Matěj Václav Kramerius

* 9. 2. 1753 Klatovy

† 22. 3. 1808 Praha

Osvícenský a obrozenský spisovatel, novinář a vydavatel. Vystudoval jezuitskou latinskou školu v Klatovech a v l. 1773–76 filozofii v Praze. V r. 1776 se zapsal ke studiu práv v Praze (studia nedokončil). Vlivem J. Dobrovského se stal knihovníkem u sběratele rytíře J. Neuberka. R. 1786 se stal faktorem v Schönfeldově tiskárně, v l. 1787–89 byl redaktorem Schönfeldových c.k. poštovských novin. V r. 1789 začal vydávat vlastní Císařské pražské poštovské noviny, v l. 1791–1825 Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny (od r. 1801 s přílohou Pražský posel). R. 1790 si zařídil vlastní tiskárnu a nakladatelství Česká expedice, které spolu s novinami po jeho smrti řídil jeho syn Václav Rodomil K. (1792–1861).

Byl osvícenským josefinistou, který působil výrazně ve smyslu tolerance. Pomáhal kazatelům z Uher budovat v okolí Prahy evangelické obce, zasloužil se o vydávání česky psaných prací J. A. Komenského bez cenzury. Vydával cestopisné, zábavné, poučné i dobrodružné knížky (přes 80 svazečků), překlady a adaptace cizích prací. Poskytoval protirevolučně zaměřené informace o revoluční Francii. Vydal také utopii Francise Bacona (v překladu G. J. Dlabače, kněze strahovského kláštera).

Bibliografie:
Cirkulární spis pana z Háje, biskupa králo hradeckého na duchovenstvo osady jeho strany tolerancí. Od M. V. K. na žádost jiných do češtiny přeložený, 1782;
K důstojně velebnému biskupu králohradeckému podle vydání jeho Cirkulárního spisu na duchovenstvo osady jeho. Od jistého ne římského katolického Čecha Bohuslava Příka, 1782;
Patentní ruční knížka pro měšťana i sedláka. To jest náležitý výtah všech císařských král. patentů a nařízení, která od roku 1780 do 1783 prošla. V češtinu uvedeno prací M. V. K. První díl, 1783;
Kniha Josefova. Sepsaná od jistého spatřujícího osmnácté století. Dílem již stalé věci a dílem proroctví. Na způsob Biblí. Vydaná od M. V. K., 1784;
Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství, v kterémž krom rozličných naučení a všech vojenských příběhů také nemalý počet potřebnějších a vůbec pro lid prospěšnějších královských nařízení a patentů obsažen jest, 1789–98;
Vypsání nového světa před lety od Františka Verulamského v anglickém, pak i v latinském jazyku složené a vydané. Nyní ale z latinského jazyka do českého přeložené od Gottfrýda Jana Dlabače, kněze kláštera strahovského. K. nákladem, 1798;
Večerní shromáždění Dobrovické obce. Aneb: Prospěšná naučení, vedle kterýchž jedenkaždý všemu dobrému se poučiti, před mnohou škodou vystříhati i také o rozličných na světě pamětihodnostech známosti nabýti může. Vydaná K. prací a nákladem, 1801;
Přítel lidu. Knížka k poučení a vyražení. Vydaná K. prací a nákladem. I.–II., 1806, 1807.

Literatura:
◦ J. Herben: V. M. K. – osvícenský novinář a buditel, 1926;
◦ J. Novotný: V. M. K., 1956, 2. vyd. 1973;
◦ Lexikon české literatury 2/II, 1993.

jh