Stanislav Hubík

* 21. 1. 1949 Kroměříž

Po maturitě na SVVŠ v Přerově (1967) studoval na FF MU filozofii a sociologii (diplomovou práci Wittgenstein – filosofie nebo negace filosofie? vedl prof. J. Macháček). V r. 1974 získal titul PhDr., v r. 1979 (na FÚ ČSAV) titul CSc. (dizertace: Wittgenstein – problémy jazyka a filosofie). V l. 1974–76 působil na FÚ ČSAV v Praze a v l. 1977–90 v Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně. Externě přednášel na katedře sociologie FF v Brně. V říjnu 1990 nastoupil jako odborný asistent na katedru sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci. V r. 1994 se habilitoval na FF KU v Bratislavě (K postmodernismu obratem k jazyku). V letech 1995–97 působil jako vedoucí katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. V r. 1999 byl na FF PU v Prešově jmenován profesorem dějin filosofie. V letech 1997–2008 byl vedoucím Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a proděkanem. Podílel se na založení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, kde v letech 2008–2010 pracoval jako vedoucí Ústavu sociálního rozvoje a jako proděkan. V letech 2002–2007 externě přednášel na Fakultě humanitních věd UK. Od r. 2010 působí na soukromé vysoké škole Brno International Business School, kde vykonává funkci prorektora. Externě přednáší od r. 2007 na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 90. letech spolupracoval na výzkumných projektech UNESCO Institute for Education v Hamburku; byl řešitelem nebo spoluřešitelem deseti grantových projektů. Referoval na řadě zahraničních sympozií a seminářů. Dlouhodobě se věnuje problematice filozofie jazyka, teoriím komunikace a médií. Je členem redakční rady mezinárodního časopisu Agricultural Ekonomics.

Bibliografie:
Jazyk a metafyzika, 1983;
Svět a náboženství (s I. Hodovským), 1983;
Rozum a hodnoty, 1985;
Příroda a kultura (s J. Cetlem, J. Šmajsem), 1990;
Náboženství a globální problémy (s J. Karolou, A. Sekotem), 1987;
Postmoderní kultura, 1991, 21993;
K postmodernismu obratem k jazyku, 1994;
Étos a panstvo (s V. Leškem), 1997;
Sociologie vědění, 1999;
Hypotéza, 2008;
Sociální konstrukce regionu, 2006;
Filosofie o slovech o slovech o filosofii, 2012;
Filosofie o slovech o slovech o médiích, 2012;
Dejiny filozofie jako nové čítanie starých písaní, 2014.

