Josef Krob

* 9. 12. 1956 Žďár nad Sázavou

Po maturitě na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou (1976) studoval v l. 1976–81 na FF brněnské univerzity filozofii a historii. Po absolvování nastoupil ke dvouletému studijnímu pobytu na ÚML VUT v Brně. Ještě před jeho dokončením byl přijat na katedru filozofie FF MU; v r. 1997 se stal docentem filozofie. V l. 1992–95 absolvoval jednoměsíční či jednosemestrové stáže na Burgundské univerzitě v Dijonu, Svobodné univerzitě v Bruselu, Institutu astrofyziky v Liège a v Maison des Sciences de l'Homme v Paříži. Přednáší ontologii, gnoseologii, filozofii přírodních věd (fyziky, kosmologie), zejména problematiku antropocentrismu (subjekt a objekt v poznání a moderní fyzice, antropický princip v kosmologii aj.).

Věnuje se především problematice vzniku a vývoje vesmíru v různých filozofických koncepcích. Podílí se (s J. Šmajsem) na projektu evoluční ontologie, k níž přispívá snahou uvést do souladu tradiční filozofické kategorie (prostor, čas, pohyb, látka, hmota) se současným stavem poznání fyziky a kosmologie a doplnit tuto výbavu kategoriemi dalšími (struktura, informace, řád) tak, aby mohl být načrtnut konzistentní evoluční obraz vesmíru od počátečních stavů až po úrovně společenské. Gnoseologický rozměr jeho úvah souvisejících s těmito snahami je charakteristický zájmem o proměnu tradičně chápaného postavení pozorovatele nezasahujícího do světa pozorování v pozorovatele účastnícího se zkoumaného světa. K. úsilí v oblasti gnoseologie je tak vymezeno z jedné strany filozofickými důsledky problematiky měření v kvantové fyzice a z druhé metafyzickými závěry vtělenými v různé verze antropického principu, vše zarámováno problematikou antropocentrismu v moderní vědě a filozofii.

Bibliografie:
Úvod do ontologie (s J. Šmajsem), 1991, 21992, 3 1994;
Tři studie o francouzské filosofii (s P. Horákem, I. Holzbachovou), 1997.

Sborníky:
Horizonty vesmíru a poznatelnost, Filozofie v dějinách a současnosti, 1986;
Rádlova Moderní věda a moderní věda, České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století, 1989;
◦ Czech Philosophy in the XXth Century (spoluautor), ed. L. Nový, J. Gabriel, J. Hroch, Washington 1994;
Le temps et la question d'origine – le mythe, la philosophie et le principe anthropique (s J. Horským), Cosmic Space: Scientific, Philosophical and Theological Approaches, St. Peterburg 1994;
Tři poznámky o čase, který není, J. L. Fischer a filozofie XX. století, 1996.

Časopisecké příspěvky:
Některé metodologické otázky kosmologie, SPFFBU 1986, B 33;
Problémy matematizace společenských věd, SPFFBU 1987, B 34;
Chápeme správně prostor a čas? SPFFBU 1988, B 35;
Martin Heidegger, VaŽ 1989;
Antropocentrismus ve vědě a kulturní kontext, Universitas 1991;
Antropický princip, SPFFBU 1992, B 39;
Antropocentrismus v otázkách a odpovědích, SPFFBU 1993, B 40;
Antropocentrismus v dějinách kosmologie, FČ 1993;
Čas, Konec ontologie? FČ 1994;
Hledání počátku v dějinách a současnosti kosmologie, SPFFBU 1994, B 41;
Ontické pozadí představ o čase, SBFFBU 1995, B 42;
Prostor jako vztah geometrie a fyziky, SPFFBU 1996, B 43.

Překlady:
◦ I. Prigogine: Čas k stávání. K historii času (před., doslov), 1997.

Edice:
◦ Konec ontologie? 1993.

Literatura:
◦ ČF ve 20. století II, 1995;
◦ Who is Who in the World, 14th ed. 1996.

a