Jaroslav Hroch

* 6. 5. 1947 Brno

† 17. 6. 2016 Brno

Po absolvování SVVŠ v Brně, Křenová (1966) studoval na FF MU češtinu a angličtinu. Během studia se zaměřoval na dějiny české a anglo-americké literatury, literární vědu a její vztah k filozofii, věnoval zvláštní pozornost metodologickému odkazu českého strukturalismu a estetickým koncepcím tzv. britské cambridgeské školy (I. A. Richards, W. Empson aj.). Po státní závěrečné zkoušce na FF MU (1971) vyučoval na SEŠ ve Velkém Meziříčí (1971–72) a na SUPŠ v Uherském Hradišti (1973–77). V l. 1974–76 vystudoval externě filozofii na FF UK v Praze, kde získal i titul PhDr. v oboru dějiny české literatury (1978). V l. 1977–80 působil jako odborný asistent anglického a českého jazyka na katedře jazyků VUT v Brně. Od r. 1979 také vyučoval externě filozofii na VŠZ a na PedF a PF v Brně, od r. 1987 též etiku a estetiku na katedře pedagogiky VŠZ (nynější Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně). V l. 1981–90 pracoval na Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně jako interní vědecký aspirant (1981–83), vědecký pracovník (1984–87) a samostatný vědecký pracovník (1987–90). V r. 1984 obhájil kandidátskou dizertaci Filozofická hermeneutika H.-G. Gadamera. R. 1990 přešel na MU v Brně, vyučoval anglický jazyk na oddělení Katedry jazyků pro PF (1990–92), jehož vedoucím byl v l. 1991–92, zároveň vedl filozofické semináře na katedře teorie práva PF MU a pracoval na částečný úvazek na Ústavu etiky a religionistiky (1990–92). Od r. 1990 externě vyučoval na katedře filozofie FF MU, kam od 1. 1. 1993 přešel jako odborný asistent; v l. 1995–2001 zde působil jako docent filozofie a po získání profesury (2001) do r. 2012 jako profesor. Poté přešel na Katedru psychologie FSS MU (2012–2015) a v listopadu 2015 na Katedru společenských věd PedF v Českých Budějovicích. V l. 2008–2016 působil zároveň na FF Katolické univerzity v Ružomberoku. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na filozofickou hermeneutiku, dějiny soudobé filozofie a filozofii jazyka. Absolvoval studijní a přednáškové pobyty v zahraničí: Institute for Social Ecology. Goddard College (USA, 1991), Institut für Philosophie. Universität Salzburg (Rakousko, 1992), University of Tennessee at Chattanooga (USA, 1994), Loyola University in New Orleans (USA, 1994), Visiting Scholar of Philosophy Faculty. University of Cambridge (Velká Británie, 1995).

Ve své vědecké činnosti se původně zabýval problematikou poetiky a literární vědy (literární kritika v brněnské Rovnosti v l. 1974–77), teoretickou reflexí ideových proudů v české literatuře a filozofii (česká radikální demokracie, májovci, česká marxistická filozofie – J. Kabeš). V metodologických koncepcích své filozofické práce byl ovlivněn strukturálně orientovaným filozofickým a estetickým myšlením a jeho úsilím o využití tvůrčích podnětů německého klasického idealismu, hermeneutiky, psychoanalýzy a emancipačních momentů Marxovy filozofie (J. Mukařovský, K. Chvatík, M. Jankovič, R. Kalivoda, K. Kosík, J. Kudrna, Z. Mathauser, L. Nový, M. Sobotka, J. Střítecký, O. Sus, J. Zelený, J. Zumr ad.). Od počátku 80. let až do současnosti se zabývá především dějinami filozofické hermeneutiky (hlavní témata jeho odborných prací a studií: W. von Humboldt, W. Dilthey, M. Heidegger, H.-G. Gadamer, P. Ricoeur, J. Habermas, ad.). Od 90. let věnuje také větší pozornost postanalytické filozofii a soudobému anglo-americkému filozofickému myšlení (studie o P. Winchovi, Ch. Taylorovi, P. de Manovi, H. Bloomovi, I. Hackingovi, R. Rortym ad.)

