Radislav Hošek

* 13. 3. 1922 Brno

† 27. 4. 2005

Po maturitě na gymnáziu v Brně-Legionářská (1941) studoval v l. 1945–49 klasickou filologii na FF MU; 1949 PhDr. V l. 1941–42 působil v Brně v Zemském archivu, 1942–45 v Úřadu ochrany práce. Po univerzitních studiích přednášel na FF MU, od 1. 9. 1969 na FF UK (na katedře věd o antickém starověku); od r. 1962 docent, od 1966 profesor antické literatury. Vedle učitelské činnosti zaměřené na antické dějiny, literaturu a náboženství vykazoval širokou publikační činnost, která se dotkla i myšlenkové oblasti antiky (Platon, Poseidonios, Augustinus) a sociálního složení antické společnosti (Střední komedie jako pramen pro sociologické úvahy, Postava filozofa ve střední komedii, Lékařství ve střední komedii; řada jeho studií jedná o pojetí concordia–discordia v císařském Římě). Obecnější pohledy na antickou kulturu zachytil v knihách Země bohů a lidí, Průvodce dějinami evropského myšlení (sb.), Antická mystéria. Filozofické oblasti se týkají i některé z jeho překladů.

Bibliografie:
Úvod do dějin řeckého náboženství, 1956;
Lidovost a lidové motivy u Aristofana, 1962;
Římské náboženství, 1968, 1986;
Řecké náboženství, 1970, 31977;
Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, 1972;
Antické Černomoří (s J. Bouzkem), 1978;
Řím Marka Aurelia, 1990;
Antická mystéria, s R. Dostálovou, 1997.

Sborníky:
Der Kampf um Gott, Mnema Vl. Groh, Opera fac. phil. Univ. Brunensis 92, 1964;
Die mittlere Komödie als Quelle soziologischer Betrachtungen, Hellenistische Poleis, Berlin 1973;
Concordia Augusti und Concordia christiana, Humanismus und Menschenbild, Halle 1977;
Démokritovo dědictví, Čtení o antice 1978–79;
Pindars Auffassung von der Zeit, Aischylos und Pindar, Berlin 1981;
Das Weiterleben altgriechischer sozialen Typenbegriffe, Soziale Typenbegriffe, Berlin 1982;
Acta martyrum a Vitae martyrum jako pramen pro poznání sociálních dějin Balkánu, Problémy křesťanství, 1986;
◦ Průvodce dějinami evropského myšlení, 1986;
Křesťanství na území Thrákie a Dolní Moesie, Příspěvky k dějinám křesťanství, 1991.

Časopisecké příspěvky:
K pojetí daimona v pozdní antice, SPFFBU 1956, E 1;
Seneca und seine Auffassung der Concordia, Concordia und Discordia als geschichtlicher Faktor bei Tacitus, Eirene 1967;
Volný čas – ale v antice, Index 1968;
Contemplatio publicae felicitatis, LF 1968;
Eintracht und Zwietracht in der Naturwissenschaft, SPFFBU 1969, B 16;
Aristoteles, VaŽ 1978;
Nugae Platonicae, Eos 1991.

Edice:
◦ Listy hetér, 1970 (i předml. a př.);
◦ Nejstarší řecká lyrika, 1981.

Překlady:
◦Galénos: Úvod do logiky, 1958;
◦ Artemidóros: Snář, 1974;
◦ Arátos: Jevy na nebi, 1986;
◦ Platón: Ústava, 1993;
◦ A.-J. Festugière: Epikúros a jeho bohové, 1996.

Literatura:
◦ Bibliografie prací R. H. 1949–91 in Graecolatina Pragensia 1993;
◦ P. Horák: Profesor R. H. – nekrolog, FČ 3/2005.

a