Sborníky:
Positivismus und Religion, Zur Kritik des Positivismus, 1979;
Světový názor a filosofické zobecnění matematických idejí, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně 1980, B 90;
Wittgenstein, Religion, Atheism, Philosophy of Religion, ed. W. I. Gombocz, Wien 1984;
Religioznosť naselenija, ateističeskoje vospitanije i soznanije, Dialektika socialističeskogo soznanija, Sofija 1986;
Filosofie komunikace a náboženství, Filosofie v dějinách a současnosti, ed. H. Bretfeldová, 1986;
Světonázorový rámec Newtonových „Principií“, Pocta Newtonovi, ed. M. Černohorský, 1987;
Je Wittgensteinova filosofie transcendentální? Ke kritice buržoazní filosofie, ed. I. Holzbachová, 1987;
Present – Day Methodological Problems of Sociological Research of Religion and Atheism, Religion and Atheism as Object of Sociological Research, ed. M. Suchánková, S. H., 1987;
Globální problémy a náboženství, Světonázorové souvislosti globálních problémů, 1988;
K problému racionality a komunikativního a priori, Materialistická dialektika jako základ nového typu racionality, ed. R. Steindl, V. Zátka, 1988;
Mach a metafyzika, Pocta Ernstu Machovi, ed. M. Černohorský, M. Fojtíková, 1988;
The Secularization Process in the Czechoslovak Republic, Theory and Sociology of Religion, ed. J. Jóri, G. Andrássy, Pécs 1989;
Příroda a ekologický problém v náboženské reflexi, ed. J. Šmajs a kol., 1989;
Metafora po Derridovi, Úloha metafory ve vědeckém poznání, ed. J. Stachová, 1990;
Wittgenstein – Modern and Postmodern, Wittgenstein – Towards a Re-Evaluation, ed. R. Haller, J. Brandl, Wien 1990;
Physics without Metaphysics, Ernst Mach and the Development of Physics, ed. V. Prosser, J. Folta, 1991;
Metafyzika a status poznání přírodovědy a filosofie, Věda na přelomu 19. a 20. století, Věda ve 20. století, ed. J. Folta, 1991;
Symbol a reprezentace, Symbol v lidském vnímání a vyjadřování, ed. J. Stachová, 1992;
Spory o postmodernismus – racionální, estetické a výchovné konsekvence, Filosofické aspekty výtvarné výchovy, 1992;
Sociokulturní předpoklady reorientace jako předpoklady komunikativní, Diskuzie o ekofilozofii, 1992;
Znak a obraz v postmodernismu, Orbis pictus – malovaný svět (Moravská galerie) 1992;
Vztah k životnímu prostředí jako problém hodnotové orientace, Trvale udržitelná budoucnost pro Českou republiku a Slovensko, ed. P. Nováček, 1993;
Kierkegaard a doba postmoderní, Kierkegaardove dni, 1993;
Sociologie vědění a andragogika, Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých, ed. V. Bočková a kol., 1994;
Výhledy do budoucnosti a jejich kulturní limity, Lidské společenství na prahu 21. století, ed. P. Nováček, J. Tillich, 1994;
Friedrich Nietzsche – předjezdec postmodernismu? Nietzsche a súčasnosť, 1994;
Status vědecké racionality jako problém interpretace: systém a bricolage, Moderná racionalita, ed. F. Mihina, 1995;
Descartes a postmodernismus (Umberto Eco–logický komentář k Lyotardovým poznámkám), Descartes a súčasnosť, ed. V. Leško, 1996;
An Alternative Literacy and Work: Bricolage and Mass Media, Basic Education and Work, ed. J. Hautecœur, Toronto – Hamburg, 1996;
Sociální a kulturní antropologie, Vzdělávací standardy v sociální práci, 1997;
Intercultural Dialogue as a Source of the Future, Caring for Future Generations. Jewish, Christian and Islamic Perspectives, 1998;
Jacques Derrida a filosofie dějin filosofie, Lyotardova filosofie dějin filosofie, Filozofia dejín filozofie, Prešov 1999;
Neurčitost ve vědě a filosofii, Filozofia v kultúrnom kontexte, Bratislava 2001;
Tradice a rychlost. Dromologické poznámky ke Gadamerově filosofii dějin filosofie, Filozofia dejín filozofie, ed. V. Leško, Prešov 2004;
Filozofie a hra aneb v bludišti s J. L. Borgesem, filozofia a/ako umenie, Bratislava 2004;
Principy a diskurs postmodernismu, Partikularita a univerzalita, Prešov 2004;
Média a intertextová simulace, Kultúra – priestor interdisciplinárneho myslela, Nitra 2005;
Homo ludens electricus: ludus imaginis et tonalis, Reformulacia antropologickej otázky v súčasnej filozofii, eds. O. Sisáková, M. Cehelník, D. Navrátilová, Prešov 2007;
Post modernismus a zen modernismus, Mezi modernou a postmodernou III, ed. T. Hauer, Ostrava 2007;
Pán a rab v novém kontextu, Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť, eds. V. Leško, Z. Plašienková, Košice 2008;
Mediální abstrakce a mediální konstrukce. Schütz podle Derridy a Flussera, Masmediálna komunikácia a realita I, eds. S. Magal, M. Mistrik, M. Solík, Trnava 2009;
Grafika a Kritika. Transcendentální estetika a kinestetika, Kant v kontextech Husserlovej a Heideggerovej filozofie, eds. V. Leško, Z. Plašienková, Košice 2009;
Určitost a neurčitost dějin filosofie, Dejiny filozofie ako filozofický problém, eds. V. Leško, P. Tholt, Košice 2010;
Heidegger, Derrida, Flusser a úkol myšlení, Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie, eds. V. Leško, P. Tholt, Košice 2010;
Jubileum a jubilant jako sémiotické/gramatologické problémy, Pocta Karlu Schelemu k 60. narozeninám, eds. M. Frýdek, J. Tauchen, Ostrava 2012.

Časopisecké příspěvky:
Wittgenstein – filosofie kompromisu a rezignace, SPFFBU 1974–75, B 21–22;
K otázce Wittgensteinova vyrovnání s metafyzikou, Sešity (ÚFS ČSAV) 1976;
Poznámky ke scientismu ve vědě a filosofii, Sešity 1976;
Wittgensteinův kompromis s metafyzikou a odmítnutí vědecké racionality, FČ 1978;
Credo, quia loquor: jazykové hry a Bůh, Ateizmus 1978;
Buddhismus Richarda Wagnera, Opus musicum 1979;
Ideje dnešního pozitivismu a náboženství, FČ 1979;
Zen buddhismus v kontextu dnešního modernismu, FČ 1980;
O komunikativním aspektu racionality, morality a religiozity, Ateizmus 1981;
Moderní náboženská apologetika a buržoazní ideologie, FČ 1982;
Problém smyslu a porozumění v soudobé teologicko-filosofické apologetice náboženství, Ateizmus 1982;
Mathematical Structures in the Philosophy of Language, Teorie rozvoje vědy 1983;
Filosofické a světonázorové důsledky matematizace poznání, Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 1984;
Náboženství a problém životního prostředí, Ateizmus 1984;
K otázce transcendentalismu ve Wittgensteinově filosofii, Filozofia 1985;
Teismus ve sporech o přírodní prostředí, Vesmír 1985;
Globální problémy a zen buddhismus, Ateizmus 1986;
K problematice zkoumání styků, komunikativní činnosti a světonázorových obsahů vědomí, FČ 1986;
Newtonovy „Principie“ a jejich méně známý světonázorový aspekt, Matematika a fyzika ve škole 1987;
Islám v diskusi o globálních problémech, Postmodernismus, náboženství a globální problémy, Ateizmus 1988;
K otázce východisek etiky životního prostředí, FČ 1989;
Aporie etiky životního prostředí, FČ 1991;
Kulturní impulsy kulturologii, AUPO – Varia sociologica et andragogica 1992;
Komunikativní diferenciace jako východisko environmentální filosofie a etiky, FČ 1993;
Smysl environmentální etiky, Životné prostredie 1994;
Obrat k jazyku – krok za filosofii, Univerzita Bratislava 1995.

Literatura:
◦ Who's who in the World, New Providence (USA), 1997.

a