Jaroslav Klofáč

* 16. 9. 1921 Praha

† 15. 8. 1981 Praha

V l. 1945–48 vystudoval na UK filozofii a dějepis; 1948 PhDr. Zprvu působil jako středoškolský profesor na tzv. dělnické přípravce; v l. 1951–54 učil na ČVUT, od r. 1954 na FF UK jako docent. Na FF UK zastával i funkci proděkana. Od r. 1956 přednášel na VŠP ÚV KSČ, v l. 1965–69 jako profesor. V r. 1963 založil první obnovenou katedru sociologie, v r. 1964 byl zvolen prvním prezidentem Čs. sociologické společnosti při ČSAV. V období „normalizace“ pracoval jako pomocný topič.

Na počátku K. působení byla jeho hlavním zájmem problematika historického materialismu. Jeho výklad byl dobově podmíněn, nicméně už tehdy se v něm projevovala K. obeznámenost se západní filozofickou a sociologickou literaturou, která jej vedla při rozboru obecných otázek historického materialismu k pokusům o odstranění mechanistických prvků tohoto učení. Historický materialismus chápal jako filozofickou disciplínu, kterou je nutno odlišit od speciálních společenských věd. Odtud i K. zájem o sociologii. Spolu s Vojtěchem Tlustým podali už v l. 1965–67 zasvěcený výklad vývoje současné západní sociologie a jejích jednotlivých směrů. V pozdějších letech se věnoval i speciálním otázkám na pomezí filozofie dějin, sociologie a politologie.

Bibliografie:
Materialistické pojetí dějin, 1957, 31962;
Současná empirická sociologie (s V. Tlustým), 1959;
O rozporech ve společnosti, 1962;
Problémy determinismu a pokroku (s M. Svobodou, V. Tlustým), 1963;
Empirische Soziologie (s V. Tlustým), Berlin 1964;
Úvod do marxistické sociologie, 1965;
Soudobá sociologie I–II (s V. Tlustým), 1965, 1967;
Moc a autorita, 1968;
Politická věda a sociologie politiky (s V. Tlustým), 1968;
Sociální struktura ČSSR a její změny v letech 1945–1980, Köln 1985.

Sborníky:
Přehled hlavních oblastí a nejdůležitějších metod současné západní sociologie, L. Tondl a kol.: Současná západní filosofie, 1958;
◦ Antologie světové a čs. politologie, 1990.

Časopisecké příspěvky:
Dialektický zákon sporu (s V. Tlustým), FČ 1960.

Literatura:
◦ ČBS, 1992;
◦ ČF ve 20. století, 1995.

ih