Andrej Kopčok

* 15. 5. 1928 Báčsky Petrovec (Juhoslávia)

Po ukončení gymnaziálného štúdia (striedavo v Novom Sade a v Báčskom Petrovci) v r. 1947 študoval na univerzitách v Krakove a Belehrade. Štúdium filozofie a literárnej vedy absolvoval v r. 1953 na FF KU v Bratislave. Do filozofického diania na Slovensku vstúpil v tom istom roku ako pracovník FÚ SAV. Bol členom Vedeckého kolégia pre filozofiu a sociológiu ČSAV v Prahe (1962–64) a Vedeckého kolégia pre filozofiu, sociológiu a psychológiu v Bratislave (1962–70). V r. 1961–70 bol členom redakčnej rady časopisu Filozofia a od r. 1992 členom jeho redakčného kolégia. Za politickú a publikačnú činnosť v r. 1968 ho v r. 1972 po vylúčení z KSČ vyradili z vedeckého a verejného života vôbec. Odvtedy až do r. 1990 pracoval v chemickom výrobnom podniku.

Jeho počiatočný výskumný záujem o širšiu filozofickú problematiku (dejiny filozofie, sociálna filozofia, gnozeológia) sa postupne zúžil najmä na výskum dejín filozofie na Slovensku, vrátane jeho metodologických problémov. Vývoj jeho vlastnej filozofie možno charakterizovať ako prechod od ortodoxného marxizmu-leninizmu k reformnému marxizmu, ktorý filozofiu chápe ako otvorený systém, rozvíjajúci sa bez politicko-ideologických obmedzení a v kontakte s ostatným filozofickým ako aj vedeckým a kultúrnym dianím. Prejavilo sa to tak v jeho chápaní metodológie historicko-filozofického výskumu, ako aj v aktivite, ktorou v polovici 60. rokov sprostredkoval filozofickej verejnosti na Slovensku juhoslovanský variant „filozofie praxe“. Po návrate do filozofického života (1990) je stredobodom jeho záujmu výskum dejín filozofie na Slovensku v 40. až 60. rokoch 20. storočia.

Bibliografie:

Sborníky:
O obsahu kategórie „dialektické protirečenie“, Otázky dialektiky poznania, ed. I. Hrušovský, 1961;
Der dialektische Widerspruch und die dialektisch-materialistische Auffassung der Bewegung, Das dialektische Gesetz, ed. I. Hrušovský, 1964;
Prenikanie marxistického myslenia na Slovensko, Prehľad dejín slovenskej filozofie, ed. E. Várossová, 1965;
Namiesto úvodu. Človek, jeho odcudzenie a marxisti, Človek a odcudzenie, ed. A. K., 1967;
Totalitný útlak na Slovensku bol dvojnásobný, Národy, národnosti a etnické skupiny v demokratickej spoločnosti, 1991;
The Slovak Nation and Communist Totalitarianism, Language, Values and the Slovak Nation. Slovak Philosophical Studies I, ed. T. Pichler, J. Gašparíková, Washington 1994;
Národy v totalite a demokracii, Ideológia, racionalizmus, demokracia, ed. M. Zagoršeková, J. Pauer, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Štefan Launer a Ján Horárik (s T. Münzom), Svetonáhľad spisovateľov nášho národného prebudenia, FČ 1954;
Hlasizmus – ideológia protirevolučnej slovenskej buržoázie, FČ 1955;
O niektorých škodlivých dôsledkoch zanedbávania konkrétneho výskumu javov, SFČ 1956;
Je pracovný predmet skutočne zložkou výrobných síl? OMF 1963;
V zápase za vedecký svetonázor (Teoretická činnosť L. Szántóa po roku 1945), OMF 1964;
Spoločensko-filozofické názory prvých slovenských socialistov, OMF 1965;
K metodologickým sporom v historiografii slovenskej filozofie (s J. Uhrom), Filozofia (F) 1967;
O zdrojoch a povahe Leninovej filozofie, F 1970;
Opäť a inak o filozofii praxe, F 1991;
Gajo Petrovič – filozof v konflikte s mocou, F 1993;
Metodologické diskusie a spory v slovenskej historiografii 50. a 60. rokov, F 1995;
Krivolaké cesty k pluralite filozofie a k ich poznaniu (K dianiu v slovenskej filozofii štyridsiatych rokov), F 1996;
Na okraj jedného historicko-filozofického návratu (K filozofickému kontextu, začiatku, priebehu a metamorfóze gnozeologických sporov v slovenskej filozofii v štyridsiatych rokoch), Organon F 1996.

Předmluvy:
◦ A. Schaff: Marxizmus a ľudské indivíduum, 1966;
◦ Spory o teórii odrazu, 1969.

Překlady:
◦ A. Schaff: Marxizmus a ľudské indivíduum (s R. Roškom), 1966;
◦ Človek a odcudzenie (s D. Topoľskou), 1967;
◦ J. J. Wiatr: Zánik ideológie? 1967;
◦ Spory o teórii odrazu (s D. Topoľskou), 1969.

Edice:
◦ Človek a odcudzenie, 1967;
◦ Spory o teórii odrazu, 1969;
◦ Lenin a filozofia (s J. Uhrom), 1970.

Literatura:
◦ I. Hrušovský: Pokroková a marxistická filozofia posledného štvrťstoročia, Prehľad dejín slovenskej filozofie, 1965;
◦ Slovenské filozofické združenie. Správa akčného výboru SFS SAV, F 1990;
◦ E. Filová: Reformné procesy v marxistickej filozofii na Slovensku v šesťdesiatych rokoch, F 1996.

a