Vladimír Kyprý

* 6. 2. 1954 Dačice

Po maturitě na SEŠ v Třebíči vystudoval ekonomii na VŠE v Praze (1973–78) a filozofii na UK (1980–86). Od r. 1978 je zaměstnán na VŠE v Praze.

Zabývá se: 1. ontologií, zejména ontologií zákona, spjatou s otázkou „Co je zákon?“, popř. i „Co jsou zákony lidské činnosti?“, „Jak působí zákony lidské činnosti?“, „Jaký je vztah zákonů lidské činnosti a svobody?“ apod.; 2. filozofickou antropologií jako antropologickou ontologií, spjatou s otázkou „Co je člověk (co do své esence)?“, popř. „Kdo je člověk (jako existence)?“; 3. estetikou (jako ontologickou a antropologickou estetikou), zejména estetikou krásy, spjatou s otázkami „Co je krása?“ a „Co je krásné?“, a estetikou umění (i krásy v umění), spjatou s otázkami „Co je umění?“ a „K čemu je umění člověku?“. Těmito tématy se zabývá tak, že provádí srovnávací analýzy význačných koncepcí těchto typů filozofické problematiky co do jejich ontologické závažnosti a fenomenologické vykázanosti jejich nároků, i tak, že dovádí srovnávací analýzy význačných koncepcí těchto typů filozofické problematiky, pokud jsou i ontologicky závažné i fenomenologicky vykázané ve svých nárocích, do pokusů promýšlet a domýšlet možnosti (i nutnost) jejich syntéz i do pokusů o tyto syntézy samy. Tak se např. pokouší promýšlet a domýšlet možnosti i nutnost syntézy a sám se pokouší o syntézu esenciálně filozofických koncepcí člověka a existenciálně filozofických koncepcí člověka do esenciálně existenciální filozofické koncepce člověka, tj. do filozofické koncepce člověka jako esenciálně existenciální celostné struktury, založené (sjednocené) strukturním momentem starosti.

Bibliografie:
K problematice filosofické antropologie (jako antropologické ontologie) (skripta VŠE v Praze), 1994;
Estetika pro ekonomy (skripta VŠE), 1997.

Sborníky:
Člověk jako existence u J.-P. Sartra, L. Benyovszky a kol.: Úvod do filozofie (skripta VŠE), 1992;
Descartovo pojetí zákona v kontextu vývoje pojmu zákona v novověké filosofii, K Descartovu pojetí krásna (v kontextu vývoje pojmu krásna v rané novověké filosofii), K filosofii René Descarta, ed. M. Hemelík, 1996;
Člověk jako existence u J.-P. Sartra a K. Jasperse, L. Benyovszky a kol.: Úvod do filozofie (skripta PF v Ústí n. L.), 1997.

Časopisecké příspěvky:
Vývoj pojmu zákona v novověké filosofii, I. Raná novověká filosofie, E–LOGOS (Electronic Journal for Philosophy) 1994;
Vývoj pojmu zákona v novověké filosofii, II. Pozdější novověká filosofie, E–LOGOS 1996.

a