Petr Jirků

* 10. 10. 1942 Velké Zboží u Poděbrad

Po maturitě v Poděbradech (1959) studoval na MFF a FF UK fyziku a filozofii; titul PhDr. získal v r. 1966 v oboru logika. Kandidátskou dizertaci Axiomatická teorie logické konsekvence napsal pod vedením doc. Miroslava Mlezivy v r. 1972 (k obhajobě došlo v r. 1991). V r. 1994 se na FF UK habilitoval z logiky prací Logika, znalosti, usuzování. V l. 1972–1990, kdy nemohl působit na FF UK, byl zaměstnán v oddělení biomatematiky ČSAV, nejprve jako programátor, později jako odborný pracovník. Zde se zabýval aplikacemi matematiky a logiky v biologii a medicíně. V r. 1990 byl pozván k půlročnímu pobytu na univerzitu ve švédském Linköpingu, kde pracoval v Laboratoři reprezentace znalostí v logice u prof. Patricka Dohertyho a Erika Sandewalla. Intenzivně se zabýval problematikou nemonotónního usuzování a logickými metodami v umělé inteligenci. Po návratu se stal členem katedry informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky VŠE (v l. 1993–95 i jejím vedoucím). Kratší vědecké pobyty absolvoval na McMaster University v kanadském Hamiltonu (1993) a v Oxfordu (Exeter College 1995). V r. 1995 se vrátil na katedru logiky FF UK v Praze jako její vedoucí. Působí v několika českých i zahraničních vědeckých společnostech, např. v Jednotě českých matematiků a fyziků, České společnosti pro kybernetiku a informatiku, American Mathematical Society, Association for Logic Programming (London), New York Academy of Sciences aj.

Vědeckou aktivitu v logice zaměřuje na alternativní metody usuzování, deduktivní i nededuktivní, logické základy umělé inteligence a na problém racionality v kognitivní vědě nahlížený z hlediska chování, jazyka i logiky.

Bibliografie:
Sémantika a Montagueova gramatika, 1973;
Towards an Integrated Theory of Formal and Natural Languages, 1975;
Matematika pro biologické a lékařské vědy (spoluautor), 1981;
Úvod do syntaxe a sémantiky (spoluautor), 1986;
Logika (Neformální výklad formální logiky), 1993;
Logical Foudations of Machine Learning (s I. Bruhou), 1993;
Kapitoly z kognitivní vědy. Racionalita z hlediska chování, logiky a jazyka (s J. Kelemenem), 1995;
Reasoning with Incomplete Knowledge, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Intuicionismus, FČ 1970;
On consequence operation, AUC Studia logica (AUC\–SL) 1972;
Teorie logické konsekvence, AUC\–SL 1974;
Reasoning and Dynamics of Knowledge, LOGICA '94;
Logic for Reasoning from Facts, LOGICA '95. Publikoval asi 90 původních a přehledových příspěvků v odborných časopisech a ve sb. vědeckých konferencí.
Od r. 1983 píše pravidelně recenze pro Mathematical Reviews.

a