Jaroslav Hruban

* 27. 4. 1886 Valašské Klobouky

† 9. 7. 1934 Uherský Brod

Maturoval r. 1904 v Uherském Brodě, po studiích na UK byl r. 1910 promován na doktora filozofie. Od r. 1911 působil jako gymnaziální profesor v Uherském Brodě. Už jeho prvotina K teorii hodnot estetických (1911) představuje ucelený pokus o formulaci otázek, ke kterým se potom neustále vracel. Zde se také ukázalo, že ve svých úvahách o estetických hodnotách, o jejich povaze, vývoji, poměru k „totalitě života“ se nebude vázat hranicemi pozitivistického vidění problémů. V Úvodu do esthetiky (1915) informoval o vývoji estetiky a některých jejích současných směrech, ve 30. letech věnoval estetice monografii Základy estetické hodnoty. S jeho životním a světovým názorem (novoscholastika) a zároveň odborným zaměřením byla v souladu i témata dalších prací, zejména Esthetika sv. Augustina (1920; po 13 letech vyšla obdobně zaměřená, francouzsky psaná monografie Karla Svobody). Na H. estetický vývoj měly určující vliv cesty do Itálie, především tři návštěvy Ravenny, Dantova města. Z knih Pouť do Raveny a románové trilogie Duše Mosaik proniká okouzlení raně křesťanským uměním. Dantovu dílu věnoval i rozsáhlou studii Dantův „pozemský ráj“ (1924); vděčil mu za příklon k estetickému uvažování. Zabýval se vlivem ravennských mozaik na vznik a podobu některých částí Božské komedie a ujasňoval si přitom mnohé estetické a filozofické hypotézy. Zjištěnými paralelami duchovních dispozic („vědomí o transcendentním významu světového dění a transcendentním určení lidského ducha“) dokládá, že obě díla se opírají o absolutní hodnoty, zejména o ty, „pro něž je určena a za nimiž se vzpíná duše lidská“; je mu zřejmé, že středověký člověk nebyl výhradně odkázán „na stanovisko v nejužším smyslu teologické, nýbrž že v pokračování procesu zahájeného raným křesťanstvím . (Tento proces, přervaný „jednostranným, mnohdy ovšem geniálním“ vývojem věd, zůstává podle H. „vědním i mravním ideálem“.) Dantův ideál „pozemského ráje“ je ontologickou syntézou vesmíru, jenž vypravuje slávu Boží, a mravního zákona vloženého v duši člověka, onoho řádu, který má učiniti ho účastným věčné lásky Boží; je duchovním ideálem člověka, vytvořeným dle Božích přikázání a promítnutým do tradičních smyslových forem. Na rozdíl od dobových uměleckých vyjádření ráje (současný „ráj“ nemá podle něho vyhraněné „credo“ ani rozumové, mravní či estetické) nachází v Dantově Ráji většinou všechny prvky „víry i vědění, mravního konání i umění a estetického nazírání, pokud náleží duším objektivně v Bohu – dle křesťanské nauky – zakotveným“. V knize se již vyskytuje termín „estetické absolutno“ („estetický prožitek maximální intenzity“, po tisíciletí poutající a povznášející evropské lidstvo), jemuž později v Ruchu filozofickém věnoval samostatnou studii. Patřil ke stálým spolupracovníkům Filozofické revue, v níž referoval o jednotlivých problémech a směrech estetiky. Několik jeho statí tu už vyšlo z rukopisné pozůstalosti.

Bibliografie:
K teorii hodnot esthetických, Výroční zprávy zemské vyšší reálky v Telči, 1911;
Úvod do esthetiky, 1915;
Esthetika sv. Augustina, 1920;
Dantův „pozemský ráj“. Studie k jeho esthetice a metafysice, 1924;
Základy estetické hodnoty. Příspěvek k metafysice estetiky, 1930.

Sborníky:
Estetický řád v pojetí scholastickém a současném, Sb. mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932, ed. M. Habáň, 1933;
Ravennské mosaiky v Božské komedii, Dante a Češi, 1921.

Časopisecké příspěvky:
Estetické absolutno, RF 1926/27;
Estetická intuice, Umění a příroda, Umění a život, FR 1929;
Základy estetické hodnoty. Příspěvek k metafysice estetiky, FR 1929–30;
Biologický a sociologický výklad estetických hodnot, FR 1931;
Estetická hodnota – zprostředkovatel mezi dvěma světy, FR 1932;
Skutečnostní a neskutečnostní svět v oboru hodnot estetických, FR 1932;
Psychologie a problém duchovosti, FR 1933–34;
Estetická kultura a zduchovnění života, FR 1934;
Estetický symbol, Psychologie symbolu, FR 1936;
Jsoucnostní symbolika krásna a umění, Od psychologického experimentu k metafysice, FR 1940;
Hudební a výtvarnický pol v estetické kultuře, FR 1941.

Literatura:
◦ K. Čapek: recenze H. Úvodu do estetiky, ČM 1915;
◦ K úmrtí J. H., FR 1934;
◦ V. Bitnar: Vzpomínka, Lidové listy 12. 7. 1934;
◦ Dr. J. H. jako estetik a filosof ducha, FR 1935;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ L. Hlaváček, Estetika 1977;
◦ Otakar Zich – J. H., estetikové z Hostinského školy, ed. R. Dykast, 2008.

hp, jg