Jakub Hron

* 4. 6. 1840 Metánov

† 29. 4. 1921 Metánov

Maturoval v r. 1865 na jindřichohradeckém gymnáziu. Studium matematiky a fyziky začal na pražské univerzitě (1865–68), kde ho filozofii učili herbartisté J. Dastich a W. F. Volkmann a fyzice E. Mach. Pokračoval na vídeňské univerzitě (1868–70), kde přednášel filozofii rovněž v herbartovském duchu R. Zimmermann. V r. 1870 zde získal aprobaci pro nižší gymnázia, kterou si r. 1873 v Praze rozšířil pro celá gymnázia. Na pražské FF se pak ještě v r. 1876 podrobil zkoušce z filozofické propedeutiky u profesora J. Durdíka. Působil krátce jako suplent na německém gymnáziu v Opavě a na českém gymnáziu v Jindřichově Hradci, pak na gymnáziu v Hradci Králové (1871–97). Skutečným učitelem byl jmenován v r. 1883, profesorem v r. 1886. V r. 1896 byl předčasně penzionován. Jako důchodce se v r. 1901 přihlásil ke studiu medicíny na LF UK. Po neúspěchu u druhého rigoróza přestoupil v r. 1906 na PF, kam docházel nepravidelně až do r. 1910, kdy na další studia rezignoval a vrátil se dožít do svého rodného Metánova. – Ke svému jménu připisoval přívlastek Metánovský a používal šifry K. H. M., tj. Kuba Hron Metánovský.

Pramenem k H. životu jsou vedle jeho hradeckého deníku, který psal pravidelně v l. 1872–75 a s přestávkami do r. 1881, profesorské notýsky z let 1869–1912, z nichž vyšly podstatné pasáže v posmrtně vydaném výboru Nedorozumění s rozumem (1995). Snažil se prosadit jako vynálezce a patentoval u vídeňského úřadu privilegií v r. 1872 „bezkolejný vozohyb“ (Schienenlose Lokomotive) a v r. 1883 slavný kalamář „buňát“. K jeho dalším vynálezům patří „lazuto“, „slonový balón“ a celá řada pošetilostí. Jeho první doloženou publikací je článek z oboru stereometrické geometrie z r. 1888. V l. 1893–96 otiskoval Hronovy insitní verše I. Herrmann ve Švandovi dudákovi. Od r. 1894 vydal H. vlastním nákladem celkem 13 knih z oblasti geometrie, fyziky a astronomie, filologie a filozofie. Klíčem k jeho ludické filozofii jsou jeho filologické spisy, kde se snaží o metodické očištění češtiny a vytváří zvláštní, někdy poetické, ale většinou komické, krkolomné neologismy. Jeho filozofování má těžiště v naturfilozofii opírající se o znalost matematiky a přírodních věd. Prvním čistě filozofickým pojednáním je gnozeologická rozprava Čujba a jsoucno prostora (1895). V r. 1907 vydává svou groteskní praktickou etiku Skutky lidské. V závěru života rozpracoval svůj filozofický systém ve dvou svazcích Libomudravny (filozofie), z nichž první svazek z r. 1910 je věnován myslavně (logice), druhý z r. 1914 přírodní filozofii a psychologii spolu s úvodní pojmově originální ontologií, která je zajímavá především pokusem o vytvoření čistě českých variant filozofického pojmosloví nechtěně ironizující intenci Durdíkovy Kalikologie. (Např. bytava = bytí; zestvoba = existence; jav, javát, javenát = fenomen; čava = počátek, princip, arché; háma = hmota; bezdílát = atom; nedroba = molekula; tenýr = éter atd.) Velký Metánovec zůstával filozoficky poplatný herbartismu. Jeho ludické myšlení není příliš původní, nicméně svou překvapivou jazykovou formou vyvolávalo od počátku mimořádný zájem. Jako marginální jev nebyl v minulosti vůbec do rámce české filozofie řazen. Teprve v postmoderní době je oceňována jeho naivní komika předjímající patafyzickou persifláž vědy a techniky.

