Miloš Jůzl

* 20. 5. 1928 Nová Olešná

† 13. 6. 1996 Chřibská u Děčína

V l. 1942–45 pracoval v Třebíči u firmy Baťa (kde také absolvoval tamější školu práce), potom v podniku Elite ve Varnsdorfu. Po maturitě na Státním kurzu pro přípravu pracujících ke studiu na vysokých školách (1949) studoval (1949–53) na PedF UK ruštinu a hudební výchovu; PhDr. Do r. 1957 učil na katedře marxismu-leninismu, potom na FF UK absolvoval vědeckou aspiranturu z estetiky u prof. Sychry (dizertace Estetické hodnocení). Od r. 1960 působil na FF UK, rok na katedře filozofie, poté na katedře estetiky (později přejmenované na katedru dějin umění a estetiky). Možnost habilitovat se dostal až v r. 1989; v r. 1991 byl jmenován profesorem estetiky a stal se také vedoucím opět samostatné katedry estetiky. Byl členem Svazu skladatelů (hudebněvědní sekce) a České společnosti pro estetiku.

Zabýval se (v univerzitních přednáškách a seminářích i v publikacích) hudební vědou, obecnou i hudební estetikou, dějinami estetiky a estetickou výchovou. Zajímal se rovněž o téma experiment v umění a estetice. Od původní marxistické orientace „po soustavném a často i zpětně trpkém hledání logicky vykročil směrem k fenomenologii, sémiotice a kritické teorii franfurtské školy“ (V. Zuska). K historiografii českého myšlení přispěl (vedle řady studií) především svou monografií o Otakaru Hostinském, v níž Hostinského význam pro řadu oborů (včetně filozofie) ukazuje se stálým zřetelem k soudobému pohybu společenskému i myšlenkovému.

Bibliografie (z díla):
Dmitrij Šostakovič, 1966;
Estetické hodnocení, 1969;
Marxistická estetika a filmová tvorba, 1979;
Otakar Hostinský, 1980;
Hostinského pojetí estetiky a filozofie dějin umění, 1985;
Stati z obecné a hudební estetiky (skriptum), 1988;
Kapitoly z empirické a experimentální estetiky (skriptum), 1988;
Úvod do estetiky (s D. Prokopem), 1989.

Sborníky:
Dialogy o filozofii, estetice a umění(s D. Prokopem), Sedmkrát o smyslu filozofie, 1964;
Empiricko-exaktní přístupy k výzkumu umění, Umelecká tvorba ako objekt interdisciplinárného výskumu, 1986.

Časopisecké příspěvky:
O estetickém experimentu, AUC – PhH 1962;
Filozofie a život, Labyrint 1964, č. 6;
Studie k vývoji československé poválečné estetiky, Estetika (E) 1965;
Estetický soud a hodnocení, E 1967;
Umění a experiment, Impuls 1968;
Humanistický svět Mirko Nováka, AUC – PhH 1973;
Vztah umělecké a estetické hodnoty, Otakar Hostinský o umění a společnosti, E 1977;
Místo Otakara Hostinského v evropské estetice, Hudební rozhledy (HR) 1979;
Vzájemný vztah Z. Nejedlého a O. Hostinského, Pragmatika jako součást sémiotiky a axiologie, AUC – PhH 1980;
Pravdivost jako estetická kategorie, HR 1981;
Ke vztahu filozofie a estetiky, E 1983;
Poezie nazírána filozoficky, E 1996.

Literatura:
◦ V. Zuska: Vědec a pedagog M. J. šedesátiletý (se soupisem prací M. J. za léta 1956–87), Estetika 1988;
◦ ČBS, 1992;
◦ V. Zuska, V. Czumalo: Namísto nekrologu: Vzpomínka na profesora J., jeho vliv a význam, Estetika 1997.

jg