Jan z Jesenice

† 1420

Na UK získal hodnost bakaláře (1397) a mistra svobodných umění (1408), v r. 1407 bakalariát práv. Jeho examinátorem na mistrovské zkoušce byl Jan Hus, který také v pozdějších létech vydatně užíval jeho právní pomoci (byl Husovým obhájcem spolu s M. Markem z Hradce). Na kvodlibetu Matěje z Knína (1409) odpovídal kvestii Utrum iudex sciens testes false deponere et accusatum esse innocentem debeat ipsum condempnare (Zda má soudce odsoudit obžalovaného, ačkoli ví, že svědek vypovídá křivě a obžalovaný je nevinný). Zasahoval platně do veřejných sporů české viklefovské strany s pražským arcibiskupem i papežskou kurií, účinně obhajoval Dekret kutnohorský a v následujících letech i zásady reformního hnutí. Zůstával však na stanovisku umírněných pražských mistrů. Na zasedání zemského sněmu (1412) v Repetitio pro defensione causae M. Iohannis Hus odmítl vyhlášení klatby na Jana Husa. V r. 1420 byl zajat Oldřichem z Rožmberka a zemřel ve vězení.

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Kejř: Stát, církev a společnost v disputacích na pražské univerzitě v době Husově a husitské, 1964;
◦ J. Kejř: Husitský právník M. J. z J., 1965;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Po stopách prvního profesora práv na pražské univerzitě, Studie o rukopisech 16, 1977;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ R. Zelený, J. Kadlec: Učitelé právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době předhusitské I–II, 1988–93.

md