Bibliografie:
Tři záhady měřicko-početné rozřešené ku popisu přírodojevů obecných, 1894;
Objev a popis nových pravidelných hranatin, 1895;
Čujba a jsoucno prostora, 1895;
Nová určba odlehlot oběžnicových ode Sluna s přípojkami, 1896;
Objev a popis dvojpravidelných hranatin, 1897;
Přípona tvorebná „ba“ v úpravě zákonité, 1898;
Přítaž i odpud hvězd, jako dopelněk soustavy Koperníkovy a zevšeobecněnosť tohoto pojma, 1900;
Kořeny slovné řeči lidské s ohledem na slovanštinu, 1906;
Kořeny slovné řečí slovanských s ohledem na češtinu, 1907;
Skutky lidské čili Jeden tisíc špatnot žijby a konby lidské, 1907;
Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské, 1908;
Libomudravna čili Put myselby ze Stagyry do Metánova I, 1910;
Libomudravna čili Rozborava vesmíra II, 1914;
Libomudravna čili druhá část myslavny, 1920;
Nedorozumění s rozumem aneb Konba žijby, ed. V. Borecký, 1995.

Sborníky:
Erfindung einer eigenthümlichen Wagen- und Pflug- Locomotive (Bezkolejný vozohyb), 4. october 1872, No 788, Catalog der von dem k. k. Privilegien-Archive, Wien 1873;
Neuartiges Tintenfass (Kalamář „buňát“), 30. december 1893, No 5407, Catalog der vom k. k. Privilegien-Archive, Wien 1895.

Časopisecké příspěvky:
Čtyřstěn, osmistěn a klenec, Časopis pro pěstování mathematiky a physiky 1888;
Novinka pro písácký svět, Ratibor 1892;
Z nejnovější poesie české, Švanda dudák (ŠD) 1893;
Ze zánovní poesie české, ŠD 1895;
Brabeneček a Jarná příroda, ŠD 1896;
Balon prof. Hrona (Slonový balon), Osvěta lidu 1901;
S novým jarem, Krajinské listy 1911–12.

Literatura:
◦ Soupis literatury k osobnosti a dílu J. H. in V. Borecký: Hronovská legenda, 1987 (rkp., Památník národního písemnictví);
◦ K. Čapek: Muž vědy, Národní listy 1918, č. 25;
◦ K. Čapek: J. H. umřel, Lidové noviny 1921, č. 221;
◦ K. Juda: J. H., libomudrun, Česká revue 1921;
◦ V. Lacina: Dynamické nazírání prostoru jako komponent estetického vnímání, Ozubené okno, 1930;
◦ E. L. Lešehrad: Dva trosečníci. Básnické životy, 1935;
◦ B. Brouk: Jazyková komika, 1941;
◦ V. Cvek: Profesor J. H., Lidé z kraje mezi třemi vrchy, 1967;
◦ J. Dubský: J. H. Metánovský, libomudrun, sepisovatel, zpyták, výslužník, Květy 1969, č. 5;
◦ V. Cibula: Libomudrun J. H., Pražské figurky, 1985;
◦ V. Škaloud: Profesor J. H., Almanach k 350. výročí založení Gymnasia J. K. Tyla, 1986;
◦ V. Borecký: Hron I–III, Ročenka Technického magazínu 1989;
◦ I. Tretera: J. F. Herbart a jeho stoupenci, 1989;
◦ V. Borecký: Libomudravna, ludická filosofie J. H., FČ 1992;
◦ Lexikon české literatury 2/I, 1993;
◦ L. Merhaut: „Tvůrčí“ stylizace jako jeden z případů stylizace v literárním díle, Česká literatura 1991;
◦ ČBS, 1992;
◦ Literární Hradec Králové, 1994;
◦ V. Borecký: Obzvláštník H. in J. H.: Konba žijby, 1995;
◦ F. Dryje: Nezkotitelný buňát J. H., Analogon 1995;
◦ J. Janda: Mimochodník J. H., Labyrint 1995;
◦ H. Lorenzová: Půvab obzvláštnosti, Estetika 1995;
◦ V. Šlajchrt: Úžasné konby profesora H., Respekt 1995, č. 24.

vb