Bibliografie:
Praxe a tradice. Kritika filozofické hermeneutiky H.-G. Gadamera, 1989;
Základy filozofie (s T. Machalovou), 1992, 2. vyd. 1995, slov. 1993;
Problém rozumění a postanalytická filosofie, 1996;
Filosofická hermeneutika v dějinách a v současnosti, 1997, 32003;
Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie, 2003;
Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika, 2009;
Pragmatismus a dekonstrukce v anglo-americké filozofii, 2010 (spoluaut. R. Šíp, R. Madzia, O. Funda);
Proměny hermeneutického myšlení, 2010 (spoluaut. M. Konečná, L. Hlouch).

Sborníky:
Filozofická hermeneutika H.-G. Gadamera a křesťanská tradice, Problémy křesťanství, ed. J. Janda, A. Frolíková, J. Burian, 1986;
Místo Jaroslava Kabeše v dějinách české marxistické filosofie a estetiky, Filozofie v dějinách a v současnosti, ed. H. Bretfeldová, 1986;
Die philosophische Hermeneutik H.-G. Gadamer's und transzendentale Phänomenologie Ed. Husserl's, Zur Problematik der transzendentalen Phänomenologie Ed. Husserl's, ed. M. Pauza, 1988;
The Socio-Historical and Epistemological Foundations of H.-G. Gadamer's Philosophical Hermeneutics, Social Theories in Confrontation 4, 1989;
Filozofická hermeneutika H.-G. Gadamera a hermeneutická teologie, Stav a problémy studia náboženství v Československu, ed. J. Papoušek, H. Pavlincová, 1990;
Filosoficko-metodologické problémy recepce a interpretace kulturního dědictví, Bulletin Státního ústavu památkové péče, ed. V. Pilz, 1991;
K problematice symbolu a metafory u H.-G. Gadamera a P. Ricoeura, Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování, ed. J. Stachová, 1992;
The methodological Heritage of Czech Structuralism (s I. Holzbachovou), Czech Philosophy in XXth Century, ed. L. Nový, J. Gabriel, J. H., Washington 1994;
K pojetí pravdy a interpretace v postanalytické filosofii, Realismus ve vědě a filosofii, ed. J. Nosek, J. Stachová, 1995;
Strukturalismus (s I. Holzbachovou), Nové pokusy o uplatnění strukturální metody, ČF ve 20. století, ed. J. Gabriel, L. Nový, J. Zouhar, 1995;
K pojetí mravní zodpovědnosti u R. Rortyho, Svobodná společnost – svobodná morálka. Pluralismus hodnot a etická odpovědnost, ed. I. Hodovský, P. Zima, 1995;
The Problem of Creative Subject and Tradition in Post-Analytic Philosophy. Subject – author – audience. The subject in the expanse of art, Bratislava 1999;
National Identity, Tradition and the Czech Question in the Contemporary World Context (s J. Zouharem), Models of Identities in Postcommunist Societies. Yugoslav Philosophical Studies I, Washington, D. C., 1999;
From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung, Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics, ed. A. Wiercinski, Toronto 2002;
Hermeneutics and the Contemporary Anglo-American Philosophy, Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis, eds. P. Pokorný, J. Roskovec, Tübingen 2002;
William James a pragmatická filosofie, W. James: Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení, 2003;
American Pragmatism and Neo-Pragmatism in Their Affinities with European Philosophical Hermeneutics, Pragmatism and Values, eds. J. Ryder, E. Višňovský, Amsterdam – New York 2004;
K pojetí dějinnosti a dějin filosofie u H.-G Gadamera, I. Holzbachová a kol.: Filozofie dějin: Problémy a perspektivy, 2004;
K filozoficko-historickým aspektům vztahu českého strukturalismu a hermeneutického myšlení. Český strukturalismus po poststrukturalismu, ed. O. Sládek, 2006;
K pojetí interpretace ve filosofické a hlubinné hermeneutice, Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II, 2006;
Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (symbol, archetyp a aktualizace), Dialog mezi filozofií a literaturou, 2007;
Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie, Cesty k vědě. Jak správně myslet a psát, eds. B. Horyna, J. Krob, 2007;
Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie, Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím, ed. I. Blecha, 2009;
Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd (symbol, archetyp a aktualizace), M. Mikulášek: Umění interpretace. „Techné hermeneutiké“, Banská Bystrica 2009;
Filosofie jazyka Hanse-Georga Gadamera, Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace III, 2011;
Filosoficko-politické myšlení Edvarda Beneše v teorii i v praxi, Živé hodnoty Masarykova Československa pro 21. století: Polistopadové balance a výhledy, ed. B. Blížkovský, 2012;
Pragmatismus a hermeneutika, Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV, 2012;
Zum Begriff des Kunstwerkes und Gebilde in der Hermeneutik Hans-Georg Gadamers und im tschechischen Strukturalismus, Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V, 2014.

