Josef Krob

* 9. 12. 1956 Žďár nad Sázavou

Po maturitě na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou (1976) studoval v l. 1976–81 na FF brněnské univerzity filozofii a historii. Po absolvování nastoupil ke dvouletému studijnímu pobytu na ÚML VUT v Brně. Ještě před jeho dokončením byl přijat na katedru filozofie FF MU; v r. 1997 se stal docentem filozofie. V l. 1992–95 absolvoval jednoměsíční či jednosemestrové stáže na Burgundské univerzitě v Dijonu, Svobodné univerzitě v Bruselu, Institutu astrofyziky v Liège a v Maison des Sciences de l'Homme v Paříži. Přednáší ontologii, gnoseologii, filozofii přírodních věd (fyziky, kosmologie), zejména problematiku antropocentrismu (subjekt a objekt v poznání a moderní fyzice, antropický princip v kosmologii aj.).

Věnuje se především problematice vzniku a vývoje vesmíru v různých filozofických koncepcích. Podílí se (s J. Šmajsem) na projektu evoluční ontologie, k níž přispívá snahou uvést do souladu tradiční filozofické kategorie (prostor, čas, pohyb, látka, hmota) se současným stavem poznání fyziky a kosmologie a doplnit tuto výbavu kategoriemi dalšími (struktura, informace, řád) tak, aby mohl být načrtnut konzistentní evoluční obraz vesmíru od počátečních stavů až po úrovně společenské. Gnoseologický rozměr jeho úvah souvisejících s těmito snahami je charakteristický zájmem o proměnu tradičně chápaného postavení pozorovatele nezasahujícího do světa pozorování v pozorovatele účastnícího se zkoumaného světa. K. úsilí v oblasti gnoseologie je tak vymezeno z jedné strany filozofickými důsledky problematiky měření v kvantové fyzice a z druhé metafyzickými závěry vtělenými v různé verze antropického principu, vše zarámováno problematikou antropocentrismu v moderní vědě a filozofii.

Bibliografie:
Úvod do ontologie (s J. Šmajsem), 1991, 21992, 3 1994;
Tři studie o francouzské filosofii (s P. Horákem, I. Holzbachovou), 1997;
Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. Munice. .

Sborníky:
Horizonty vesmíru a poznatelnost, Filozofie v dějinách a současnosti, 1986;
Rádlova Moderní věda a moderní věda, České filosofické myšlení ve třicátých letech našeho století, 1989;
◦ Czech Philosophy in the XXth Century (spoluautor), ed. L. Nový, J. Gabriel, J. Hroch, Washington 1994;
Le temps et la question d'origine – le mythe, la philosophie et le principe anthropique (s J. Horským), Cosmic Space: Scientific, Philosophical and Theological Approaches, St. Peterburg 1994;
Tři poznámky o čase, který není, J. L. Fischer a filozofie XX. století, 1996;
Machův příspěvek k filosofii - od akustiky k empiriokriticismu. Dub, Petr - Musilová, Jana (eds.). In Ernst Mach – fyzika – filosofie – vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 191-195. 
Sluha, nebo pán? In Roman Novotný, Alice Matějová. Humain. 1. vyd. Doubravník: Nakladatelství Flow & FAVU VUT, 2021. .

Časopisecké příspěvky:
Některé metodologické otázky kosmologie, SPFFBU 1986, B 33;
Problémy matematizace společenských věd, SPFFBU 1987, B 34;
Chápeme správně prostor a čas? SPFFBU 1988, B 35;
Martin Heidegger, VaŽ 1989;
Antropocentrismus ve vědě a kulturní kontext, Universitas 1991;
Antropický princip, SPFFBU 1992, B 39;
Antropocentrismus v otázkách a odpovědích, SPFFBU 1993, B 40;
Antropocentrismus v dějinách kosmologie, FČ 1993;
Čas, Konec ontologie? FČ 1994;
Hledání počátku v dějinách a současnosti kosmologie, SPFFBU 1994, B 41;
Ontické pozadí představ o čase, SBFFBU 1995, B 42;
Prostor jako vztah geometrie a fyziky, SPFFBU 1996, B 43;
Ontology and Knowability of the World. News and Views. Yerevan - Athens - Berkeley - Vienna: International Academy of Philosophy, 2011, roč. 3, 1-2, s. 4-14. 
 ◦ Rádl, Fischer, Rieger k fyzikálním otázkám. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2012, roč. 60, č. 2, s. 177-185. 
Současnost starých otázek. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 61-69;
Hráč Stanisław Lem – Inspirace fiktivní recenzí na neexistující publikaci. Pro-Fil. 2021, roč. 22, Special issue, s. 33-38.

Překlady:
◦ I. Prigogine: Čas k stávání. K historii času (před., doslov), 1997.

Edice:
◦ Konec ontologie? 1993.

Literatura:
◦ ČF ve 20. století II, 1995;
◦ Čerminová, J.: Josef Krob. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 404-406, dostupné rovněž on-line <http://hdl.handle.net/11222.digilib/143159> .

a