Ivan Kuchár

* 9. 8. 1932 Žarnovica

Po maturitě na gymnáziu ve Zvolenu (1951) získal vysokoškolské vzdělání na FF UK (1955). V l. 1955–59 byl asistentem a odborným asistentem na katedře filozofie (tehdy dialektického a historického materialismu) FF UK, vyučoval však na Matematicko-fyzikální fakultě (MFF). V r. 1959 přešel na nově založenou katedru filozofie na PřF UK, ale pedagogicky dále působil na MFF. V r. 1962 získal hodnost kandidáta filozofických věd, v r. 1967 titul PhDr. V r. 1966 se habilitoval na PřF UK, kde byl rovněž ustanoven docentem. V r. 1971 mu filozofičtí normalizátoři znemožnili pokračovat v práci ve filozofii: Byl přemístěn na katedru sociologie Univerzity 17. listopadu, kde přednášel sociologii a demografii. Po zrušení této univerzity v r. 1974 přešel znovu na PřF UK, na její katedru demografie, ale odtud byl brzy propuštěn, protože „politicky nevyhovoval“. Dvanáct let byl pak zaměstnán jako dělník u Železničního stavitelství. V té době se stal členem Čs. demografické společnosti při ČSAV, kde byl činný v Hlavním výboru až do své nemoci v r. 1988. V době svého volna a o dovolených přednášel pro postgraduanty PřF a účastnil se mezinárodních demografických konferencí. Po dlouhých průtazích a kádrování mohl v r. 1987 opět nastoupit na katedru demografie PřF, kde působil do odchodu do důchodu v r. 1988.

V průběhu svého studia dospěl k přesvědčení, že současnou filozofii nelze rozvíjet bez vztahu k výsledkům vědeckého poznání. Zaměřil se proto na filozofii přírodních věd. Během pedagogického působení na MFF se předmětem jeho zájmu stala filozofie vědy, tj. filozofické, metodologické a logické problémy empirických věd, zejména fyziky, později matematiky. Svůj vlastní názor se pokoušel konfrontovat s hlavními proudy světové filozofie, tj. realismem, novopozitivismem a pragmatismem. Nucený přechod na katedru sociologie Univerzity 17. listopadu změnil téma jeho vědecké práce – od filozofie vědy přešel k demografii.

Bibliografie:
Problém pravděpodobnosti a determinismus, 1967.

Sborníky:
◦ Filosofický slovník, 1966;
◦ Materie – determinismus – vývoj, 1967;
◦ Filosofie vědy, 1968;
◦ Filosofie, metodologie, věda, 1969.

Časopisecké příspěvky:
Vývin vedeckých zákonov, FČ 1956;
O subjektívnej náhode, Slovenský filozofický časopis (SFČ) 1958;
Mechanický determinizmus a súčasná fyzika, SFČ 1960;
Poznámka k filosofické tezi o poznatelnosti světa, FČ 1963;
Skutečnost, možnost, pravděpodobnost, FČ 1964;
Indukce a pravděpodobnost, FČ 1965;
Filozofia vedy, Filozofia 1966;
Současná analytická a lingvistická filosofie, Vědecké informace Ústavu ML pro vysoké školy (VIÚML) 1966;
Metodologické koncepce ve filosofii vědy, FČ 1967;
Problémy pravděpodobnostní systematizace ve vědě, VIÚML 1967;
O vztahu vědecké teorie ke skutečnosti a zkušenosti, Kabinet teorie a metodologie vědy ČSAV 1968;
Úvahy o povaze filosofie vědy, Teorie a metoda 1969;
Performativní pojetí pravdy, FČ 1969;
K problematice změn v základech soudobé vědy, FČ 1971;
Problém populačního optima, Demografie 1980;
Předpoklady koncipování populační politiky, Acta demographica VI, 1983;
K populačnímu optimu Československa, Politická ekonomie 1986;
Optimalizace kvality populace, Demografie 1987.

a