Jan ze Středy

* asi 1310 Vysoké Mýto

† 23. 10. 1380

Iohannes Noviforensis (de Alta Muta). – Byl Němec českého původu. Jako plebán ve slezské Středě byl notářem Jana Lucemburského, v l. 1353–74 protonotářem a kancléřem dvorské (spojené říšské a české) kanceláře Karla IV. (a také císařovým důvěrníkem). Získal hodnost biskupa v Naumburku (1352–53), Litomyšli (1353–64) a Olomouci (1364–80). Po rozepři s Karlem IV. (1374) žil v Olomouci.

Je jedním z představitelů zaalpského protohumanismu. Od r. 1350 se stýkal nebo si dopisoval s italskými humanisty (Petrarca, Cola di Rienzi). V Čechách náležel k horlivým příznivcům augustiniánské vzdělanosti. Vlastnil bohatou knihovnu (antičtí autoři, Dante, Petrarca ad.). Se svou literární družinou se snažil o vybranou latinskou stylistiku (i v úředních dokumentech – Summa cancellarii) a podporoval rukopisnou produkci v nových skriptoriích. K vzácným iluminovaným knihám patří i jeho Liber viaticus (Cestovní brevíř), vyzdobený mistrem zvaným odtud Viaticus. Podílel se na latinsko-českém slovníku, který z podnětu a za účasti Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic připravoval mistr Klaret se svou družinou a který je dochován v opisech ze 14. století jako Prešpurský slovník a Rajhradský slovník. Ve vlastní tvorbě zpracovával legendární i tradičně náboženský a teologický odkaz, skládal modlitby a listy (latinsky, německy i česky). „Jeho nábožensko-vzdělavatelská tematika odpovídala světské nové zbožnosti doby Štítného“ (J. Tříška). K umělecké dokonalosti se dopracoval zvláště u tzv. rétorické básně – diktamen. Byl rovněž inspirátorem nověji pojaté školské literatury (tzv. školský humanismus). – Mistr Bartoloměj z Chlumce (Bartolomaeus de Solentia), řečený Claretus (ok. 1320–asi 1370), učitel na klášterních a katedrálních školách, je považován za „zakladatele české lexikografie“. J. Ryba vydal část jeho Pokladu chudých (LF 1951), F. Peachy knihu hádanek Enigmaticus (California 1957) a J. Nechutová Ptačí zahrádku, tj. příklad didaktické básně Ortulus physiologye (1991).

Bibliografie (z díla):
Dopisy (Briefe), ed. P. Piur, 1937.

Literatura:
◦ J. Krofta: Mistr brevíře J. ze S., 1940;
◦ J. Tříška: Nová literatura doby Karlovy, Sb. historický 1962;
◦ J. Klapper: J. v. Neumarkt, Leipzig 1964;
◦ E. Winter: Frühhumanismus, Berlin 1964;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ Z. Fiala: Předhusitské Čechy 1370–1419, 1968;
◦ J. Nechutová: J. ze S. a Konrád Waldhauser, Zprávy Jednoty klasických filologů 1979;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984.

md