Jozef Koreň

* 7. 12. 1887 Ružomberok

† 15. 7. 1969 Prešov

Štúdium teológie absolvoval v Bratislave (1908–12) a v Edinburgu (1913). Po r. 1919 pôsobil pedagogicky v strednom školstve v Prešove (prechodne v Banskej Štiavnici). K rozvoju slovenskej kultúry a vzdelanosti prispel predovšetkým svojou učebnicovou tvorbou.

Významná bola (medzi vydaniami Logík F. Krejčího a J. Tvrdého) najmä K. stredoškolská učebnica Logika I–II (1923). Poskytuje výklad klasickej logiky v rozčlenení na časť elementárnu a metodologickú. K. sa opieral o práce viacerých európskych filozofov (W. Wundta, J. St. Milla, čiastočne Curtiusa, Überwega, Jevonsa a Spencera). Logiku, ktorej ideálom je „čistá objektivita myslenia“, chápal ako normatívnu vedu stanovujúcu zákony, ktorými sa má riadiť vecné myslenie, aby bolo správne. V uvedenej práci zdôrazňoval, že vedecké bádanie sa obmedzuje na skúsenosť a poznanie, ktoré chce prekročiť hranice skúsenosti, naráža na protirečenia. Rozhraničil kompetenciu vedy a filozofie: kládol predel medzi vedu a metafyziku, rozdeľujúc otázky poznania na otázky, ktoré sa vyskytujú v hraniciach skúsenosti, a tie, ktoré sa „ponúkajú“ až za jej hranicami, tj. v metafyzickej oblasti. Takéto rozhraničenie mu umožnilo uznať oprávnenosť viery. Pozitivistické hľadisko v oblasti vedy tak spájal s uznaním oprávnenosti hľadiska náboženského vo veciach viery. K. možno považovať za významného propagátora vedeckého spôsobu myslenia ovplyvneného európskym pozitivizmom. Osobitný význam malo šírenie takejto intelektuálnej orientácie na pôde slovenského stredného školstva. K. sa však nestal profesionálnym filozofom. Záujem o jazykovednú problematiku ho v r. 1946–53 priviedol k tematizácii problematiky vzťahu myslenia a reči v práci Myslenie a reč. Rozprava historická a teoretická I–II, ktorá však zostala v rukopise.

Bibliografie:
Ilustrované dejiny slovenskej literatúry, 1921;
Logika I–II, 1923;
Veta a rozbor vetný, 1937;
Základné otázky jazykovedy, 1940.

Literatura:
◦ J. Červenka: Prešovské Evanjelické kolégium v dejinách filozofie, Sb. prác profesorov ev. kolegiálneho gymnázia, 1940;
◦ V. Bakoš: Filozofické myslenie na Slovensku, 1988;
◦ Antologie, 1989.

vba