M. Lencem), RMF 1968;
A comment on thinn shells in General Relativity, Phys. Lett. 1968;
Must it really be E=O? (s J. Novotným), Acta Phys. Polonica 1971;
Minulost hvězd, VaŽ 1976;
Prostor a čas v současné fyzice, SPFFBU 1980–81, G 24–25;
Fyzika a poznávání megasvěta, Dimense prostoru, Universitas 1985;
Space, Time, Gravitation (s N. Mickevičem, J. Vladimirovem), Moscow 1987;
150 let od narození Ernsta Macha (s N. Mickevičem, J. Vladimirovem), Pokroky MFA 1988;
Killing vectors of vacuum space times and electromagnetic four potentials (s N. Mickevičem), Czech. J. Phys. 1989;
Tři čvrti století (s H. Poláčkovou), Universitas 1991;
Inflace i v kosmologii? Universitas 1995.

Překlady:
◦ B. Kuzněcov: Einstein – život, smrt, nesmrtelnost, 2. vyd. 1985.

Literatura:
◦ Who is Who in Research and Development (GB);
◦ Who is Who in the World (USA).

a