Jiří Kučírek

* 11. 3. 1948 Brno

Po maturitě na SVVŠ v Brně (1968) studoval na FF UP v Olomouci (1970–75) sociologii a pedagogiku a na FF UK v Praze (1975–78) filozofii a psychologii; PhDr. (FF UK) 1983, PhDr. (FF MU) 1983, Dr. (FF UP) 1995. Před nástupem na vojnu krátce pracoval v nakladatelství Svoboda v redakci filozofie a jako odborný asistent v sekci filozofie ÚFS ČSAV (1976–78). Poté byl redaktorem v ČTK pro sociální problematiku (1979–84), odkud přešel do sféry poradenství, kde působil jako psychoterapeut-poradce, nejdříve v Pedagogickopsychologické poradně v Brně a potom v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy v Praze (1985–92). V té době rovněž přednášel na PedF UK v Praze interpersonální percepci a psychologii partnerství a rodiny. Od r. 1992 je odborným asistentem na katedře filozofie FF UP v Olomouci.

V ÚFS ČSAV se věnoval sociálně filozofické problematice, později v poradenství otázkám komunikace, mezilidským vztahům a psychoterapii. V současné době se jeho zájem koncentruje na oblast sociální filozofie (včetně filozofie techniky), na aktuální filozofické problémy v psychologii a sociologii. Zajímá se o interdisciplinární otázky na rozhraní filozofie a o vliv filozofie na současné směry v psychologii a sociologii. Paralelně se celou dobu věnoval i studiu judaismu a pramenů křesťanského antijudaismu

Bibliografie:
Analýza pražské poradenské klientely (spoluautor), 1990;
◦ Filosofický slovník (spoluautor), 1995.

Sborníky:
Cesta od domova k domovu, Sb. MŠMT ČR, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Buberovo pojetí politické filosofie, AUPO-Ph III.

Předmluvy:
◦ W. Metzger: Tvořivá svoboda, 1996–97;
◦ Moses ben Maimon, Jewish Quarterly Review, 1996.

a