Pavel Křivský

* 12. 11. 1912 Bílek u Chotěboře

† 15. 12. 1989

Maturoval v r. 1930 na reálném gymnáziu v Chotěboři a vstoupil do premonstrátského kláštera v Želivi. Studoval na kněžském semináři v Hradci Králové (na kněze byl vysvěcen v r. 1935) a filozofii a historii na FF UK. Studia dokončil v r. 1946; PhDr. S katolickou církví se rozešel v r. 1946, absolvoval Státní archivní školu a stal se odborným pracovníkem archivu Ministerstva vnitra. Působil ve skautském hnutí a po r. 1948 vedl sdružení středoškolské a vysokoškolské mládeže Kruh. V r. 1951 byl propuštěn z archivní služby, v r. 1952 zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. V Leopoldově a Valdicích byl vězněn více než 13 let, mj. společně s filologem Bohumilem Rybou. V leopoldovské věznici konal filozofické přednášky, které tajně zaznamenával na obaly od slovenského fajfkového tabáku. Po propuštění v r. 1965 pracoval nejprve jako skladník, od r. 1967 byl zaměstnán v archivu Památníku národního písemnictví, kde se věnoval dějinám strahovského kláštera a osobnostem Josefa Dobrovského, Bernarda Bolzana, Augustina Smetany ad. Přispíval do sb. Literární archiv PNP.

Jeho názory zpřístupňují dochované záznamy z Leopoldova, které zachránil a v r. 1992 předal Archivu UK jiný vězeň z 50. let Adolf Bečvář. Texty jsou publikovány v souboru Filosofie za mřížemi: Úvod do filosofické problematiky vysvětluje obsah filozofie a její vztah k vědě a náboženství, Filosofie a její disciplíny sleduje v historickém průřezu noetiku, logiku, metafyziku, psychologii, estetiku, etiku, teodiceu, kosmologii, filozofii dějin, filozofii práva a filozofii náboženství. Texty Humanismus a Dějiny humanismu rozebírají jednotlivé typy humanismu a vyjadřují přesvědčení, že v úsilí o skutečné osvobození člověka je třeba navázat především na sokratovské principy mravní výchovy. V práci Selský stav se K. věnuje dějinám selství a sociologicko-psychologickým znakům venkova, za které pokládá tradicionalismus, smysl pro kontinuitu, pro stabilitu pořádku a prostředí, pro středovost, pro vlastenectví a státnost, individualismus, nedogmatičnost, intuitivnost a biologickou sílu.

Bibliografie:
Augustin Smetana, 1990.

Sborníky:
Úvod do filosofické problematiky, Filosofie a její disciplíny, Humanismus, Dějiny humanismu, Selský stav, Filosofie za mřížemi. Leopoldov, léta padesátá, ed. Z. Pousta, 1995.

Literatura:
◦ V. Břicháček: P. K., in Filosofie za mřížemi, 1995.

jz