Časopisecké příspěvky:
Místo Jaroslava Kabeše v dějinách české marxistické teorie literatury a umění, Česká literatura 1980;
K problematice antiscientismu ve filozofii H.-G. Gadamera. Gadamerova filozofická hermeneutika ve vztahu k W. Diltheyovi, E. Husserlovi a M. Heideggerovi, FČ 1983;
Apologetika náboženství a křesťanské tradice ve filozofii umění H.-G. Gadamera, Ateizmus 1986;
K otázce ontologických základů apologetiky náboženství ve filozofické hermeneutice (H.-G. Gadamer a M. Heidegger), Filozofia 1986;
Společenskohistorické a světonázorové základy pojetí etiky ve filozofické hermeneutice H.-G. Gadamera, FČ 1987;
Vztah soudobého protestantismu k problematice sociálního pokroku a míru, Ateizmus 1988;
Filozofická hermeneutika a transcendentální fenomenologie, FČ 1988;
K některým existencialistickým a hermeneutickým východiskům křesťanské globalistiky, Ateizmus 1988;
Východiska filosofického myšlení H.-G. Gadamera (Platón, J. G. Herder, J. W. Goethe, G. W. F. Hegel), FČ 1990;
Daniel Bell a problém mravní krize moderní kultury, Etika 1990;
Praktická filozofie, hermeneutická etika a diferentní svět, Etika 1992;
Diskurs, metafora a interpretace. K pojetí hermeneutiky u P. Ricoeura v šedesátých a sedmdesátých letech našeho století, SPFFBU 1993, B 40;
Das methodologische Erbe des tschechischen Strukturalismus, Kriterion. Zeitschrift für Philosophie, (Rakousko) 1993;
Filosofie jazyka a problém rozumění u Wilhelma von Humboldta (1767–1835), FČ 1995;
K teoriím rozumění a k hermeneutické problematice v soudobé anglo-americké filosofii, FČ 1997;
Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie, FČ 3/2000;
Filosofické myšlení českého strukturalismu, FČ 6/2000;
Narodna identita, tradicija i češko vprašanje v globaliziranem svetu (s J. Zouharem), Anthropos (Ljubljana), 4–6/2001;
K etickým a sociokulturním koncepcím soudobého amerického neopragmatismu, FČ 4/2002;
R. W. Emerson a americký transcendentální idealismus, Studia philosophica (dale SPh) 2002;
Perspektivy filosofické a hlubinné hermeneutiky, Filozofia 8/2005;
K filozofickému odkazu poezie Vladimíra Holana. Rozrazil 5/2006;
K filozofické a hermeneutické dimenzi poezie Vladimíra Holana, SPh 2006;
Hans Georg Gadamer, nacionální socialismus a paměť doby, SPh 2008;
Logos and Dialectics. Hermeneutic Approach to the Poetic Work of Vladimír Holan, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture, Vol. 18/19, 2008;
K filosofickému myšlení Charlese Sanderse Peirce, FČ 6/2010.

Literatura:
◦ J. Kudrna: J. H.: Praxe a tradice. FČ 1990;
◦ ČF ve 20. století II, 1995.

a